מתי יוכרו בגדי עבודה כהוצאה מוכרת לצרכי מס הכנסה?

הרבה בעלי עסקים שואלים אם הם יכולים לקזז הוצאות לרכישת בגדי עבודה – הטיפ הנוכחי יבהיר את הנושא.

תקנה (6) לתקנות ניכויי הוצאות מסוימות קובעת, כי יותר ניכוי במס לבעל עסק בשיעור 80% על ביגוד שנרכש בעבורו או בעבור עובדו, שנועדו לשמש לצורכי עבודה. אולם החוק מתנה זאת בכפוף לעמידה באחד מהתנאים הבאים :

1 ניתן לזהות בהם, באופן בולט, השתייכות לעסקו של הנישום- כלומר, קיים לוגו בולט על גבי הבגד, ולא ניתן ללבוש את הבגד שלא לצרכי עבודה, כך שחולצה המעוטרת בלוגו קטן על הדש או על הכיס – לא תעמוד בתנאי הוראות סעיף זה.

  1. על פי דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד – לדוגמא , גלימה של עורך דין , סרבל טייסים, חלוק אחיות וכדומה.

חשוב לזכור כי אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה – יותרו ההוצאות במלואן.

ניתן להגדיר כפריט לבוש : בגדים, לרבות נעליים,ואביזרי לבוש אחרים.

ביגוד שממומן ע"י המעביד ואינו מהווה "ביגוד לצורכי העסק" :

מס הכנסה מבהיר, כי ביגוד, שמממן המעביד בעבור עובדו ואינו מהווה "ביגוד לצורכי העסק", ושלא ניתן לזהות בו בהבלטה השתייכות לעסק, או לא קיימת חובה על פי דין ללבוש את הביגוד- ייחשב כטובת הנאה לעובד, ואת שווייה יש לזקוף להכנסת העובד, כך ש יחולו עליה כל הכללים החלים על משכורת.

מס ערך מוסף
ניתן לקזז את מלוא מס התשומות ברכישת הביגוד, ובלבד שההוצאה עומדת בתנאים כפי שצוינו בהקשר של מיסוי ההכנסה.