הכרת מרכיבי הדוחות הכספיים

דוחות כספיים מהווים מעין מכנה משותף להצגת מצבן הכספי של חברות. הדוחות הם מקור ידע חשוב על הנעשה בחברה. המידע הנכלל בדוחות הכספיים מתייחס לעבר ומהווה מעין סיכום כמותי של פעילות החברה. מעבר לסיכום הפעילות ניתן לנתח את דוחות החברה לאורך זמן ולראות מגמות בפעילות. ניתוח דוחות כספיים של חברות עסקיות מהווה כלי עזר חשוב בעבודה לבעלי החברה, משקיעים נוכחים ומשקיעים פוטנציאלים, בעלי עניין בחברה, בנקאים ומנתחים פיננסים. בעת הניתוח יש להתייחס בנוסף לנתוני העבר וגם לנתונים נוספים העשויים להשפיע על פעילות החברה בעתיד כגון: התפתחות החברה ותוכניותיה לעתיד, מגמות בענף, מגוון מוצרים וכוחות הפועלים בשוק, נתונים מקרו כלכליים, אינפלציה ועוד. חשוב לציין שלא כל חברה מפרסמת מאזניה. חובת פרסום מאזנים חלה על חברות ציבוריות וגופים שמניותיהם או אגרות חוב שלהם נסחרים בבורסה.

 

דוחות כספיים של חברות ציבוריות מתפרסמים אחת לרבעון (עד חודשיים מסיומו) והם כוללים: דוח מאזן, דוח רווח והפסד ודוחות נוספים כגון: דוח המבקרים נכתב ע”י רואה החשבון בו מצוין שרואה החשבון ערך ביקורת בהתאם לתקני הביקורת המקובלים והוא מאשר שהדוחות נערכו על פי כללי החשבונאות המקובלים הנקבעים מפעם לפעם על ידי לשכת רואי החשבון. דוח דירקטוריון הנכתב על ידי מנהלי החברה סוקר את השינויים שחלו בפעילות החברה ובתוצאותיה הכספיים במהלך התקופה המדווחת.

 

לדוחות הכספיים מצורף ד”וח תזרים מזומנים. וכן באורים המפרטים את סעיפי הדוחות, שכן הסעיפים לעיתים מוצגים כערך יחיד ובודד עם הפניה לביאור ממוספר שם ניתן יהיה לראות הרחבה על המרכיבים הכלולים בסעיף, לכן, בדוחות החברה רשום בד”כ: “הביאורים הנם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים”. הדוחות כולם, מפורטים במבנה קבוע ואחיד ובנויים בהתאם לתקנים חשבונאים וגילויי דעת של לשכת רואי החשבון בישראל.

 

מאזן

המאזן מייצג את המצב הכספי של חברה, כפי שהיה ביום מסוים , כלומר, תאריך סיום רבעון או תאריך סוף שנה. המאזן המודפס מחולק לשני צדדים:
מצד ימין מוצגים הנכסים, ידוע גם בשם “אקטיב”. בצד זה מוצגים הסחורות והרכוש, שבבעלות החברה וכן כספים שאחרים חייבים לחברה וטרם נגבו. מצד שמאל מוצגים ההתחייבויות וההון העצמי,ידוע גם בשם “פאסיב”. בצד זה מוצגות כל ההתחייבויות, שעל החברה לפרוע וכל הזכאים כגון ספקים להם חייבת החברה כסף. ההון העצמי כולל את השקעות בעלי המניות בחברה, הסכום שלגביו החברה אחראית כלפי בעלי מניותיה. סך שני הצדדים תמיד שווה (“סך המאזן”).

 

מילון מושגים מרכיבי המאזן

צד הנכסים
רכוש שוטף
כולל מזומנים ואת כל אותם נכסים, שבמהלך העסקים הרגיל של החברה, יהפכו למזומנים בד”כ עד כשנה מיום המאזן. מדובר בנכסי כגון מזומנים בקופת החברה ומזומנים בבנק, בחשבון עו”ש, לקוחות, חייבים, ניירות ערך סחירים. ניתן לסווג את הנכסים הנ”ל כרכוש שוטף, במובן זה שבאופן מחזורי הם הופכים למזומנים. ניירות ערך סחירים הנם נכס המייצג השקעה של עודפי מזומנים, שאינם נחוצים באופן מיידי. מזומנים אלה מושקעים במניות ואגרות חוב, למטרת קבלת ריבית או דיבידנדים המושקעים לפי מדיניות החברה לגבי גובה הסיכון וחלוקת התיק בין אפיקי ההשקעה הקיימים בשוק ההון.
בסעיף החייבים (לקוחות) מוצגים סכומי כסף, שטרם נגבו מלקוחות, שאליהם נשלחו סחורות במועד מוקדם יותר. סעיף החייבים צריך להציג באופן מדויק ככל האפשר את הסכום שיתקבל בחברה בעתיד, לפיכך יש לנכות ממנו חובות מלקוחות שגבייתם מוטלת בספק גדול באמצעות הפרשות לחובות מסופקים (הפרשה לחומ”ס). סעיף המלאי כלול גם הוא ברכוש השוטף ורישומו נעשה בהתאם לאופי החברה. לדוגמא מלאי של יצרן מורכב משלוש קבוצות: חומרי גלם שישמשו לייצור המוצרים, מלאי בתהליך הכולל מוצרים, שטרם נסתיים ייצורם ומוצרים גמורים המוכנים למשלוח. מלאי אצל חברה העוסקת במסחר נרשם כמלאי עלות הסחורה שנרכשה, נמצאת במחסני החברה ומיועדת לשיווק.
שיטת רישום המלאי המקובלת הינה עלות או שווי שוק, הנמוך מביניהם. זו שיטה שמרנית ועל פיה נרשם המלאי במחירי עלות, או נמוך מכך במקרה שכתוצאה מבלאי, התיישנות, ירידת מחירים או גורמים אחרים, שווי הסחורה בשוק נמוך מעלותו.

 

השקעות בחברות בת לא מאוחדות

מייצג את עלות ההשקעה של חברת האם בהון מניות של חברה אחרת. סיווג החברה כ”חברת בת” מעיד כי חברת האם מחזיקה למעלה מ- %50 מההון המונפק של חברת הבת. דוחות מאוחדים מוצגים במקרה שחברת האם מחזיקה בכל (או כמעט בכל) הון המניות של חברת הבת, במקרה כזה, הדוחות המאוחדים מחברים את כל הנכסים וההתחייבויות של חברת האם וחברת הבת, כאילו היו חברה אחת.

 

רכוש קבוע

אלו הם הנכסים, שאינם מיועדים למכירה והם משמשים את החברה בפעילות העסקית השוטפת, בתהליכי היצור, בתצוגה, באחסון ובהובלת המוצרים. בהתאם לכך, סעיף זה יכלול מקרקעין, מבנים, מכונות, ציוד, ריהוט, מערכות מחשבים, רכבים, השקעות בנכסים מושכרים ועוד. שיטת הרישום המקובלת הינה עלות בניכוי פחת מצטבר, נכון ליום המאזן. מכאן, הנתון אינו משקף את שווי השוק של הנכסים בהווה או את הסכום העתידי שיתקבל בגין מכירתם. פחת הוא מונח חשבונאי המבטא את הירידה בערכו השימושי של נכס קבוע, עקב בלאי והתיישנות משימוש או עקב שינויים טכנולוגיים. העלות הכרוכה ברכישת מבנה, מפעל וציוד נפרסת על פני כל אורך החיים של הנכס, תוך התחשבות בגורמים שהוזכרו לעיל.

 

תשלומים מראש

תשלומים, בגין הוצאה שמתהווה לאחר תאריך המאזן, נקרא גם הוצאות מראש. מדובר בתשלומים שמבצעת החברה על הוצאות הקשורות בשנים הבאות. לדוגמא, אחזקת תוכנת מחשב המשולמת כעת לשלוש שנים הבאות. הערך של ההוצאה לשנים הבאות נזקפת כנכס של החברה לשימושה בעתיד. במידה והחברה מציגה מאזנים בתדירות רבעונית התשלום מראש יכול לשקף הוצאות המשויכות לרבעונים הבאים באותה שנה מדווחת.

 

הוצאות נדחות

סוג נכסים הדומה לתשלומים מראש. לדוגמא, הוצאות פיתוח מוצר חדש או הוצאות בגין הנפקת אג”ח עד מועד ההנפקה. מכיוון שההטבות הנובעות מהוצאה זו יתהוו על פני מספר שנים ההנהלה מבקשת לפרוס ההוצאה על פני מספר שנים כי לדעתה לא יהיה מוצדק להעמיס את כל ההוצאה בשנה אחת, בה בוצע התשלום. הפריסה מתבצעת על פי כללי החשבונאות המקובלים.

 

רכוש אחר (רכוש לא מוחשי)

רכוש שאין לו קיום פיסי ממשי, אך הנו בעל ערך משמעותי לחברה. לדוגמה, זיכיונות (בלעדיות) שקיבלה החברה, זכויות יוצרים או פטנט. נכס לא מוחשי נוסף הנו מוניטין. מוניטין מוכר כאשר מתבצעת רכישה של עסק חי, במצב כזה, ערך המוניטין במאזן מייצג את הפער בין מחיר הרכישה לבין שווי המוערך של הנכסים המוחשיים, שרכשה החברה.

 

צד ההתחייבויות

התחייבויות שוטפות

סעיף זה כולל את החובות, שמועד פירעונם על ידי החברה לזכאים, יחול בשנה הקרובה.

 

התחייבויות לטווח ארוך

כאן נכללים חובות, שמועד פירעונם הנו יותר משנה מיום המאזן. סעיף זה כולל הלוואות לזמן ארוך, אגרות חוב ואגרות חוב להמרה (שהנפיקה החברה).

 

הון עצמי

בסעיף זה רשומה סך ההשקעה של בעלי המניות בחברה. סעיף זה מחולק לשלוש קבוצות: הון מניות, קרנות הון ועודפים. הון המניות מהווה ערך של בעלי המניות בחברה. מניות אלו מגובות בתעודות המונפקות לבעלי המניות של החברה. החברה עשויה להנפיק יותר מסוג אחד של מניות, כאשר לכל סוג ישנן זכויות שונות במעט מאלו המוקנות למחזיקי סוג המניות האחר. בסעיף קרנות הון יירשם הסכום שמשולם לחברה, עבור המניות שהנפיקה, מעבר לערך הנקוב. עודפים הם הרווחים, שצברה החברה ואותם לא חילקה כדיבידנד.

 

דו”ח רווח והפסד

דוח רווח והפסד מציג את תוצאות פעילות החברה לתקופת זמן מוגדרת (רבעון, חצי שנה, 9 חודשים או שנה). דוח רווח והפסד מציג את סכומי המכירות/השירותים שניתנו/הכנסות אחרות בניכוי ההוצאות והעלויות, שהיו כרוכות בפעילות החברה. התוצאה הספית היא הרווח/הפסד הנקי לאותה שנה.

 

מכירות (הכנסות)

זהו הנתון הרשום בשורה הראשונה של הדוח. רישום של סה”כ המכירות של החברה מסחורות או שירותים אותם מספקת. המכירות נרשמות בניכוי הנחות שניתנו מספקים וסחורות שהוחזרו לספקים, כלומר, מכירות נטו. מקור הכנסות משני נרשם תחת הכנסות אחרות או שונות. הכנסות אלו נובעות מקבלת דיבידנדים ו / או ריביות מהשקעותיה של החברה בני”ע, שנרשמו כנכסים במאזן. הוצאות החברה כוללות את עלות המכר, ועלויות כגון משכורות, שכר דירה, אספקה, פחת, וכן, ריבית על הלוואות ומסים.

 

עלות המכר והוצאות תפעול

עלות המכר מייצגת את כל ההוצאות שהתהוו בחברה (כולל פחת) לצורך הפיכת חומרי גלם למוצרים מוגמרים או לצורך מכירת המוצרים. הוצאות אלו כוללות הוצאות על חומרי גלם, עבודה ישירה ועלויות תקורה כגון, שכר דירה, חשמל, אספקה, אחזקה ותיקונים. מדובר על הוצאות שהוצאו באופן ישיר לייצור ההכנסות. הפחת הנרשם בסעיף עלות המכר משקף את ירידת הערך של נכס, עקב בלאי ושימוש. הפחת נובע מחלוקת העלות של הנכס על פני מספר שנים. הנכס משמש את החברה ליצור הכנסה במשך מספר שנים. לכן, יש באפשרות החברה לפרוס את העלות כהוצאה למספר שנים.

 

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

הוצאות מכירה כוללות את משכורות ועמלות אנשי המכירות, הוצאות שיווק, פרסום וקידום מכירות והוצאות נסיעות. הוצאות ההנהלה וכלליות כוללות שכר המנהלים, עובדי הנהלה, משאבי אנוש והנהלת חשבונות.

 

הוצאות מימון

כוללות ריבית על הלוואות ועל אג”ח ולעיתים גם הצמדות והפרשי שער. יתכן מצב בו לחברה יש גם הכנסות מימון, הנובעים מניהול נכון של הלוואותיה או השקעותיה. הריבית המשולמת למחזיקי אגרות חוב, משולמת מידי שנה, בין אם החברה הרוויחה ובין אם לאו. הריבית משתנה במקרה של דיבידנדים למניות, אשר משולמים רק במידה ואסיפת בעלי המניות הצביעה על כך.

 

מסים על הכנסה

בארץ נהוג מס חברות. המס משולם על הרווח הנקי. לחברה יכולים להיות גם החזרי מס במקרה של הפסדים, כלומר, ההכנסה החייבת הנה שלילית. חברה יכולה לקבל הטבות מס הניתנות בגין סיוע ממשלתי, במקרים של “מפעל מאושר”.

 

רווח נקי

בדו”ח רווח והפסד מוצגים רווחים בשלבים שונים של הדו”ח. תחילה מוצג רווח גולמי המהווה את הרווח הישיר מפעולת המכירות או הייצור. מכירות פחות קניות = רווח גולמי. לאחר מכן מוצג רווח תפעולי המהווה את הרווח הנותר לאחר הוצאות הנהלה וכלליות. כלומר, רווח כולל מתפעול החברה. לאחר חיבור כל גורמי הרווח האחרים וחיסור כל מרכיבי ההוצאות, הסכום שנותר הנו הרווח הנקי. הרווח הנקי הנו הסכום ממנו ניתן לחלק דיבידנד או לצברו לשימוש עתידי. במקרה שלא מחולק דיבידנד, או שמחולק דיבידנד בשיעור נמוך מן הרווח הנקי, העודף נשאר ברשות החברה והוא נכלל בסעיף העודפים.

 

לסיכום, נחזור ונאמר שניתן לראות את הדוחות הכספיים כמקור ידע על חברות. ניתן לבצע ניתוח חשבונאי וניתוח מגמות מהן ניתן ללמוד על בעיות בחברה. ניתן לראות מגמות במכירות וברווח. ניתן לחשב יחסים פיננסים המלמדים על יעילות החברה ועמידתה בחובות כלפי גרמים חיצוניים. ניתן גם לבדוק את רמת המזומנים והנזילות המשמשים לפעילות החברה. ניתן לבחון כל מרכיב של המאזן ודו”ח רווח והפסד בנפרד ולקבל תמונה כללית על מצב החברה. כמובן שלקראת החלטה עסקית חשובה יש להתחשב במקורות מידע מגוונים על החברה וכן לקבל יעוץ מקצועי מאנליסטים ויועצי השקעות שתפקידם הוא ניתוח חברות והערכתן.

בעלת תואר ראשון במינהל עסקים התמחות במימון. בעלת ותק של 20 שנה כמנהלת חשבונות בכירה. עוסקת בכתיבה יצירתית ועריכת מצגות – קסם של מילים

חגית גלטנר

מקור המאמר: www.Articles.co.il – מאמרים לשימוש חופשי

 

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים בנושא דוחות כספיים

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה