ניכוי מס במקור מספקים

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

המונח ניכוי מס במקור מתייחס לתשלום המס של הנישום (המוטב) על ידי המשלם או מי שאחראי לתשלום סכומי כסף שהם ההכנסה של הנישום. הסכומים אשר נוכו במקור מההכנסה של הנישום נחשבים כתשלום על חשבון המס שעל הנישום להעביר לרשויות המס.

במילים אחרות ופשוטות, המשלם מפחית מתוך הסכום שעליו לשלם למוטב במסגרת העסקה שבוצעה את סכום הניכוי למס הכנסה. החובה לנכות את המס מהתשלום חלה על המשלם למרות שחובת המס היא כמובן של המוטב, בהתאם לתקנות מס הכנסה.

אחוז הניכוי שהמשלם צריך להפריש למס הכנסה בגין עסקה עם הנישום נקבע על ידי פקיד השומה בהתאם לענף העיסוק ועל פי שיקול דעתו של פקיד השומה. ניתן להוריד אישור רשמי של ניכוי מס במקור באמצעות האתר של רשות המיסים, יש להגיש בקשה מסודרת באתר המקוון. אם אין למוטב אישור ניכוי מס במקור המשלם חייב לפי פקודת מס הכנסה לנכות את שיעור המס המקסימלי הקבוע בחוק, כלומר 30%.

ראוי לציין כי החובה לנכות מס במקור נועדה להבטיח את תשלום המס למס הכנסה, כאשר הניכוי במקור מאפשר לרשות המיסים לקבל את חלקה בעסקאות השונות מראש וכך גם הכנסות המדינה אינן נפגעות. כדי להימנע מהביורוקרטיה הכרוכה בניכוי מס במקור וכל עוד העסק מתנהל כחוק ובאופן מסודר מול רשויות המס – ניתן לפנות לפקיד השומה כדי להשיג פטור מלא מחובה זו, וכך המשלם אינו נדרש לנכות מס במקור מהתשלום לנותן השירות (ספק).

מי חייב בניכוי מס במקור מספקים?

פקודת מס הכנסה מטילה את האחריות לנכות מס במקור על כל מי שמשלם או אחראי על התשלום לספק, ובעת התשלום המשלם חייב לנכות מסכום העסקה את שיעור המס שנקבע למוטב על ידי פקיד השומה במס הכנסה.

יש תשלומים עליהם נקבעה חובת ניכוי מס במקור מכוח צו או תקנה, לדוגמה תשלום שכר אומנים וסופרים, תשלום דיבידנד, הכנסות ממכירה הונית ועוד. הטבלה הבאה מציגה את הנישומים שחלה עליהם חובה לנהל ספרים לפי שיטת החשבונאות הכפולה וחייבים בניכוי במקור על פי צו או תקנה:

סוג העיסוק (נישום)

מחזור הכנסות שנתי כולל מע"מ

מספר מועסקים בעסק/תנאים

סיטונאים

3,800,000

מעל 4 עובדים

יצרנים

3,800,000

מעל 18 עובדים

נותני שירות, למעט בעלי מקצועות חופשיים

2,150,000

-

קמעונאים

3,800,000

מעל 6 עובדים

בעל מוסך

2,950,000

קבלני בנייה

3,800,000

סוחרי רכב

11,400,000

בעל בית ספר לנהיגה

לפחות 5 כלי רכב ללימוד נהיגה

מתווכי רכב

460,000

חקלאים

5,100,000

מוסדות ציבור

500,000

תחנות דלק

אין רלוונטיות למחזור ההכנסות

יהלומן 

אין רלוונטיות למחזור ההכנסות

יהלומן העוסק רק בעיבוד - פטור

סוכנות ביטוח

אין רלוונטיות למחזור ההכנסות

רשאי להדפיס פוליסות

דגשים חשובים:

 • מחזור הכנסות שנתי – סך ההכנסות ממתן שירות או סך המכירות של בית העסק, כולל מע”מ.
 • מספר העובדים בבית העסק, הכוונה לעובדים שנה מלאה, יש חישוב שונה עבור עובדים זמניים.
 • כלי רכב, אם החברה מעסיקה 3 עובדים בשליש משרה, מחשבים לפי עובד אחד. כמו כן, 3 אופנועים נחשבים לכלי רכב אחד לצורך החישוב.
 • ניכוי מס במקור מצ’קים דחויים יבוצע במועד מסירת הצ’ק לספק ולא לפי יום הפירעון בבנק.
 • בגין תשלום השווה בכסף, למשל העמדת רכב לספק או מתנה לספק, חלה חובה לנכות מס במקור בשיעור מלא (30%), ללא תלות בשיעור הניכוי שנקבע באישור של הספק.
 • חשוב לבדוק לפני התשלום מהו שיעורי ניכוי המס במקור של הספק, את הבדיקה מבצעים ללא עלות באתר רשות המיסים בכתובת הבאה: www.misim.gov.il/gmishurim/firstPage.aspx.
 • לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה, כל מי שחייב בניכוי מס במקור נדרש להגיש דוח שנתי על תשלום הכנסה שחבה בניכוי, יש למלא ולהגיש טופס 856.
 • בעת הגשת טופס 856 למס הכנסה יש לצרף הצהרה לפיה הפרטים והמידע בדוח הם נכונים ומלאים. הדוח ייחשב כדיווח שהוגש רק לאחר הגשת טופס הצהרה, הטופס חייב להיות חתום על ידי העוסק או מייצג מוסמך מטעמו.
 • אם במסגרת ביקורת שומות מס המבוצעות על ידי מס הכנסה מגלים כי לא נוכה מס במקור מספק מסוים, פקיד השומה רשאי להוציא דרישת תשלום על סכום המס שלא נוכה. הסכום כולל הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות, ובנוסף מסתכנים בכך שההוצאה לא תותר בניכוי עבור החברה.

סוגי הכנסה המחויבים בניכוי מס במקור מספקים

הדוגמאות הנפוצות ביותר לסוגי ההכנסה החייבים בניכוי מס במקור הן:

 • לפי תקנות מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה) כל מי שמשלם שכר אומנים, מרצים, דירקטורים, נותני שירות משרדי וספורטאים, חייב לנכות מס במקור בשיעור המקסימלי הקבוע בתקנות.
 • לפי תקנות מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), חלה חובה לנכות מס במקור על מי שמשלם לספק עבור נכס או שירות מסוים, וזאת מכוח צו מס הכנסה. החובה לנכות מס במקור מותנית במחזור העסקאות של העסק המשלם החייב גם בניהול ספרים בשיטה הכפולה. אם אין למוטב אישור מפקיד השומה על ניכוי מס בשיעור נמוך יותר, המשלם חייב לנכות מס במקור בשיעור מקסימלי, כלומר 30%.
 • לפי תקנות מס הכנסה (קביעת דמי שכירות כהכנסה לעניין ניכוי במקור) יש לנכות מס במקור בעד דמי שכירות על מקרקעין שניתן לתבוע כהוצאה, ושיעור המס ניכוי הוא 35%, אלא אם פקיד השומה קבע אחרת.

ראוי לציין כי גם המעסיק מנכה מס במקור בעת תשלום מס ההכנסה במסגרת תלושי השכר של העובדים בעסק. המעסיק מעביר את הסכום ישירות לרשויות המס.

חשוב לדעת כי בחודש ספטמבר 2017 הוחלט ברשות המיסים להעניק אישור לפטור מלא מניכוי מס במקור לכל מי שפותח תיק חדש במס הכנסה, כל עוד הוא פותח תיק של עוסק פטור. עוסק מורשה הנדרש בתשלום מקדמות חודשיות למס הכנסה יכול במקרים מסוימים להפחית את סכום המס שנוכה במקור מתוך הסכום שעליו לשלם למס הכנסה, זאת במסגרת המקדמות. אם העוסק סבור כי סכומים שינוכו לו במקור יהיו גבוהים משיעור המס בשנת המס, באפשרותו לפנות לפקיד השומה כדי להפחית את שיעור הניכוי החל עליו, ויש גם אפשרות לקבל פטור מלא מחובת הניכוי.

מי חייב בניכוי מס במקור על תשלומים לספקים ונותני שירות?

 • חברה בע”מ, עמותה או חברת אם יחד עם חברת הבת שלה, כאשר מחזור ההכנסות השנתי של כל אחד מהחברות או של שתיהן יחד הוא מעל 5.4 מיליון ₪.
 • מוסדות ציבור שמחזור ההכנסות השנתי שלהם הוא מעל 3.3 מיליון ₪, ומועסקים מעל 10 עובדים.
 • חברה החייבת בניהול מערכת חשבונאות כפולה, מכוח הוראות ניהול ספרים.
 • שותפויות, אם חלה החובה לניכוי מס במקור רק על אחד מהשותפים.
 • המדינה ומוסדותיה, כולל גופים שדינם כדין המדינה, למשל המוסד לביטוח לאומי, רשויות מקומיות וכו’.
 • מוסדות פיננסיים כמו בנקים וחברות ביטוח.
 • גופים ספציפיים על פי הפירוט בהנחיות הצו או התקנה.

בשורה התחתונה

בכל הנוגע לחובת ניכוי מס במקור מומלץ להיוועץ עם משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ בגלל מורכבות הנושא ועל מנת לבצע תכנון מס מיטבי. יש להקפיד על הוראות ניכוי המס במקור, כולל הגשת דיווחים בזמן, ורק כך נמנעים מסנקציות ועונשים על בעלי העסק או החברה.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה