הפרשות סוציאליות לשנת 2018

אין ספק שכדאי לכל בעל עסק לבצע הפרשות סוציאליות כדי ליהנות מהטבות מס שכן בעל העסק מפקיד כספים לקופות פנסיה וקרנות השתלמות- במימון המדינה ומקבל החזרים בגין ההפקדות הללו ממס הכנסה בכל שנה.
חשוב לציין שעל מנת ליהנות מהטבות המס יש להפקיד במהלך שנת המס ולא יאוחר מסופה ולשמור את האישורים השנתיים המגיעים לאחר סוף שנת המס.

עצמאי
יכול להפקיד 16.5% מהכנסתו עד לתקרה של 17,400 ש"ח לחודש ( 208,800 ש"ח לשנה).

הטבות המס

זיכוי של 35% מהמס
על 5.5% מתוך ה 16.5% (סכום הפקדה מכסימלי 957 ש"ח סכום ההטבה במס של כ 4,000 ש"ח בשנה)

ניכוי מההכנסה  על 11% מתוך ה 16.5% (סכום הפקדה מכסימלי 1,914 ש"ח , סכום הטבת המס בהתאם לשיעור המס השולי ויכול להגיע לכ-  11,000 ש"ח בשנה).

כלומר – הפקדות מכסימליות של כ- 34,000 ש"ח לשנה  יניבו רווח שנתי של כ – 11,000 ש"ח (תשואה נאה לכל הדעות).

תשלומים לביטוח אבדן כושר עבודה לעצמאי
עצמאי יוכל לקבל ניכוי מההכנסה בגין תשלומים לכיסוי אבדן כושר עבודה – בשיעור % 3.5 מהכנסתו עד תקרת הכנסה של פעמים וחצי השכר הממוצע במשק ( 24,765 ₪ לחודש ).

עצמאי שהוא גם שכיר
זיכוי בשיעור 35% על ההפקדות שלהלן:
ניתן להפקיד לצורך קבלת זיכוי גם על השכר המבוטח כשכיר 7% מהשכר עד 8700 ש"ח ( הפקדה מכסימלית בסך 609 ש"ח) ועוד 5.5% מהשכר שאינו מבוטח עד לתקרה של 17,400 ש"ח ( הפקדה מכסימלית בסך 957 ש"ח).

ניכוי מההכנסה
יש לצרף את 2 הסכומים שלהלן:

ההכנסה הלא מבוטחת עד 8,700 ש"ח פחות המשכורת המבוטחת

ההפרש בין 21,750 לבין הגבוה מבין:
המשכורת המבוטחת או 8,700 לחודש אך לא יותר מ 8,700.
כלומר שכיר שהכנסתו עולה על 21,750 ש"ח לחודש לא זכאי להטבות מס בגין הפקדות פרטיות לפנסיה.

הפקדות של בעלי שליטה בחברות

למרכיב פיצויים – ההוצאה המותרת לחברה – עד 12,230 ₪ לשנה ( 1,019 ₪ לחודש).

למרכיב תגמולים – ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה:

על חשבון החברה עד 7.5% משכר עד 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק ( 21,750 ).

ההפרשה הנ"ל כוללת גם את ההפרשה לאבדן כושר עבודה.

הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים

ניתן להפקיד 7% משכר של 261,000 (מהם יהוו הוצאת מוכרת בעסק רק 11,745) כלומר סכום מקסימלי של 18,270 ש"ח, כל סכום נמוך מסכום זה יהיה מוכר לצורכי מס בחלק היחסי.

הפקדה לקרן השתלמות לשכיר
שכר חודשי מרבי ללא זקיפת מס במועד ההפקדה הינו 15,712 ₪ לחודש.
חלק מעביד – 7.5% . חלק עובד – לפחות 1/3 (מקובל 2.5% ).
תקרת ההפקדה לרווחים פטורים ממס: חלק מעביד – 7.5% . חלק עובד – 2.5% על שכר מרבי של 15,712 לחודש, הפקדה חודשית של 1,571 ( 18,854 ש"ח לשנה).

הפקדה לקרן השתלמות לבעל שליטה
ההוצאה המותרת לחברה בגין הפרשה לקרן השתלמות הינה עד 4.5% משכר שנתי עד 188,544
כלומר הפקדה של 6% (בעל השליטה יפקיד 1.5% ) ממשכורת קובעת של 15,712 לחודש ,
אולם כדאי להפקיד עד סך של 18,854 ש"ח לשנה (1,571 ש"ח לחודש) הואיל ורווח ההון הנצבר בקרן ההשתלמות פטור ממס עד לתקרה הסכום הזה.