האם הגידול במחזור משמעו גידול ברווחיות?

מנהלי עסקים משקעים אנרגיות רבות בגידול המכירות. לא תמיד הגידול במחזור העסקי מתורגם לרווחיות מדוע?

מספר עצות מועילות:

בניתוח הדוחות הכספיים ע”פ תקופות, אנו בודקים מגמות רבות הן בסעיפי המאזן והן בדוחות רווח והפסד ותזרים מזומנים. כאשר העסק עולה במחזורים אך קטן ברווחיות (אחוז הרווח הנקי מתוך המחזור), מומלץ לנתח את דוח רווח והפסד. ע”מ לקבל תוצאות הניתנות להשוואה, הניתוח יתבצע ע”י הפיכת הנתונים המספריים לאחוזים מתוך מחזור המכירות.

דוגמה: דוח רווח והפסד של עסק (לא יצרני)

2007

אחוז

2006

אחוז

2005

אחוז

מכירות(₪)

1000000

800000

500000

הוצאות גולמיות(₪)

700000

70%

550000

62.5%

280000

56%

רווח גולמי

300000

30%

250000

31.25%

220000

44%

הוצאות תפעול(ש”ח)

90000

11%

70000

8.75%

40000

8%

רווח תפעולי(₪)

210000

21%

180000

22.5%

180000

39%

הוצאות מימון

20000

2%

8400

1.05%

5000

1%

רווח נקי (₪)לפני מס

190000

19%

171600

21.45%

175000

35%

מסקנות

אנו צופים בגידול מכירות ע”פ שנים מחזור המכירות גדל מ-2005 ל-2006 ב- 3000000 ₪ כלומר ב 37.5 אחוז. וגידול במחזור מ-2006 ל-2007 ב- 200000 ₪ (25 אחוז) והרווחיות? אנו מוצאים כי החברה שוחקת את רווחיותה הגולמית מ-44 אחוז בשנת 2005, ל-31.25 אחוז בשנת 2006, ל-30 אחוז בשנת 2007 . מגמה זו מדאיגה ויכולה לנבוע ממספר גורמים כגון: המרווח המקובל בשוק יורד עקב תחרות (יש להשוות למקובל בשוק) החברה מתמחרת את מוצריה בצורה שגויה,כגון מדיניות הנחות לא סבירה, יש לנתח רווחיות פר לקוח, ולבדוק האם חלק מהמכירות נעשות ברווחיות גרוע.

 

בדיקת והשוואת מחירי ספקים

תמהיל מוצרים גרוע (הגידול במכירות נובע ממוצרים לא רווחיים) מלאים מתים (רכישות למלאי של מוצרים שלא נמכרו). הסיבות יכולות להיות רבות ושונות, אך בבדיקת אחוזי הרווחיות הגולמית ניכר קו מגמה של שחיקה למרות הגידול במחזור. ניכר גם כי החברה הגדילה את הוצאות התפעול שלה מרמות של 8 אחוז מהמחזור ל 11 אחוז מתוך המחזור בשנת 2007 וזאת בניגוד למגמה של קיטון ברווחיותה הגולמית. הרווחיות התפעולית הנאה של 39 אחוז בשנת 2005 נשחקה ל-21 אחוז בלבד בשנת 2007.

 

הוצאות מימון

אנו למדים כי החברה מגדילה את האשראים שלה נראה כי הוצאות המימון גדלו:

1 אחוז מתוך מחזור המכירות בשנת 2005 ל-2 אחוז מתוך המכירות בשנת 2007 . יש לבדוק את מבנה האשראי של החברה (זמן קצר, זמן ארוך) יש לבדוק האם קיימים שינויים לרעה במימון ההון החוזר של החברה. לדוגמה העסק מעניק ימי אשראי נדיבים במיוחד ללקוחות ואו ימי אשראי ספקים הורעו במהלך השנים. ברור ששינוי כזה יאלץ את העסק לצרוך יותר אשראי בבנק ע”מ לממן את הפעילות.

לסיכום

נוכחנו כי תרגום מרכיבי דוחות רווח והפסד שנתים לאחוזים מתוך המכירות מאפשר למנהל העסק לאתר בעיות של חוסר יעילות,הוצאות מופרזות ושחיקת רווחיות באופן ברור יותר.

 

הכותב: אילן גדריך, מקור המאמר for-business.co.il

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה