משקיע כשיר

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

רוב המשקיעים בשוק ההון מוגבלים מבחינת היקף הפעילות וסוג ההשקעות על ידי הרשות לניירות ערך, וזאת על מנת לשמור על האינטרסים שלהם ולהציב גבולות ברורים וקשיחים לרמת הסיכון בהשקעות שהם בוחרים. הרשות לניירות ערך מעוניינת לשמור ולהגן על האינטרסים של ציבור המשקיעים, לכן הנחת העבודה היא שלרוב המשקיעים יש אמצעים מאוד מוגבלים כדי להתמודד עם הפסד גדול, ולפיכך חייבים להציב חסמים לאפיקי ההשקעה השונים בשוק ההון.

בתוך כך, הרגולציה, הכללים והחסמים שחלים על רוב המשקיעים אינם חלים על משקיע כשיר. המשקיע הכשיר הוא משקיע מתוחכם שמנהל סכומי כסף בהיקף גבוה ומשמעותי, אדם פרטי או חברה, וכדי להיות משקיע כשיר יש לעמוד באחד מ-3 תנאים שנקבעו על ידי הרשות לניירות ערך.

למשקיע הכשיר יש ידע פיננסי מרחב בשוק ההון ובניהול השקעות, בשילוב יכולת כלכלית גבוהה בהשוואה למשקיע הממוצע, לכן ברשות לניירות ערך מאפשרים למשקיעים הכשירים לבצע פעולות השקעה ששמורות ברוב המקרים רק לגופים המוסדיים.

מי הוא משקיע כשיר?

משקיע כשיר, באנגלית Accredited Investor, הוא סמל סטטוס יוקרתי בעולם ההשקעות המאפיין משקיע אמיד ומתוחכם שעומד בתנאים שנקבעו על ידי הרשות לניירות ערך בישראל. המשקיע הכשיר רשאי להשקיע בהשקעות סגורות שאינן אפשריות ופתוחות לציבור המשקיעים הרחב, למשל השקעה בהנפקה פרטית המותנית בסכום מינימלי גבוה יחסית שמאפשרת לקצור רווחים גבוהים יותר לעומת מכשירי השקעה אחרים.

כדי להיות משקיע כשיר יש לעמוד לפחות באחד מתוך 3 הקריטריונים הבאים:

 • ברשות המשקיע נכסים נזילים בהיקף כולל העולה על 8,364,177 ₪. הנכסים הנזילים יכולים לכלול בין היתר מזומן, פיקדונות בבנקים, נכסים פיננסיים על פי הגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה.
 • ההכנסה השנתית של המשקיע, בשנתיים האחרונות, עולה על 1,254,627 ₪, או שההכנסה של התא המשפחתי עולה על 1,881,940 ₪ לשנה.
 • השווי הכולל של הנכסים הנזילים שברשות המשקיע עולה על 5,227,610 ₪ וגובה ההכנסה השנתית, בשנתיים האחרונות, עולה על 627,313 ₪ (יחיד) או 940,969 ₪ (תא משפחתי).

חשוב לציין כי משקיע כשיר יכול להיות אדם יחיד, חברה או תאגיד שנמצא בבעלות מלאה של יחיד או גוף מוסדי, כל עוד הוא מנהל מאזן פיננסי בשווי גבוה, בין אם בגלל מקורות ההון שנמצאים בבעלותו ובין אם מפעילותו העסקית במהלך השנה. כאמור, המשקיעים הכשירים רשאים לבצע פעולות השקעה השמורות לגופים מוסדיים.

ראוי לציין כי קיימת הגדרה מקורית מיהו משקיע כשיר בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968, אך בתיקון האחרון לחוק שנעשה שחודש מרץ 2016 הוחלט על מספר הקלות בהגדרה של משקיע כשיר ובוטלו קריטריונים המחייבים ניסיון או מומחיות בשוק ההון, ובנוסף בוטל הקריטריון למספר מינימלי של עסקאות והוחלט להפחית גם את סף הנכסים הנזילים במבחן שווי הנכסים.

טרם התיקון לחוק משקיע הוגדר כמשקיע כשיר או כלקוח כשיר אם הוא עמד ב-2 מתוך 3 הקריטריונים הבאים:

 • מבחן הנכסים הנזילים – שווי כולל של נכסים נזילים העולה על 1.2 מיליון ₪.
 • מבחן המומחיות – יש למשקיע מומחיות וכישורים בשוק ההון או שהוא עוסק לפחות שנה בתפקיד המחייב מומחיות בשוק ההון.
 • מבחן מספר העסקאות – המשקיע ביצע לפחות 30 עסקאות בכל רבעון (בממוצע) במשך 4 הרבעונים הקודמים.

אגב, נכסים נזילים על פי הגדרת הרשות לניירות ערך, הם נכסים כמו מזומנים, פיקדונות כספיים, ניירות ערך הנסחרים בבורסה ונכסים פיננסיים (חוק השקעות משותפות בנאמנות מגדיר נכסים פיננסיים כיחידות של מניות או של קרן רשומה בחו”ל, אופציות, חוזים עתידיים, קרנות השתלמות, מוצרי מדדים ומוצרים מובנים).

יתרונות של משקיע כשיר

 • משקיע כשיר זוכה למגוון הזדמנויות השקעה, לרבות השקעות אקסקלוסיביות שפתוחות בדרך כלל רק לגופים המוסדיים.
 • הנחה משתלמת בשיעור של מספר אחוזים בעת רכישת ניירות ערך במסגרת ההנפקה הראשונית בחברה.
 • אפשרות להשתתף בהנפקות פרטיות שאינן פתוחות לציבור המשקיעים הרחב.
 • חשיפה להשקעות ללא תשקיף ובלי מגבלת 35 המשקיעים הפוטנציאליים.
 • חשיפה למידע פיננסי מלא וקבלת גישה לנתוני מסווגים לגבי ההשקעות השונות, לדוגמה תשואות עבר, צפי לתשואה עתידית וכד’.
 • השתתפות בקהילות המשקיעים המסווגים שנהנים מחשיפה להשקעות פרמיום בהובלת גופים מוסדיים.
 • אפשרות להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות שברובן יש רף כניסה גבוה.

המשקיע הכשיר אינו זקוק לייעוץ מיועצי השקעות מורשים בשל מעמדו הייחודי. בפועל, הוא זוכה לפריבילגיות רבות ומהותיות לעומת משקיעים רגילים בשוק ההון, והסדרת מעמדו כמשקיע כשיר מול הרשות לניירות ערך מעניקה לו יתרונות משמעותיים מול יתר השחקנים בשוק ההון.

כמו כן, המשקיע הכשיר אינו נדרש לפיקוח הדוק של הרגולטור מאחר שיש לו אמצעים כלכליים גבוהים ובאפשרותו לתמרן ולבחור את אופי וסוג ההשקעות שמתאימות לו, כולל אפשרות להשקיע בהשקעות ספקולטיביות, וזאת בגלל ההנחה שהוא מחזיק במומחיות, ידע וניסיון שנצברו לאורך השנים במהלך פעילותו בשוק ההון.

אימות הצהרת משקיע כשיר בפועל

משקיעים כשירים העומדים בקריטריונים שנקבעו על ידי הרשות לניירות ערך, ובהם היקף הנכסים ו/או היקף ההכנסה האישית או של התא המשפחתי, חייבים לחתום על הצהרת משקיע כשיר. ההצהרה חייבת אימות וחתימה של רואה חשבון, יועץ פיננסי או עורך דין.

לכן, מי שעומד באחד מתוך 3 הקריטריונים שנקבעו (לפחות) להגדרת משקיע כשיר על פי הרשות לניירות ערך יכול להגיש בקשה מסודרת להסדרת מעמדו כמשקיע כשיר. בתהליך זה עליו לחתום על ההצהרה ולצרף אישורים ומסמכים המוכיחים את נזילות הכספים והיקף ההכנסות, ויש לאמת את ההצהרה והמסמכים הנלווים על ידי רואה חשבון, יועץ פיננסי או עורך דין.

ההצהרה שנועדה לאמת את היותו של מגיש הבקשה כמשקיע כשיר כוללת שלושה חלקים עיקריים:

חלק ראשון – המשקיע נדרש לחתום ולאמת בחתימתו כי הוא עונה על ההגדרה של משקיע כשיר, על פי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968. כמו כן, מגיש הבקשה נדרש לבחור באחד מהתנאים שמתקיימים לגביו בנושא הגדרתו כלקוח מסווג.

חלק שני – המשקיע נדרש לאשר כי הוא מודע למשמעות ולהשלכות של היותו משקיע כשיר מבחינת סיכונים, השקעות בסכומים גבוהים וכו’. בנוסף, בחלק זה עליו להסכים לקבל הצעות השקעה, כלומר אישור המשקיע מהווה עדות לכך שהוא מבין את ההשלכות להיותו משקיע כשיר שחשוף להשקעות מסווגות.

חלק שלישי – אסמכתא של גורם מוסמך כמו רואה חשבון, מנהל השקעות, בנקאי, עורך דין וכד’ המאשרת כי נכון למועד הגשה ההצהרה, לפחות אחד מהקריטריונים שנקבעו להגדרתו כמשקיע כשיר אכן מתקיים.

כדי לקבל אסמכתא מגורם מוסמך לאישור ההצהרה יש להגיש לגורם זה מסמכים ואישורים שונים לצורך חישוב שווי הנכסים של המשקיע, לדוגמה תדפיס עדכני של חשבונות הבנק, טפסי 106, דוח שנתי למס הכנסה, דוחות שונים לרשויות המס ועוד.

למידע נוסף ולאימות הצהרת משקיע כשיר על ידי רואה חשבון או יועץ פיננסי מוסמך ומאושר – צור איתנו קשר באמצעות הטלפון, המייל או האתר. משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ מתמחה בין היתר במילוי ובאימות הצהרת משקיעים כשירים ונשמח לסייע גם לך בנושא זה.

חשוב לדעת כי אנחנו במשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ חותמים ללקוחותינו על פי בקשת הקרנות השונות מאחר שאין לקרנות אפשרות לדעת האם אתה משקיע כשיר או לאו. רק רואה חשבון שמכיר את הלקוח יכול לוודא כי הלקוח שלו עומד בקריטריונים שנקבעו להגדרת משקיעים כשירים.

סיבות להפרדה של רשות ניירות הערך בין משקיעים

הרשות לניירות ערך מאזנת בין הצורך לקדם את הפעילות של חברות לבין הצורך להגן על ציבור המשקיעים, לכן היא מפקחת על התנהלות הבורסה, מעניקה רישיונות שונים ליועצים, משווקים ומנהלי השקעות ומגבילה את אפשרויות ההשקעה של הציבור הרחב. יחד עם זאת, הרשות לניירות ערך מעוניינת לקדם את המשק ולסייע לחברות לגייס כסף, לכן היא מאפשרת למשקיעים כשירים ואמידים להשקיע בהשקעות שאינן פתוחות לציבור הרחב, ללא פיקוח הדוק של הרגולטור, לרבות השקעות המיועדות בעיקר עבור גופים פיננסיים מוסדיים.

לכן, נקבע המעמד של משקיע כשיר, והוא נהנה מייחוס ייחודי בהשוואה לציבור המשקיעים הרחב. המשקע הכשיר נכלל במאגר המשקיעים שזוכים לחשיפה לאפיקי השקעות ייחודיים שאינם אפשריים לציבור הרחב, וכך המשקיע יכול לבחור בעצמו את ההשקעות המתאימות לו ביותר, תוך התייחסות נכונה להיקף ההשקעה ולרמת הסיכון.

ברשות לניירות ערך קבעו את הקריטריונים להגדת מיהו משקיע כשיר מתוך ידע והבנה כי אלו משקיעים המסוגלים להשקיע בסכומים גדולים ובאפיקים בכל סיכון, מאחר שיש להם ניסיון בהשקעות בשוק ההון ובנוסף מדובר במשקיעים בעל אמצעים כלכליים, כך שגם הפסד מסוים באפיק השקעה כלשהו לא יגרום לזעזוע כספי ולחשיפה לסיכונים כלכליים מהותיים אצל המשקיע.

למה לאמת משקיע כשיר מולנו?

הצוות המקצועי שלנו במשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ מתמחה בתכנון, גיבוש אסטרטגיות להשקעה, בייעוץ פיננסי ובליווי צמוד של משקיעים, לרבות משקיעים כשירים כפי הגדרתם בחוק. אנחנו מנוסים בעבודה מול הרשות לניירות ערך, מייצגים את לקוחותינו גם בפני רשויות המס ומתמחים בניתוח ובליווי השקעות פיננסיות, בייעוץ עסקי, במינוף השקעות וכד’.

המומחים שלנו מספקים מעטפת שירותים רחבה הכוללת אימות הצהרת משקיע כשיר לרשות לניירות ערך, ותחת קורת גג אחת המשקיע יכול לקבל שירותים פיננסיים מתקדמים ומקצועיים, ולשלוח את הבקשה לאישור הסטטוס של משקיע כשיר כדי להיכנס לעולם ההשקעות שמיועד למשקיעים מסווגים הזוכים להקלות ולהטבות שונות.

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה