הוצאות מוכרות

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

הוצאה מוכרת על פי ההגדרה בפקודת מס הכנסה היא הוצאה של בית העסק לצורך ייצור הכנסה. לכל עסק יש הוצאות המוכרות עבורו, אך לעיתים הוצאה המוכרת בעסק מסוים לא תוכר כהוצאת מוכרת עבור עסק אחר.

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה קובע ומגדיר מהי הוצאה מוכרת לעסק, וקובע כי זו הוצאה המשמשת את העסק בייצור הכנסה. יש לציין כי מס הכנסה מכיר בהוצאות שונות ומגוונות, עם זאת יש הוצאות שלמרות שהן משמשות לייצור הכנסה הן לא מוכרות באופן מלא, אחר רק באופן חלקי. את ההוצאות המוכרת ניתן לנכות מההכנסה וכך משלמים פחות מס, לכן חשוב להצהיר נכון על ההוצאות השונות, ומומלץ להיעזר ברואה חשבון מנוסה או ביועץ מס מוסמך.

 

הוצאות מוכרות לצורכי מס

כאמור, לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה, על מנת שהוצאה מסוימת תהיה מוכרת, ההוצאה חייבת להיות לצורך ייצור הכנסה. יש סוגים שונים של הוצאות מוכרות לעוסק פטור ולעוסק מורשה, וכדי לדעת האם הוצאה מסוימת היא מוכרת או לא, כדאי להתייחס להגדרה הבאה:

הוצאה מוכרת היא הוצאה של העסק לצורך ייצור הכנסה הנובעת מהוצאה שוטפת או מפחת בגין רכוש קבוע, ויש גם הוצאות המקטינות את ההכנסה החייבת, למשל הפרשה לקרן פנסיה, לקרן השתלמות ולביטוח אובדן כושר עבודה.

הרשימה של ההוצאות המוכרות לצורכי מס כוללת את סוגי ההוצאות הבאות:

הוצאה מוכרת מלאה – הוצאה מסוימת הקשורה ישירות לרווחיות בית העסק, לדוגמה רכישת חומרי גלם, בניית אתר אינטרנט לעסק ותחזוקתו, מערכת לניהול הוצאות ועוד.

הוצאה מוכרת מעורבת – הוצאה המשמשת לצורך עסקי וגם לצורך פרטי, שרשויות המס מכירות באופן חלקי מאחר שלא ברור האם ההוצאה שימשה רק לצורכי העסק או שהיא שימשה גם לצרכים פרטיים כגון הוצאות רכב. אם אין אפשרות לבצע הפרדה בין החלק העסקי לבין החלק הפרטי – ההוצאה לא תוכר על ידי רשויות המס.

הוצאה מוכרת ייחודית – הוצאה שהיא אינה שגרתית, לכן העסק צריך להוכיח כי מדובר בהוצאה ששימשה אותו לצורך ייצור הכנסה בבית העסק. דוגמה להוצאה מסוג זה היא הוצאה עבור רכישת טיסה לחו”ל, לרבות לינה, כדי להשתתף בכנס מקצועי.

הוצאת פחת – בפקודת מס הכנסה נקבע כי יש להכיר בחלק מהוצאות הפחת של ציוד קבוע המשמש את בית העסק. הפקודה מגדירה לכל סוג של רכוש קבוע מהו אחוז הפחת המוכר בגינו, לדוגמה פחת על ריהוט משרדי הוא 6%, פחת על מחשב בעסק הוא 33% וכו’.

הוצאה על עמלות – בפקודת מס הכנסה נקבע כי ניתן להכיר גם בתשלום עמלות שונות כהוצאה המוכרת לצורכי מס. לדוגמה, מס הכנסה מכיר בהוצאות כמו עמלת ניהול חשבון עסקי בבנק, עמלת שירותי סליקה וכיוצא בזה.

הוצאות מוכרות לעסק הפועל מהבית – כיום יש לא מעט עסקים הפועלים מהבית, לכן הוחלט להכיר בחלק מההוצאות באופן מלא ובחלקן מכירים באופן חלקי. לדוגמה, הוצאות חשמל, מים וארנונה הן הוצאות המוכרות רק בחלקן, ויש אפשרות לקבל הכרה גם בהוצאות כמו ריהוט וציוד משרדי, רכישת מחשב וציוד היקפי ועוד.

כדאי לדעת כי הוצאות עם אופי עונשי אינן מוכרות על ידי רשויות המס בישראל, לכן קנסות שונים לא מוכרים כהוצאה. בנוסף, פקיד השומה במס הכנסה רשאי שלא להכיר בכל ההוצאות עליהן העסק הצהיר, עקב טענה כי ההוצאות מופרזות, בהתאם לנאמר בסעיף 30 לפקודת מס הכנסה.

 

הוצאות מוכרות עוסק פטור מול הוצאות מוכרות עוסק מורשה

באופן עקרוני, מס הכנסה מכיר באותן הוצאות עבור עוסק פטור ועבור עוסק מורשה, כל עוד ההוצאה שימשה לצורכי ייצור הכנסה וכלולה ברשימת ההוצאות המוכרות על ידי רשויות המס. עם זאת, יש הבדל משמעותי בגלל רכיב המע”מ.

ההוצאה של עוסק פטור כוללת בתוכה את רכיב המע”מ מאחר והוא לא רשאי לקזז מע”מ תשומות, לעומת עוסק מורשה שיכול לנכות מע”מ על פי תקנות המס. עוסק מורשה מקבל החזר מע”מ בגין הוצאותיו.

לכן, עוסק פטור רשאי לנכות את מלוא ההוצאה המותרת, כאשר ההוצאה כוללת את רכיב המע”מ שהוא שילם. לעומתו, עוסק מורשה רשאי לנכות את מחיר הבסיס של ההוצאה, ללא רכיב המע”מ כיוון שהוא רשאי לקזז מע”מ תשומות מתוך תשלומי המע”מ שעליו להעביר לרשות המיסים כאשר הוא מגיש את הדו”ח התקופתי למס ערך מוסף.

כדי להבין את הנושא אנו מציגים בפניכם דוגמה: נניח והעסק רוכש ציוד משרדי כמו דפי נייר למדפסת, טונר למדפסת לייזר, קלסרים, שדכן ועוד. זו הוצאה מוכרת לצורכי מס הכנסה ומע”מ. אם העסק שילם בגין הציוד המשרדי סכום של 1,170 ₪ בדיוק, כלומר 1,000 ₪ + 17% מע”מ, העוסק הפטור מנכה את מלוא הסכום מההכנסה החייבת במס, לעומת עוסק מורשה המנכה רק את מחיר הבסיס, כלומר 1,000 ₪, ואת המע”מ שהוא שילם בעסקה זו הוא רשאי לקזז מתשלום המע”מ שעליו להעביר למס ערך מוסף בעת הגשת הדו”ח התקופתי.

חשוב להדגיש כי בדיווח בגין הוצאות מוכרות עוסק מורשה או עוסק פטור עשוי להיות מורכב ומבלבל. זהו תחום המחייב ידע, ניסיון והכרות מעמיקה עם פקודת המס והתקנות המחייבות, יש גם לא מעט שינויים מבחינת סוג ההוצאות המוכרות לעסקים, לפיכך רצוי לקבל ייעוץ מקצועי מרואה חשבון או מיועץ מס, ניתן לקבל סיוע גם ברשות המיסים.

 

מהו אחוז המע”מ שניתן לקזז מחשבוניות מס?

כדי לחשב את אחוז המע”מ שניתן לקזז מחשבוניות המס יש כמה מבחנים, ולמעשה זה לא משנה האם ההוצאה היא לצורך רכוש קבוע או הוצאה שוטפת. המבחנים לקיזוז המע”מ הם:

 

  • אם לא מדובר בחשבונית מס אין אפשרות קיזוז.
  • הוצאה או רכוש קבוע שאינם מוכרים לצורך קיזוז מע”מ כמו ליסינג של רכב.
  • על שם מי הונפקה חשבונית המס, למעט מקרים כמו חשבון חשמל לעסק העובד מהבית מאחר והחשבונית לא חייבת להיות רשומה על שם העסק.
  • חשבונית פטורה ממע”מ או עסקה בשיעור מע”מ אפס.
  • חשבונית מס שהונפקה כטובת הנאה לעובדי העסק, למשל ארוחה במסעדה או נופש של העובדים, במקרים אלה אין אפשרות לקזז מע”מ.
  • המבחן העיקרי לבדיקת האפשרות לקזז מע”מ היא האם ההוצאה שימשה לצורך עסקי או לצרכים פרטיים.

אם החשבונית עומדת בכל המבחנים ניתן לקזז את מלוא רכיב המע”מ.

 

הוצאות מוכרות מקרי בוחן

רבים מהעצמאים ומבעלי העסקים מעוניינים להבין אילו הוצאות יכולות להיות מוכרות עבורם, ואחת השאלות הנפוצות ביותר היא האם רשויות המס מכירות בהוצאות רכב כהוצאה מוכרת.

הוצאה מוכרת רכב עצמאי – אם הרכב משמש את העצמאי כדי לייצר הכנסה זו הוצאה מוכרת עבור עוסק פטור או מורשה, אך מדובר בהוצאה המוכרת באופן חלקי לפי פקודת מס הכנסה. על פי התקנות, ניתן לנכות 45% מסך הוצאות החזקת הרכב או שמנכים את סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי של שווי השימוש ברכב – לפי הגבוה ביניהם, כאשר שווי השימוש קבוע בתקנות מס הכנסה. בין הוצאות הרכב המוכרות – ביטוח רכב חובה ומקיף, כביש 6, דלק, שמנים, טיפולים ותיקונים.

רכב ליסינג הוצאה מוכרת – ליסינג יכול להיות מוכר כהוצאה לייצור הכנסה, בכפוף לקריטריונים של רשות המיסים. אין אפשרות לקזז מע”מ.

אירוע חברה – משנת 2018 רשות המיסים רואה כהוצאה מוכרת אירועי חברה שנועדו לפעילות גיבוש, ימי עיון וכנסים לעובדים, מבלי לזקוף בגינם שווי הטבת הנאה החייבת במס לעובד.

 

טבלה הוצאות מוכרות לעסק

 

שיעור מעמ מוכר

שם הוצאה

שיעור מעמ מוכר

שם הוצאה

100

קניות סחורה

100

משרדיות ודפוס

100

קניות/הוצאות אחרות

100

ספרות מקצועית

0

שכר עבודה

67

כיבודים

0

הוצאות סוציאליות

100

משלוחים והובלות

67

רכב - דלק

0

אגרות שונות

67

רכב - תיקונים

100

עמלות מכירה

0

רכב - רישוי

100

אינטרנט ותקשורת

0

רכב - ביטוח חובה

100

קניות יבוא

0

רכב - ביטוח מקיף

100

הוצאות יבוא

67

רכב - חניה וכביש 6

100

מתנות לספקים/לקוחות

100

דמי שכירות - עם חשבונית מס

100

שכ"ד עם מע"מ

0

שכ"ד ללא מע"מ

100

אחזקת משאית - דלק

100

הוצאות חשמל

100

אחזקת משאית - תיקונים

100

הוצאות טלפון

100

חמרי עזר

100

הוצאות טלפון סלולרי

100

שרותים מקצועיים

100

הוצאות אחזקה וכלים

0

קנסות ותרומות

100

הוצאות משפטיות

0

תרומות

0

ארנונה

100

קידום אתר

100

הוצאות פרסום

100

פרסום אתר

100

ציוד משרדי

100

תחזוקת אתר

100

שרותי משרד ותוכנות

100

שרותי אינטרנט

100

הוצאות מים לתאגידים

100

יועצים - שכ"ט

100

דואר

100

הוצאות שיווק

100

שכר טירחה הנה"ח

100

הוצאות גרפיקה

100

שכר טרחה נותני שירותים

0

רכב חניה ללא מע"מ

100

בגדי עבודה

0

הוצאות בנק וריבית

100

הוצאות שמירה

100

עמלה לחברות אשראי

100

קבלני משנה

100

קניית מכונות

0

ביטוחים - ללא מע"מ

100

קניית ציוד

100

קניית מחשבים ותוכנה

0

קניית רכב פרטי או מסחרי

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה