חוק מיסוי "חברות ארנק"

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

מיסוי חברות ארנק נדון כבר מספר שנים והחל מחודש ינואר 2017 הוא נכנס לתוקף ע”י הוספת סעיף 62א’  לפקודת מס הכנסה.

כללי

משמעותו של החוק באופן כללי הוא שיש לחייב את בעל המניות במס אישי הכנסות של חברה בבעלותו אשר תיכנס להגדרת “חברת ארנק”.

חשוב – בחודש 10/2017 הוחרגו מספר ענפים מהגדרת חברת ארנק – פרטים בתחתית עמוד זה.

 

מהי חברת ארנק?

החוק מגדיר חברת ארנק כלהלן:

  1. חברה אשר הכנסותיה נובעות מפעילות היחיד בחברה אחרת כנושא משרה או שהוא מעניק לה שירותי ניהול וכיוצא באלה, והיחיד או חברת המעטים היו נושאי משרה באותו חבר בני אדם. הגדרה זו לא תחול על יחיד שהוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין, בחברה האחרת.
  2. חברה אשר הכנסותיה נובעות מפעילות היחיד עבור חברה אחרת במידה ולפחות 70% מהכנסות החברה שלו נובעות מחברה או מגוף אחד בלבד, החברה לא מעסיקה יותר מ 3 עובדים והשירות לאותו גורם ניתן לפחות 30 חודשים ברציפות מתוך תקופה של 4 שנים אחרונות.

מיסוי

חברה אשר תיכנס להגדרה זו, תחוייב במס ביחד עם בעל המניות בשיעורי מס אישיים שלו , לרבות ביטוח לאומי.

דוגמאות

  1. מנכ”ל חברה אשר חברה שלו מקבלת דמי ניהול כנגד חשבונית לחברה בה הוא משמש מנכ”ל.
  2. רופא אשר מועסק בקופת חולים באמצעות חברה ויותר מ 70% מהכנסות החברה נובעות מקופת חולים אחת.
  3. סוכן ביטוח אשר יותר מ 70% מהכנסותיו נובעות מחברת ביטוח אחת.

כאמור, במידה והלקוח האחד לא קיבל 30 חודש שירות ברציפות , לא יראו את החברה כחברת ארנק.

 

להלן נוסח החוק:

סימן ב’1: בעל מניות מהותי בחברת מעטים

62א.  (א)          הכנסה חייבת של חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76, שאינה חברת משלח יד זרה כהגדרתה בסעיף 75ב1, הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה כהגדרתו בסעיף 88, תיחשב כהכנסתו של היחיד כמפורט להלן:

(1) הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(1), (2), או (10), לפי העניין – אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות היחיד בחבר בני אדם אחר, לרבות בצד קשור לאותו חבר בני אדם, כנושא משרה או הענקת שירותי ניהול וכיוצא באלה, והיחיד או חברת המעטים היו נושאי משרה באותו חבר בני אדם; הוראות פסקה זו לא יחולו על יחיד שהוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין, בחבר בני האדם האחר;

(2)            הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2)  – אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות אותו יחיד בעבור אדם אחר, לרבות בעבור צד קשור לאותו אדם, והיא מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו; לעניין זה, “אדם אחר” – למעט מי שהיחיד הוא בעל מניות מהותי בו, במישרין או בעקיפין, או שותף בו;

(3)            לעניין פסקה (2), יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו, על אף כל דין או הסכם, אם הם מקורן של 70% או יותר מסך כל הכנסתה או הכנסתה החייבת של חברת המעטים בשנת המס, למעט הכנסות מיוחדות או רווחים מיוחדים, הוא בשירות שניתן על ידי היחיד או קרובו כהגדרתו בסעיף 76, לרבות עובדי החברה, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברת מעטים קשורה, לאדם אחד או לקרובו כהגדרתו בסעיף 88, במשך 30 חודשים לפחות, מתוך תקופה של ארבע שנים, ובלבד שבתום 30 החודשים יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו מיום תחילת מתן השירות, וזאת ולצורך דיני המס בלבד; לעניין זה –

“הכנסות מיוחדות” – הכנסות כמשמעותן בסעיף 89, שווי המכירה כמשמעותו בחוק מכסוי מקרקעין, או דיבידנד;

“רווחים מיוחדים” – רווח הון, שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, או רווח מדיבידנד;

הוראות תחולה

סעיף 95(1) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע”ז-2016

במניין התקופה האמורה בסעיף 62(א)(א)(3) לפקודה, כנוסחו בסעיף 94(2) לחוק זה, לעניין פעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו, תימנה גם התקופה שלפני יום תחילתו של חוק זה;

(4)            על אף האמור בפסקה (3), לא יראו שירות שניתן על ידי שותף בשותפות, לאותה שותפות, כשירות שניתן לאדם אחר;

(5)            הוראות פסקה (3) לא יחולו על חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר; לעניין זה –

(א)   הועסק אדם (לא יותר מארבע שעות ביום – ייחשב לחצי מועסק, ואם הועסק אדם חלק משנת המס – ייחשב לחלק ממועסק כיחס תקופת עבודתו לשנה שלמה;

(ב)   אדם וקרובו כהגדרתו בפסקאות (1) ו-(2) לסעיף 88 ייחשבו למועסק אחד.

(ב)     לעניין מקדמות לפי סעיף 175, של יחיד כאמור בסעיף זה, תצורף ההכנסה כאמור בסעיף זה למחזור העסקאות המהווה בסיס לסכום שלפיו מחושבות המקדמות.

(ג)      ניתן לגבות את המס על הכנסה לפי סעיף זה, לרבות המקדמות, הן מחברת המעטים והן מהיחיד.

(ד)     בסעיף זה –

“נושא משרה” – אחד מאלה, לפי העניין:

(1)   בחברה – נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות;

(2)   בעמותה – נושא משרה כהגדרתו בסעיף 30(א)(4) לחוק העמותות;

(3)   בחבר בני אדם אחר – אדם הממלא תפקיד מקביל— מקביל לאלה המנויים בפסקאות (1) ו-(2), ובלבד שלא יראו שותף בשותפות שאינה נסחרת בבורסה כנושא משרה באותה שותפות;

“צד קשור” – כהגדרתו בסעיף 103.

 

החרגת ענפים מסוימים מהגדרת חברת ארנק


בחודש 10/2017 הוחרגו מספר ענפים מהגדרת חברת ארנק.
הענפים שאינם נכללים בהגדרה גם אם 70% ויותר מהכנסותיהם הינם מלקוח אחד ובתנאי שבעל המניות אינו נושא משרה אצל הלקוח הם:

  • אומנים
  • סוכני ביטוח
  • רופאים

מה הרציונל להחרגת ענפים אלו?
חברות כאלה מקבלות אומנם את הכנסותיהם מלקוח אחד אבל הוא משמש צינור בלבד.
לדוגמה – סוכן ביטוח מעניק שירות ללקוחות רבים אולם את העמלות הוא מקבל במרוכז מחבר הביטוח.
אומן אשר מופיע בפני קהל רחב של רוכשי כרטיסים מקבל את כספו מהאמרגן אשר גובה עבורו את הכספים.

כלומר – המבחן הוא מבחן הלקוח הישיר.
בכל הענפים הללו בהם הלקוח המשלם איננו הלקוח הישיר אלא מהווה צינור בלבד – לא תחול הגדרת חברת ארנק על החברה.
כך , אצל הרופאים – כאשר המטופלים הגיעו אל הרופא ישירות וקופת החולים מהווה צינור – הוא לא ייכלל בהגדרת חברת ארנק במידה והוא מאוגד כחברה בע”מ, אולם במידה והמטופל הינו של קופת חולים והרופא מטפל בו עבור קופת החולים – הוא יוגדר כחברת ארנק הואיל ועל פי מבחן הלקוח , קופת החולים הינה הלקוח והרופא עובד עבורה.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים בנושא מס הכנסה וביטוח לאומי

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה