מס חברות

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

מה זה בדיוק מס חברות ומה שיעורו בישראל? ממה מורכב המס והאם יש מיסים נוספים החלים על חברה בע”מ? מדוע מדינות רבות ברחבי העולם החלו להקטין את שיעורי מס החברות החלים בתחומן ומה המדיניות הנוגעת לכך במדינת ישראל? האם יש אפשרות לתשלום מס חברות בשיעור מופחת?  הכנו עבורכם מדריך עדכני בנושא.

מה זה מס חברות?

בדומה למס החל על יחידים (עצמאים ושכירים), גם חברות בערבון מוגבל (בע”מ) חייבות בתשלום מס. המס החל על חברות מכונה מס חברות ושיעורו נכון לשנת 2024 הוא 23%. כל חברה בע”מ חייבת בתשלום מס יחסי המוטל עליה בהתאם לרווחיה, את המס החברה משלמת על הרווח השנתי בהתאם למאזן המוגש אחת לשנה לרשות המיסים אולם, היא משלמת מקדמות במהלך השנה אחת לחודש כמו כל בעל עסק.

ראוי לציין כי מס חברות הוא מס בשיעור קבוע המוטל על חברות בע”מ ללא קשר לגודל החברה או לרווחים שהיא הפיקה במהלך חודש נתון. במקרים מסוימים החברה יכולה לקבל הפחתה בגובה מס החברות שעליה לשלם, בכפוף לקריטריונים שנקבעו על ידי רשות המיסים והמדינה. כמו כן, חשוב לציין כי מעבר למס החברות יש מיסים נוספים המוטלים על חברות בע”מ, למשל מס דיבידנדים.

חלק ז’ לפקודת מס הכנסה עוסק בשיעורי המס החלים על חברות, וסעיף 126 לפקודה קובע בין השאר את שיעור המס.

בתוך כך, חשוב לזכור כי יש חברות שמשלמות מס ביתר, כלומר הן משלמות מס עודף מעבר למה שעליהן לשלם על הרווחים, ובאפשרותן לקבל החזר באמצעות מילוי טופס להחזר מס.

ממה מורכב מס חברות?

כאמור, מס חברות הוא מס ישיר החל על ההכנסה החייבת של חברות, כלומר מהרווח. את המס מחשבים על פי כללי החשבונאות המקובלים ובהתאם לכללים שנקבעו בפקודת מס הכנסה. כפי שציינו בתחילת המדריך, מס החברות נקבע בסעיף 126 (א) לפקודת מס הכנסה, ונכון להיום (2024) שיעורו עומד על 23%.

המס מוטל על הרווח הנקי של החברה, כלומר על הרווח שנותר לאחר ניכוי ההוצאות השונות הקשורות לפעילות השוטפת של החברה. לדוגמה, אם הכנסות חברה כלשהי בשנת המס האחרונה עמדו על מיליון ₪, וסך הוצאות התפעול, המימון, האחזקה, ההנהלה והוצאות שוטפות נוספות הגיע למיליון ₪, הרי לאחר ניכוי ההוצאות לא נותרו בידי החברה רווחים ולכן היא אינה חייבת במס. אם סך ההוצאות של אותה חברה עמד על 800,000 ₪, יחול עליה מס בשיעור הקבוע בחוק רק על הרווח הנקי, כלומר מס בשיעור 23% על 200,000 ₪.

שיעור מס החברות במדינת ישראל

גביית מס החברות במדינת ישראל מבוססת על כוח פקודת מס הכנסה, אך במרוצת השנים שיעור המס השתנה באופן מהותי. כדאי לדעת כי עד אמצע שנות ה-70 של המאה הקודמת שיעור מס החברות בישראל עלה בהתמדה והגיע עד 40% בשנת 1975. בתקופה זו החברות שילמו גם מס הכנסה בשיעור של 35% על הרווחים שלא חולקו, לכן המס הכולל על חברות הגיע ל-61%. החל במחצית השנייה של שנות ה-80 הוחלט להפחית את שיעור מס החברות ובשנת 1992 בוטל גם מס ההכנסה שחל על חברות בע”מ ובהמשך ירד המס ב-1% בשנה עד לרמה של 36% בשנת 1996.

בעקבות הפחתת שיעור מס החברות במדינות ה-OECD ובמדינות רבות אחרות ברחבי העולם, הוחלט בישראל להפחית בהדרגה את שיעור המס על מנת להגביר את כושר התחרותיות של המשק הישראלי. בחוק ההסדרים לשנת 2009 הוחלט להפחית את המס באופן הדרגתי עד שנת 2016 ולהגיע בשנה זו לשיעור מס של 18%. לבסוף הוחלט להפחית את המס במסגרת חוק ההסדרים לשיעור של 23% החל ב-1 בינואר 2018, ומאז ועד היום שיעור המס זהה.

לאחרונה, בעקבות מלחמת “חרבות ברזל” החלו דיונים במשרד האוצר לגבי העלאת שיעור מס החברות, אך טרם התקבלה החלטה סופית בנושא, ואם יוחלט להעלות את שיעור המס השינוי ישפיע רק החל משנת 2025.

הטבלה הבאה מציגה את שיעורי מס החברות בעשור האחרון:

שנת המס

שיעור מס החברות


2014

26.5%

2015

26.5%

2016

25%

2017

24%

2018

23%

2019

23%

2020

23%

2021

23%

2022

23%

2023

23%

2024

23%

במדינות בולטות בעולם הוחלט להפחית את שיעור המס החל על רווחי החברות, בעיקר מתוך רצון לעודד את המשק המקומי וכדי לעודד את היזמים ובעלי ההון להשקיע ולפתח חברות במדינה. הקמת חברות חדשות והשקעות בחברות הקיימות מעלות את התוצר הלאומי השנתי ומביאות לצמיחת הכלכלה. לכן, לא מעט מדינות ברחבי העולם נוקטות בשנים האחרונות במדיניות של הפחתת מס החברות, לדוגמה:

  • שיעור המס בפולין עומד היום על 19% בלבד, וחברות עם מחזור הכנסות נמוך ממיליון אירו זוכות לשיעור מס מופחת בגובה של 15%, ושיעור המס הנמוך ביותר בפולין עומד על 9%.
  • שיעור המס בצרפת נכון לשנת 2022 הוא 25%, לאחר שבשנים האחרונות המדינה הפחיתה את המס החל על חברות מרמה של 32%.
  • ביפן הפחיתו עם השנים את שיעור המס לרמה של 25%, ושיעור המס הנמוך ביותר עומד על 19%.
  • שיעור המס על חברות בארצות הברית הוא 21% לאחר הרפורמה שבוצעה בשנת 2018.

בתחילת שנת 2024 הודיעו שורה ארוכה של מדינות זרות על מיסוי תאגידים בינלאומיים גדולים בשיעור של 15%, וכל מדינות ה-OECD החלו להטיל מס זה על תאגידים גלובליים בעלי הכנסה גבוהה מ-750 מיליון אירו. בישראל החליטו להעניק הטבות מס לתאגידים הבינלאומיים דרך החוק לעידוד השקעות הון.

מס מופחת במסגרת החוק לעידוד השקעות הון

כאמור, מס חברות בישראל נכון לשנת 2024 עומד על 23%. יחד עם זאת, יש חברות הזכאיות לשלם מס מופחת על הכנסות החברה והדיבידנדים המחולקים לבעלי המניות. החוק לעידוד השקעות הון מעניק עדיפות לחדשנות ולהקמת מפעלים וחברות באזורי הפיתוח על מנת לעודד השקעות ולפתח את כושר הייצור בישראל, לשפר את היכולת של המגזר העסקי להתמודד עם התחרות הגבוהה בשווקים הגלובליים, ולייצר יותר מקומות עבודה באזורי עדיפות לאומית.

הטבלה הבאה מציגה את שיעור המס שחל על חברות זכאיות לפי החוק לעידוד השקעות הון

שיעור מס חברות

מס על דיבידנד

הכנסה רגילה

23%

30% בעל מניות מהותי

מפעל מועדף (אזור פיתוח א)

7.5%

20%

מפעל מועדף (אזור פיתוח ב)

16%

20%

מפעל טכנולוגי מועדף (אזור פיתוח א)

7.5%

20%

מפעל טכנולוגי מועדף (אזור פיתוח ב)

12%

20%

מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד

6%

20%

חובת תשלום מס חברות

החובה לשלם מס חברות חלה על כל חבר בני אדם ועל כל חברה בהתאם להגדרתם בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה. תשלום המס חל על החברה עצמה ולא על בעלי המניות שלה או על נושאי המשרה, למעט מקרים מסוימים בהם בית המשפט מחליט להטיל את חובת תשלום המס על בעלי המניות עצמם כאשר יש לחברה חוב משמעותי וגבוה.

תהליך התשלום של מס החברות

חברות בע”מ מעבירות מדי חודש מקדמה על חשבון מס ההכנסה שעליהם לשלם, יש גם חברות, בדרך כלל חברות חדשות, החייבות בניכוי מס במקור. ניכוי מס במקור נועד להבטיח את תשלומי המס לרשות המיסים, אך חברה הפועלת כמה שנים באופן חוקי ומקפידה על דיווחים ותשלומים בזמן לרשות המיסים יכולה לקבל פטור מניכוי מס במקור.

המקדמות מחושבות על סמך הנתונים מהדו”ח שהוגש עבור שנת המס הקודמת, כלומר על פי שורת הרווח. בסוף שנת המס עורכים חישוב מדויק של הכנסות החברה ואם תשלום המקדמות אינו מכסה את חבות המס השנתית, החברה תידרש לשלם את ההפרש. אם לאחר חישוב המס השנתי עולה כי הסכום הכולל שהחברה שילמה באמצעות מקדמות מס הכנסה גבוה מהמס שעליה לשלם בפועל, במקרה זה החברה זכאית להחזר מס, בדיוק כמו עובדים שכירים.

חשוב לציין כי במקרה שהחברה אינה משלמת את מס החברות שחל עליה על פי חוק, ברשות המיסים יטילו את התשלום על בעלי המניות בחברה מאחר שהם מוגדרים כבעלי החוב לרשות המיסים. בנוסף לזאת, כאשר חברה בע”מ מנוהלת על ידי שכיר בעל שליטה, הוא חייב בתשלום מס הכנסה בהתאם למדרגות המס, כמו שאר השכירים במשק, וכך גם בנוגע לבעלי המניות בחברה המוגדרים כשכירים בה. השכר של בעלי השליטה ובעלי המניות בחברה מוגדר כהוצאה מוכרת של חברות בע”מ והוצאה זו מפחיתה את חבות מס החברות.

הטבות מס בישראל

במקרים מסוימים נקבע שיעור מס חברות מופחת לחברה, לדוגמה:

  • מס מופחת בשיעור 16% בלבד לחברות המקימות מפעלים יצרניים, תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות, על פי הקריטריונים שנקבעו בחוק עידוד השקעות במשק.
  • 25% מהכנסות החברה הן במקור מפעילות הייצוא לשווקים ההמוניים.
  • מספר עובדים מינימלי בחברה.
  • מס מופחת בשיעור 7.5% בלבד לחברות הפועלות באזורי פיתוח, בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ יכול לסייע לכם בנושאים כמו תכנון מס לחברות ולעצמאים, מילוי והגשת דוחות, פתיחת חברה או עסק, הנהלת חשבונות, ייעוץ מס ועוד. חשוב להיוועץ בנושא מס החברות מאחר שיש פתרונות לגיטימיים שונים להפחתת המס. צרו איתנו קשר למידע נוסף ולייעוץ מקצועי.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה