חוק האנג'לים

הטבות מעודכנות לחוק

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

חוק האנג’לים נועד לקדם תעשיות עתירות ידע במדינת ישראל, באמצעות תמריצי מס לצורך עידוד השקעות של יחידים בחברות הזנק. במקור, החוק היה כינוי לסעיף 20 בחוק ההסדרים לשנת 2011 (חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012), והחוק המקורי הוארך כהוראת שעה עד סיום שנת המס 2019. בחודש אוגוסט 2023 הכנסת אישרה מחדש את חוק האנג’לים כהוראת שעה עד לסוף שנת המס 2026.

החוק החדש מציע הטבות מס משתלמות לחברות הזנק בתחילת דרכן, כבר בשלב הפרה סיד או בשלב הסיד, ויש מגוון הטבות לחברות ישראליות המחליטות לרכוש חברות אחרות, ונקבעו גם הטבות לחברות ישראליות המקבלות מימון מגופים זרים.

חשוב לזכור כי ההייטק הישראלי סובל בתקופה האחרונה ממשבר קשה מסיבות שונות ובהן מיתון כלכלי גלובלי, אינפלציה גבוהה, עלייה משמעותית בריבית, אי וודאות כללית במשק הישראלי וכמובן בגלל מלחמת חרבות ברזל והשפעותיה על ההייטק בכלל, והמצב הכלכלי בפרט. החברות החדשות מתקשות לגייס הון כבר משנת 2022 לאור הירידה המשמעותית במספר האנג’לים בישראל, ועל פי נתוני ארגון SNC בשנת 2023 היו רק 61 אנג’לים בישראל שהשקיעו בהייטק הישראלי לעומת 251 אנג’לים פעילים בשנת 2022, נתון המעיד על 75% ירידה בפעילות האנג’לים. לכן, בחוק החדש הוחלט להעניק הטבות כמו זיכוי מס למשקיעים פרטיים המבצעים השקעות בסטארטאפים הנמצאים בשלבים התחלתיים של פעילותם.

אילו סוגי הטבות יש תחת חוק האנג’לים

כאמור, חוק האנג’לים נועד לעודד את המשקיעים להשקיע בחברות הזנק ישראליות הנמצאות בשלבים התחלתיים של מחקר ופיתוח, כלומר סטארטאפים בשלבי ה-Pre-Seed וה-Seed. החוק החדש כולל מספר שינויים מהותיים בהשוואה לחוק הקודם, והוראת השעה החדשה מקלה את התנאים לקבלת ההטבות.

ההטבות העיקריות במסגרת חוק האנג’לים החדש הן (פירוט מפורט יותר בהמשך המדריך):

 • הטבה למשקיעים בחברות הזנק – משקיעים בחברת הזנק ישראלית זכאים להטבה של דחיית מס.
 • הטבה לחברות הייטק – הקטנת חבות המס עבור חברות הייטק שמוזגו עם חברות הייטק אחרות.
 • הטבת יבוא הייטק לישראל – הטבה ייעודית המוענקת לחברה ישראלית הרוכשת חברת הייטק זרה.

ראוי לציין כי חברות סטארט אפ הנמצאות בשלבים התחלתיים לפעילותן מהוות חלק חשוב ומרכזי בתעשיית ההייטק בישראל. חברות הזנק משקיעות משאבים עצומים בשלב הראשוני של פעילות המחקר והפיתוח, אך הן נושאות סיכון גבוה במיוחד למשקיעים ולא פעם ההשקעה עלולה לרדת לטמיון. בשלבי ה-Pre-Seed וה-Seed מתקשות חברות ההזנק לגייס משקיעים, במיוחד במציאות הנוכחית של משבר אשראי גלובלי, מלחמת חרבות ברזל ואי הוודאות הכללית במשק המקומי. בהמשך לדברים אלו מוזמנים לקרוא מאמר העוסק בתהליך הקמת סטארט אפ
כדי להגדיל את מקורות המימון ולהעלות משמעותית את היקף ההשקעות בחברות הנזק בתחילת דרכן הוחלט לבצע שינויים בחוק ולעדכן אותו למצב העכשווי, באמצעות תמרוץ בעלי ההון המשקיעים ומתן הטבות מס משתלמות לאנג’לים. כך לדוגמה, בהוראה השעה החדשה נקבע כי מספיק אישור הניתן על ידי רואה חשבון על כך שהחברה היא חברת מו”פ, וזאת לעומת החוק המקורי שחייב אישור מרשות החדשנות.

כדי להיערך נכון ועל מנת להבין כיצד לממש את הטבות המס המשתלמות שמוענקות במסגרת חוק האנג’לים החדש – אנא צרו קשר עוד היום עם משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’. משרדנו עוסק בין היתר במתן ייעוץ בכל הקשור להשקעות עסקיות בחברות הזנק בארץ ובעולם ואנחנו מוסמכים לספק את האישור הנדרש למימוש ההטבות.

הגדרה של חברת מו”פ

הוראת השעה החדשה קובעת כי על מנת לקבל את הטבות המס המוענקות על פי חוק האנג’לים החדש יש לעמוד בתנאים שנקבעו להגדרת חברת מו”פ, על פי הגדרתיה בסעיף 1 לחוק זה.

חברת מו”פ הזכאית להטבות המס המוענקות בהוראה השעה חייבת להיות חברה שהתאגדה בישראל ועיקר פעילותה נמצא בישראל. כמו כן, החברה אינה יכולה להיות מוגדרת כחברה בת של חברת מעטים על פי ההגדרה בסעיף 76(ג) לפקודת מס הכנסה, והיא חייבת לעמוד גם בתנאים המצטברים הבאים:

 • חברה פרטית מיום התאגדותה לא רשמה את מניותיה למסחר בבורסה.
 • החברה עומדת בתנאים שנקבעו להגדרת חברה מועדפת בפסקאות 2 – 5 בסעיף 51 לחוק עידוד

השקעות הון, ובהם:
1. שליטה וניהול על עסקי החברה המופעלים מישראל.
2. החברה אינה חברת בת או חברה משפחתית.
3. החברה מנהלת כחוק את ספרי החשבונות ומדווחת בזמן בשנת המס.
4. אין לחברה ולבעלי התפקידים בה הרשעות בעבירות המפורטות בחוק במהלך העשור שקדם לשנת המס שבה שולחים את הבקשה לקבלת ההטבות.

כמו כן, החברה חייבת לעמוד בתנאים הבאים:

 • היקף ההכנסות הטכנולוגיות של החברה הכולל מיום ההתאגדות עד מועד ההשקעה לא עלה על 4.5 מיליון ₪ בהתאם להגדרה בחוק עידוד השקעות הון, והיקף ההכנסות הכולל של החברה מיום התאגדותה ועד מועד ההשקעה לא עלה על 12 מיליון ₪.
 • היקף ההשקעות בחברה, כולל הלוואות, מיום התאגדותה ועד מועד ההשקעה, אינו עולה על 12 מיליון ₪.
 • הוצאות החברה בסיווג הוצאות מו”פ היו לפחות בשיעור שנתי של 7% בממוצע מסך הכנסותיה, בשלוש שנים שקדמו להשקעה או מיום התאגדותה אם החברה הוקמה לפני פחות משלוש שנים, ובנוסף החברה עומדת בלפחות אחד מהתנאים שנקבעו בהגדרה של מפעל טכנולוגי מועדף לפי סעיף 51 לחוק.
 • לפחות 70% מהוצאות החברה, מיום התאגדותה עד תום השנה שקדמה לשנת המס היו הוצאות לפיתוח נכס לא מוחשי מוטב, על פי הגדרתו בסעיף 51.
 • הנכס בפיתוח (כולל זכויות) נמצא בבעלות החברה מיום היווצרו, כולל נכס שהחברה קיבלה להמשך פיתוחו.
 • אישור של רואה חשבון על כך שהחברה עומדת בתנאים הנדרשים.

הטבות המס לפי חוק האנג’לים

זיכוי ממס בשל השקעות במניות חברת מו”פ – המשקיע יקבל זיכוי מס, בשונה מהניכוי שהותר בחוק הקודם שפקע, בשל ההשקעה בחברת מו”פ, החל מיום תחילת החוק ועד תום שנת 2026, וגובה הזיכוי יהיה סכום ההשקעה כפול שיעור מס רווח ההון שחל על המשקיע עד לתקרה בגובה 4 מיליון ₪. אם לא מנצלים את סכום זיכוי המס במהלך שנת המס יש אפשרות לנצל את הזיכוי בשנות המס הבאות בזו אחר זו.

דחיית מס בשל החלפת מניות – דחיית תשלום המס על רווח ההון שצמח בעת מכירת מניות החברה המועדפת בעלת מפעל טכנולוגי, עבור משקיע יחיד המשתמש בחלק מהתמורה מהמכירה לטובת השקעה בחברת מו”פ אחת או יותר, על פי הגדרת חברת מו”פ בחוק.

התרת ההשקעה במניות כהוצאה לצורכי מס עבור חברה שבשנת השגת השליטה הינה חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי הרוכשת שליטה בחברה טכנולוגית אחרת – חברה מועדפת הרוכשת שליטה בחברה טכנולוגית אחרת (ישראלית או זרה) רשאית לנכות את עלות ההשקעה בשיעורים שנתיים שווים במשך תקופה של 5 שנות מס לאחר השגת השליטה, וזאת כנגד ההכנסה הטכנולוגית המועדפת של החברה.

פטור ממס למוסדות פיננסים ולבנקים זרים המספקים מימון לחברות הייטק הממוקמות בישראל – מתן פטור ממס למוסדות פיננסיים זרים על ההכנסות שלהם מריבית, דמי ניכיון ו/או הפרשי הצמדה, שחברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי העומד בתנאים משלמת למוסד הפיננסי הזר כחלק מהחזר ההלוואה שהחברה קיבלה מהגוף הפיננסי, בכפוף לתנאים המפורטים בחוק.

הכרה בהפסד הון בעקבות רכישת מניות במסגרת ההנפקה של חברת מו”פ – חידוש ושדרוג תוקפו של סעיף 92א לפקודת מס הכנסה, הסעיף נקבע כהוראת שעה בתיקון 220 לפקודה וקובע כי עלות ההשקעה במניות שנרכשו במהלך ההנפקה לציבור בבורסה המקומית בישראל של חברת מו”פ תוכר במועד ההשקעה או בשנות המס לאחר מכן, כהפסד הון שניתן לקזז, עד לסכום השקעה כולל בסך 5 מיליון ₪.

כיצד משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ יכול לעזור למשקיעים לממש את ההטבות?

לסיכום, חוק האנג’לים מהווה בשורה של ממש ומעניק מבחר הטבות מס למשקיעים בחברות הייטק ישראליות, ובנוסף החוק מעניק הטבות לחברות הרוכשות חברות אחרות או עוברת מיזוג עם חברות אחרות הרשומות בישראל, כל עוד מרכז פעילותן נמצא בארץ. כמו כן, החוק מעניק פטור ממס למוסדות פיננסיים זרים המעניקים מימון לחברות הייטק ישראליות.

כדי לממש את הטבות המס המשתלמות במסגרת חוק האנג’לים חשוב להתייעץ ולקבל ליווי צמוד של רואה חשבון מנוסה המתמחה בתחום זה, ויש לכלול בדוח השנתי המוגש למס הכנסה את סכום ההשקעה. כדי לקבוע את הסכום חשוב מאוד להיוועץ עם משרד רואי חשבון מקצועי המתמחה בתחום על מנת לחשב נכון את המס ולהגיש דוח תקני. משרד רו”ח זיו שיפר ושות’ מספק מעטפת שירותים רחבה ועוסק בהשקעות ובפעילות עסקית בארץ ובחו”ל, ולצוות המשרד יש ניסיון רב בכל הקשור לחוק העידוד.

 

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה