מפעל מועדף

מאת: רו”ח יורם שיפר

חוק לעידוד השקעות הון, התשי”ט-1959 הוא חוק שמטרתו לעודד השקעות בתעשייה המקומית בישראל, בדגש על עדיפות וחדשנות לפעילות באזורי פיתוח. החוק מגדיר מהי חברה מועדפת הזכאית להטבות מס משתלמות ומשמעותיות, וכדי ליהנות מהטבות המס החברה חייבת להיות מוכרת ע”י הרשויות כמפעל מועדף, מפעל מועדף מיוחד או מפעל טכנולוגי מועדף.

על פי החוק לעידוד השקעות הון, על מנת שחברה תענה להגדרה של חברה מועדפת עליה להיות תושבת ישראל שהתאגדה בישראל, ובנוסף עליה למלא אחר שני תנאים: מפעל תעשייתי כפי הגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון ומפעל בר תחרות בהתאם למשמעותו בסעיף 18 א’ לחוק. כלומר, מפעל מועדף הוא מפעל העונה על ההגדרה ועומד בתנאים שנקבעו בחוק, וכך המפעל נהנה מהטבות מס, לדוגמה 16% מס חברות בלבד במקום 23%, ואם המפעל פועל מאזור פיתוח א’ על פי הגדרתו בחוק (לדוגמה שדרות ויישובי עוטף עזה), המפעל ישלם רק 7.5% מס חברות, ויש הטבות נוספות עליהן נפרט בהמשך.

בשנת 2017 תוקן החוק לעידוד השקעות הון ונקבע מסלול הטבות מס חדש בשם מפעל טכנולוגי מועדף. מטרת התיקון הינה לעודד מחקר ופיתוח בישראל ולהביא קניין רוחני טכנולוגי למדינה. מפעל טכנולוגי מועדף זכאי לקבל הטבות מס משמעותיות יותר בהשוואה להטבות המגיעות למפעל מועדף, והמפעל הטכנולוגי המועדף משלם 12% מס חברות בלבד, או 7.5% מס חברות ככל שהמפעל פועל מאזור פיתוח א’.

מהו מפעל מועדף?

מפעל מועדף, על פי הגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון, הינו מפעל תעשייתי העומד בתנאים של מפעל בר תחרות ע”פ הגדרתו בסעיף 18 א’ לחוק, או שהוא עומד בתנאים שנקבעו למפעל בר תחרות בתחום האנרגיות המתחדשות על פי ההגדרה בסעיף 41 לחוק. ע”פ תיקון 68 לחוק, מפעל מועדף זוכה להטבות מס החל משנת 2011, ובמשך השנים חלו מספר שינויים בשיעורי המס החלים על מפעל מועדף. החל בינואר 2011 שיעור המס עומד על 7.5% באזור פיתוח א’ ו-16% באזור אחר.

ראוי לציין כי לחוק עידוד השקעות הון יש שלוש מטרות מרכזיות:

  • פיתוח כושר הייצור של מדינת ישראל.
  • שיפור היכולת של המגזר העסקי בישראל להתמודד עם התחרות הקשה בשווקים הבינלאומיים השונים.
  • עידוד תעסוקה ויצירת תשתית למקומות עבודה חדשים, במיוחד בפריפריה.

חברות העומדות בתנאי הזכאות לפי החוק לעידוד השקעות הון זוכות להטבות מס משמעותיות, לכן כדאי לפנות למומחים שלנו במשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ כדי לבדוק האם החברה עומדת בתנאים לקבלת הטבות המס והמענקים החלים מכוח החוק.

הטבות המס המוענקות למפעל עודף הן:

  • מס חברות מופחת לעומת מס חברות רגיל בשיעור של 23%.
  • מס מופחת על הדיבידנד בשיעור של 20% לעומת שיעור המס הרגיל בשיעור של 30% לבעל מניות מהותי או 25% מס על בעל מניות שאינו מהותי.
  • פחת מואץ על נכסים יצרניים המשמשים את המפעל המועדף, כלומר ניתן לנכות פחת שנתי גבוה יותר משיעור הפחת הרגיל.

התנאים שמקנים זכאות לחברה להיות מפעל מועדף

התנאים שנקבעו בחוק כדי שחברה תיחשב כמפעל מועדף הינם:

מפעל תעשייתי – מפעל תעשייתי ע”פ הגדרתו בסעיף 51 לחוק, כאשר עיקר פעילות החברה המועדפת בשנת המס היא פעילות לייצור, בדרך כלל ייצור מוצר אחר מחומרי גלם, למעט מקרים חריגים. בזמנו, רשות המיסים קבעה מספר מינימלי של עובדים אך כיום לא מקפידים על הנחיה זו.

מפעל המוגדר כבר תחרות – מפעל בר תחרות ע”פ משמעותו בחוק לעידוד השקעות הון המייצא לחו”ל ועומד בתנאים הבאים:

  • עיקר פעילות המפעל היא בתחומי הביוטכנולוגיה או הננוטכנולוגיה (נדרש אישור מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית).
  • ההכנסות ממכירות המפעל בשוק מסוים, במהלך שנת המס, אינן עולות על 75% מכלל ההכנסות ממכירות באותה שנה.
  • לפחות 25% מכלל ההכנסות בשנת המס ממכירות המפעל הן מכירות בשוק מסוים המונה מעל 14 מיליון אנשים.

הכנסה מועדפת – ההכנסות שהתקבלו כתוצאה מהפעילות שבוצעה בישראל כוללות חלופות כמו מכירת מוצרים שיוצרו במפעל, הכנסה ממתן זכות לשימוש בידע או תוכנה שפותחה במפעל, הכנסה משירות נלווה למכירות ולהכנסות ממחקר ופיתוח תעשייתי לתושב חוץ.

חברה מועדפת – החברה נחשבת לחברה מועדפת והיא התאגדה בישראל, השליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, ספריה מנוהלים כחוק והחברה ובעלי התפקידים בה לא ביצעו עבירות ולא הואשמו בביצוע עבירות במשך 10 שנים שקדמו לשנת המס בגינה מבקשים את הטבות המס.

משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ מתמחה בנושא ובקיא בחוק לעידוד השקעות הון – פנו אלינו עוד היום ונשמח לסייע לכם לקבל הגדרה של מפעל מועדף ולחסוך סכומי כסף משמעותיים ששילמתם שלא לצורך.

טבלת שיעורי המס החלים על מפעל מועדף

שיעור מס רגיל

שיעור מס אזור פיתוח א'

שיעור מס אזור אחר

מס חברות

23%

7.5%

16%

מס דיבידנד

30%

20%

20%

מפעל טכנולוגי מועדף

בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) בוצע תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון, ומטרת התיקון הייתה להתאים את החוק החשוב לתעשייה עתירת הידע. המטרה של החוק לעודד את החברות המתאימות להרחיב את פעילותן במדינת ישראל באמצעות השקעות במחקר ופיתוח.

חשוב לציין כי מפעל טכנולוגי מועדף זוכה להטבות מס משמעותיות יותר בהשוואה להטבות המגיעות למפעל מועדף רגיל. מפעל טכנולוגי מועדף נהנה ממס מופחת בשיעור של 12% מס חברות, וככל שהמפעל פועל מאזור פיתוח א’ עליו לשלם מס חברות בשיעור 7.5% בלבד.

טבלת שיעורי המס

אזור פיתוח א'

אזור פיתוח אחר

מפעל טכנולוגי מועדף

7.5%

12%

מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד

6%

6%

מפעל מועדף

7.5%

16%

מפעל מועדף מיוחד

5%

8%

התנאים למעמד מפעל טכנולוגי מועדף:

באופן כללי, תנאי הזכאות למפעל טכנולוגי מועדף דומים לתנאים שנקבעו עבור מפעל מועדף רגיל, אך התנאים מעט נוקשים יותר מאחר שהמפעל נדרש לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

תנאי ראשון – הוצאות המסווגת כהוצאות מחקר ופיתוח, ע”פ כללי החשבונאות המקובלים של המפעל, במהלך 3 שנים שקדמו לשנת המס היו בשיעור של 7% לפחות בממוצע לשנה מתוך סך הכנסות החברה או שההוצאות עלו על 75 מיליון ₪ בשנה אם המפעל הוקם בשנים אלו. בנוסף לזאת, בחברה בעלת המפעל הטכנולוגי המועדף התקיימו אחד או יותר מהתנאים הבאים:

  • לפחות 20% מעובדי החברה הם עובדי מחקר ופיתוח (מו”פ), או שהחברה מעסיקה מעל 200 עובדי מו”פ.
  • קרן הון סיכון ע”פ הגדרתה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, השקיעה בחברה לפחות 8 מיליון ₪, והחברה אינה משנה את תחום עיסוקה לאחר השקעה זו.
  • מחזור ההכנסות של החברה ב-3 השנים שקדמו לשנת המס עלה ב-25% או יותר בממוצע בהשוואה לשנת המס שקדמה להן, ככל שמחזור ההכנסות היה 10 מיליון ₪ או יותר.
  • החברה העסיקה בשנת המס, כמו גם ב-3 שנות המס הקודמות לה, 50 עובדים לפחות, ומספר העובדים ב-3 השנים הקודמות לשנת המס גדל ב-25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס הקודמת לשנים אלו.

תנאי שני – המפעל עומד בתנאים שקבע המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה בהתייעצות עם מנכ”ל משרד האוצר ובאישור הניתן על ידי שר האוצר, אשר מעידים כי המפעל הוא מפעל המקדם חדשנות, וזאת תוך התייחסות נכונה למפעלי תעשייה המייצרים מוצרים בטכנולוגיות מתקדמות.

כמו כן, יש לעמוד בתנאים הבאים:

  • הכנסות החברה בעלת המפעל היו מתחת ל-10 מיליארד ₪.
  • המפעל נחשב למפעל בר תחרות על פי ההגדרה בסעיף 18א(ג)(1).

אם מפעל טכנולוגי מועדף עונה על התנאים שנקבעו בחוק אך הכנסות החברה בעלת המפעל היו מעל 10 מיליארד ₪ בשנת המס – במקרה זה המפעל נחשב למפעל טכנולוגי מועדף מיוחד.

הטבות המס על הכנסות רגילות:

  • על הכנסה טכנולוגית מועדפת של חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף חל מס חברות בשיעור 7.5% באזור פיתוח א’ ו-12% באזור אחר.
  • על הכנסה טכנולוגית מועדפת של חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד חל מס חברות בשיעור 6%.

איך משרד זיו שיפר יכול לסייע בבדיקת הזכאות להטבות מס כחברה מועדפת?

משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ מתמחה בבדיקת ובניתוח סוגיות רבות הקשורות לפעילות העסקית של מפעלים וחברות. צוות המשרד בעל ידע עשיר וניסיון רב בבדיקת הזכאות להטבות מס המגיעות לחברה מועדפת, זו בדיקה מקצועית מקיפה ומעמיקה המחייבת ידע וניסיון, לכן אין לוותר על רואה חשבון מומחה.

שאלות ותשובות

  • האם ההטבה מוגבלת בסכום?

    לא. אם יש למפעל הכנסות שנתיות מעל 10 מיליארד ₪ והוא עונה על תנאי מפעל טכנולוגי מועדף, הוא זכאי להטבות מורחבות לאור ההגדרה של מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד.

  • האם יש מגבלת זמן למפעל מועדף?

    יש למלא טופס ייעודי ולשלוח למס הכנסה אחת לשנה לבחינה מחדש של הזכאות למפעל מועדף.

  • כמה זמן לוקח תהליך ההכרה?

    התהליך קצר יחסית, ולרוב שולחים את הבקשה לקבלת ההכרה כמפעל מועדף יחד עם הדוח השנתי. היכנסו לפרטים נוספים

  • האם יש הטבה על פחת מואץ?

    בהחלט כן, יש הטבת פחת מואץ על נכסים יצרניים המשמשים את המפעל המועדף.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה