דיווח מע"מ מפורט

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

עוסקים מורשים חייבים להגיש דוח תקופתי על הפעילות העסקית שלהם אחת לחודש או לחודשיים, בהתאם לגובה מחזור העסקאות השנתי הצפוי. הסכום הקובע לדיווח חודשי או דו חודשי הוא 1,505,000 ש”ח, נכון לשנת 2021. הדוח התקופתי מציג את ההפרש בין סכום המע”מ שהעוסק גבה מלקוחותיו, ושעליו להעביר לרשות המיסים, לבין המע”מ שהעוסק שילם בגין רכישת מוצרים ושירותים שונים עבור העסק שלו, כלומר מס תשומות.

יחד עם הגשת הדיווח התקופתי העוסק חייב גם להעביר את המע”מ שהוא גבה מלקוחותיו, כמובן לאחר קיזוז מס התשומות בגין המע”מ שהוא שילם עבור רכישת מוצרים ושירותים לבית העסק. כדאי לדעת כי במסגרת תיקון מספר 37 לחוק מס ערף מוסף, התשל”ו-1975, הוחלט לשנות את החוק ולקבוע הנחיות חדשות לגבי אופן הדיווח התקופתי. לאחר התיקון לחוק מס ערך מוסף, העוסקים נדרשים להגיש דוח מע”מ מפורט באופן מקוון, הדיווח התקופתי המפורט כולל פירוט על העסקאות ועל התשומות ששימשו לביצוען.

כמו כן, הדיווח המפורט והמקוון מחייב את העוסק לפרט על העסקאות והתשומות הרלוונטיות הקשורות לתקופת הדיווח. ראוי לציין כי חובת הדיווח המקוון חלה על חייבי מס שונים על פי הגדרתם בחוק ולפי סוג והיקף הפעילות העסקית שלהם. בפועל, החל מינואר 2016 יש לבצע דיווח מקוון של הדוח התקופתי והמפורט כדוח מאוחד.

 

מי חייב בדיווח מפורט מקוון?

במסגרת תיקון מספר 37 לחוק מס ערך מוסף הוחלט לחייב הגשת דיווח מע”מ מפורט באופן מקוון. חייבי המס הבאים נדרשים כיום לדווח רק באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים, חייבי המס החייבים בדיווח המקוון הם:

 • עוסקים – חברות עם מחזור עסקאות שנתי גבוה מ-1.505 מיליון ₪, ללא תלות בשיטת הנהלת החשבונות, ויחידים עם מחזור עסקאות גבוה מ-2.5 מיליון ₪. גם עוסקים החייבים בהנהלת חשבונות עפולה לפי הוראות ניהול פנקסים, ללא תלות במחזור העסקאות שלהם, חייבים בדיווח מפורט מקוון.
 • מלכ”רים – מוסדות ללא כוונת רווח אם המחזור השנתי שלהם גבוה מ-20 מיליון ₪.
 • מוסדות כספיים – כל המוסדות הכספיים שהמחזור השנתי שלהם גבוה מ-4 מיליון ₪.

חשוב להוסיף כי הכללים החלים על חייבי המס בדיווח מפורט חלים גם על עוסק הרשום באיחוד עוסקים או שותף במסגרת שותפות. במקרה זה, הדיווח המפורט למס ערך מוסף יוגש על ידי נציג של השותפות או של איחוד העוסקים.

 

איזה מידע כלול בדיווח מע”מ מפורט?

דוח מע”מ מפורט ומקוון כולל את הפרטים הבאים:

 • פירוט על העסקאות שבוצעו בתקופת הדיווח, לרבות רכישת סחורות לשימוש עצמי או לשימוש בני משפחתו של העוסק.
 • פירוט של כל העסקאות בגינן העוסק הפיק חשבונית בתקופת הדיווח, ופירוט של כל חשבונית מס שהוצאה באותה תקופה, גם אם העסקה טרם בוצעה או שהעוסק טרם קיבל תמורה בגינה.
 • הדיווח המפורט כולל גם פירוט של סכום המס הכלול בתשומות של בית העסק, לפי חלוקה של תשומות ציוד ותשומות אחרות.
 • סכום לתשלום המופיע בשורה התחתונה של הדוח, הסכום מהווה את ההפרש בין סכום מס העסקאות (לתקופת הדיווח) לבין סכום מס התשומות.

ראוי לציין כי במקביל להגשת הדוח המפורט לתקופת הדיווח הרלוונטית עבור העוסק (או חייב מס אחר), יש לשלם לרשות המיסים את המע”מ שהעוסק גבה מלקוחותיו, בניכוי מס התשומות. לכן, יש להגיש במקביל גם דוח לתשלום מע”מ. אם המע”מ שהעוסק גבה מלקוחותיו נמוך ממס התשומות שהוא רשאי לקזז, העוסק נדרש להגיש דוח החזר על מנת לקבל את הסכום העודף. את ההחזר מקבלים לרוב בתוך 30 ימים ממועד הגשת דוח החזר. אם לא הייתה פעילות עסקית בתקופת הדיווח, העוסק חייב להגיש דוח אפס.

הדיווח המפורט הוא במבנה דומה לדוח 874PC, הוא כולל רשומות פתיחה, פירוט של העסקאות הרלוונטיות לתקופת הדיווח, פירוט של התשומות לתקופת הדיווח ורשומת סגירה.

 

מועד הגשת הדיווח

יש להגיש את הדוח התקופתי המפורט למע”מ בזמן, מומלץ לבקר באתר של רשות המיסים כדי לבדוק את מועדי הדיווח העדכניים ביותר לשנת המס. איחור בשידור הדיווח התקופתי למע”מ עשוי לגרור פעולות וסנקציות שונות של רשות המיסים כגון:

 • קנס פיגורים
 • קנס חוב
 • הפרשי הצמדה וריבית
 • קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות
 • קביעת מס

מועדי הדיווח:

 • יש להגיש דיווח מע”מ מפורט בתוך 15 ימים מסוף תקופת הדיווח.
 • אם העוסק נדרש בדיווח אחת לחודשיים, תקופת הדיווח היא עבור חודשיים.
 • יש לשדר דוח אפס בזמן, בתוך 15 ימים מסוף תקופת הדיווח.
 • עוסק החייב בדיווח מפורט רשאי לשדר ולשלם את המס הנובע מהדוח המפורט עד ה-23 בחודש.
 • עוסק שאינו חייב בדיווח מפורט נדרש להגיש את בדוח התקופתי ולשלם את המס עד ה-15 לחודש שלאחר תקופת הדיווח.
 • עוסק שלא חייב בדיווח מפורט ומגיש את הדוח התקופתי המפורט יכול להגיש ולשלם עד ה-23 לחודש.

 

שאלות ותשובות בנושא דיווח פטור מע”מ

האם קיים פטור מדיווח מקוון?
בתנאים מסוימים רשות המיסים יכולה לאשר לעוסק (או לחייב מס אחר) פטור מחובת הדיווח המקוון.

מה לעשות אם נפלה טעות בדיווח המפורט למע”מ?

אם נפלה טעות בדוח המפורט למע”מ ניתן למלא ולהגיש דוח מתקן, יש לציין בדוח הייעודי את הפרטים הנכונים. את הדוח המתקן ניתן להגיש ידנית במשרד מע”מ אזורי בו מתנהל התיק של העוסק. לאחר אישור התיקון ייתכן והעוסק יחויב בתשלום מס נוסף ובמקרה זה הוא יקבל שובר תשלום ועליו לשלם בבנק.

 

חשיבות של רואה חשבון בתהליך מילוי דוח מע”מ מפורט

ליווי של רואה חשבון במילוי דיווח מע”מ מפורט מסייע לעוסק או לחייב מס אחר להגיש את הדוח בזמן ובאופן חוקי. רואה חשבון יכול לסייע במילוי הדוח ולעזור בחישוב המס לתשלום, ובנוסף הוא יכול לשדר את הדיווח ישירות מהמחשב שלו.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה