דיבידנד מועדף בשיעור מס של 25%

על פי הוראת שעה, חברה שיש לה רווחים ראויים לחלוקה יכולה לחלק דיבידנד בשיעור מס של 25% בלבד (דיבידנד מוטב).
​שיעור מס בחלוקת דיבידנד ללא הוראת השעה חייב במס בשיעור 30% ועוד 3% מס יסף במידה וההכנסה של המקבל עולה על הסך של 640,000 ש"ח לשנה – כלומר ,במקרה של חלוקת דיבידנד מוטב יכול להיווצר​​​ חיסכון מס של 8%  הואיל ועל סכום הדיבידנד הזה לא חל מס יסף.

​מהם התנאים בהם חייבים לעמוד?​

1. הכנסתו הממוצעת של מקבל הדיבידנד בשנים 2017 – 2019 לא תפחת מהכנסתו הממוצעת לשנים 2015 – 2016.

2. בחברה קיימים רווחים ראויים לחלוקה ליום 31/12/2016

3. סכום הדיבידנד לא יעלה על סכום הרווחים הללו כפי שהם מופיעים במאזן החברה ליום 31/12/2016.

4. הדיבידנד חולק עד ליום 30/9/2017.

הוראת שעה זו חלה על כלל החברות במשק וכפופה למתן הצהרה חתומה בדבר עמידה בתנאים שלעיל.

משרדנו החל כבר בטיפול בחברות רבות אשר מעוניינות לחלק דיבידנד מוטב ואנחנו ערוכים לתת מענה וייעוץ לכל פייה בעניין זה.

חשוב מאד לעמוד בזמנים שנקבעו בהוראת השעה על מנת לא להחמיץ את ההזדמנות הזו במידה ויש כוונה לחלק את רווחי החברה.