פתיחת עמותה

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

בכל שנה מוקמות ונרשמות למעלה מ-1,500 עמותות חדשות (בממוצע) במדינת ישראל. עמותה היא סוג של תאגיד המורכב ממספר אנשים או תאגידים שמחליטים להתאגד על מנת לבצע מטרה מסוימת ללא כוונה לעשיית רווח וחלוקת רווחים, למרות שהחוק מתיר לעמותות להפיק רווחים מהפעילויות שהן מבצעות. כדי להתחיל בהקמת עמותה חדשה יש להגיש בקשה מקוונת לרישום העמותה החדשה לרשם העמותות והחברות – הגוף האחראי על רישום עמותה בישראל, ויש לצרף מסמכים ותצהירים חתומים בכפוף להוראות החוק והתקנות שנקבעו מכוחו.

תהליך פתיחת עמותה מחייב הכרות עם חוק העמותות, תש”ם-1980 והתקנות הנוגעות לחוק זה, ויש לעמוד בתנאים המקדימים שנקבעו, להגדיר נכון מטרות, למלא טפסים שונים, להכין תקנון, לחתום על תצהירים בכתב ועוד. בנוסף לזאת, יש לנהל את העמותה בצורה חכמה ונכונה, תוך התייחסות לניהול הכלכלי של העמותה, להקים גופים כמו ועד מנהל, ועדת ביקורת ואספה כללית, לגייס כספים, פעילים ומתנדבים על פי התקנות. לכן מומלץ לפנות למשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ כדי להקים עמותה חדשה כחוק, לנהל אותה נכון ולהשיג את המטרות הרצויות.

חשוב לציין כי את הבקשה לרישום העמותה החדשה חייבים להגיש שני אנשים לפחות מעל גיל 18, ואם מעוניינים לקבל הכרה מרשות המיסים כמוסד ציבורי, וזאת על פי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, יש להגיש בקשה מסודרת ומפורטת על ידי 7 מייסדים שרובם אינם קרובים אחד לשני. כדי להקים ולרשום את העמותה מומלץ להיעזר ברואה חשבון בכל כרטיס חכם (או בעורך דין מנוסה) וניתן לבצע את הרישום ממשרדו של רואה החשבון, מוזמנים ליצור קשר בווטסאפ או בשליחת טופס צור קשר.

מה זאת עמותה?

כאמור, עמותה היא סוג של תאגיד הכולל קבוצה של בני אדם או מספר תאגידים שחוברים יחד למען מטרה משותפת מסוימת, בדרך כלל מטרה ציבורית. הקמת עמותה מחייבת רישום בפנקס העמותות של רשם העמותות היושב במשרד המשפטים ותפקידו לפקח על פעילותן.

רישום עמותה חדשה חייב להתבצע על פי הוראות חוק העמותות והתקנות מכוחו, ועל מנת להירשם אצל רשם העמותות המייסדים נדרשים לחתום על תצהיר בפני עורך דין על נכונותם להקים עמותה, לצרף תקנון המפרט את דרכי התנהלות העמותה ומטרותיה, למלא טופס רישום מקוון ולשלם אגרה. זהו שלב קריטי בתהליך הקמת עמותה מאחר שלאחר היווסדה כל שינוי בתקנון מחייב ישיבה מיוחדת של האספה הכללית ואישור של רשם העמותות.

חשוב לדעת כי ישנם 3 כללים מרכזיים המאפיינים עמותות מבחינה משפטית:

  • העמותה חייבת לפעול רק על פי המטרות המוצהרות שנקבעו בתקנון.
  • העמותה מוקמת שלא למטרות רווח, וחל איסור על חלוקת רווחים, למרות שאין מניעה בחוק לצבור נכסים ורווחים על ידי העמותה לצורך קידום מטרותיה בלבד.
  • חל איסור להעביר חברות אישית בעמותה והחברות בה אינה מקנה זכויות קנייניות.

לאחר בדיקת הבקשה, התצהירים והמסמכים, רשם העמותות יחליט האם לרשום או לא לרשום את העמותה. תהליך הבדיקה נמשך בדרך כלל עד 3 חודשים.

תקנות העמותה

יש אפשרות לרשום את העמותה במסלול המקוצר, על פי התקנון המצוי ולפי התוספת הראשונה בחוק העמותות, או במסלול הרגיל המחייב תקנון מיוחד העובר בדיקה מעמיקה על ידי עו”ד מטעם רשם העמותות.

כל עמותה הנפתחת בישראל חייבת לפעול בהתאם לתקנון ולמטרות שנקבעו ואושרו בעת רישומה אצל רשם העמותות. בשלב הקמת העמותה יש לנסח תקנון הכולל הנחיות שונות שנקבעו על ידי המייסדים לצורך הקמת העמותה ופעילותה. ניתן לבחור בתקנון המצוי במסלול המהיר, התקנון מופיע בנספחים של חוק העמותות, אך במקרים רבים עדיף לנסח תקנון אחר ומפורט יותר ולהגישו לרשם העמותות.

עמותה חדשה שמעוניינת לקבל הכרה ממס הכנסה לפי סעיף 46 לחוק חייבת להוסיף לתקנון 2 סעיפים ייעודיים הנוגעים לנכסי העמותה והכנסותיה ולפירעון חובות והעברת נכסיה אם מפרקים את העמותה, מאחר שאין אפשרות לחלק את הנכסים בין חברי העמותה.

איך פותחים עמותה?

החוק מאפשר להקים עמותה על ידי שני אנשים מעל גיל 18, יחד עם זאת, כאשר מעוניינים לגייס תרומות ולקבל הכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה חייבים לגייס לפחות 7 מייסדים, לכן כדאי לגייס את המייסדים כבר בשלב ההקמה, ובהתאם לייעוץ של רואה החשבון המלווה את התהליך.

בשלב הקמת העמותה, ולאחר הכנת התקנון, יש לבצע את הפעולות הבאות:

הקמת אספה כללית – יש לכנס את חברי העמותה, על פי חוק, לפחות פעם בשנה. האספה הכללית משמשת כרשות המחוקקת והיא מוסמכת לבצע שינויים בתקנון, לשנות את שם העמותה, לבחור את חברי הוועד המנהל וחברי ועדת הביקורת, למנות רואה חשבון ועוד. לכל אחד מחברי העמותה יש קול אחד באספה הכללית.

הרכבת ועד מנהל – יש להרכיב ועד מנהל מקבוצה של שניים או יותר מחברי העמותה, ותפקידם לנהל את הפעילות. בפועל, חברי הוועד המנהל מתפקדים כמו חברי דירקטוריון בחברות אך הם אינם מקבלים שכר והם מבצעים את תפקידם בהתנדבות. חברי הוועד המנהל נדרשים למלא וליישם את ההחלטות שהתקבלו באספה הכללית של העמותה, והם ממלאים תפקידי פיקוח ובקרה כמו אישור תוכניות עבודה, ענייני מימון ותקציב, ותפקידי מנהיגות כמו ניסוח חזון, התוויית הפעילות בהתאם לתוכנית האסטרטגית, גיוס משאבים ותרומות לעמותה, ייצוג מול תורמים וקובעי מדיניות ועוד.

יש עמותות שאין בהן צוות שכיר לכן חברי הוועד אחראים על ניהול שוטף של העמותה, והם נושאים באחריות משפטית על פי דין, ועליהם לבצע את תפקידם מתוקף חובת האמון, הזהירות והמיומנות לפעול למען העמותה והשגת מטרותיה.

החל משנת 1988 כל עמותה המעוניינת לקבל תמיכה מהמדינה, לרבות מבנה ייעודי, תמיכה כספית וכו’, חייבת לקבל אישור ניהול תקין ועליה לקיים פעילות כנדרש בחוק ולעמוד בדרישות קפדניות ומחמירות יותר, כולל פיקוח הדוק על ההתנהלות הכספית, איסור אפליה ועוד. כדאי לדעת כי מרבית העמותות הפועלות במדינה אינן מוציאות את האישור הזה.

הרכבת ועדת ביקורת – בכל עמותה חייבים ועדת ביקורת המורכבת משני חברים או יותר ותפקידם לבצע ביקורת על התנהלות העמותה, יישום החלטות האספה הכללית ולהפיק דוח ביקורת אחת לשנה (לפחות). במקרים רבים נהוג למנות רואה חשבון מוסמך כגוף המבקר, כאשר רואה החשבון יכול לשמש גם כמבקר הדוחות הכספיים של העמותה.

חשיבה ארגונית על העמותה

כאמור, כל עמותה חייבת 3 מוסדות – אספה כללית, ועד מנהל, ועדת ביקורת. חברי הוועדה מנהל נושאים באחריות משפטית וניתן לתבוע אותם באופן אישי, אך יש גם אפשרות לרכוש ביטוח המגן עליהם במקרים מסוימים. יש להתייחס לעמותה כאל תאגיד עסקי לכל דבר לכן נדרשת חשיבה ארגונית בשלבי פתיחת עמותה חדשה, וכדאי לקבל ליווי מקצועי של רואה חשבון על מנת להקים נכון את מוסדות העמותה ולהקפיד על ניהול תקין לפי הוראות החוק.

בתוך כך, יש לגבש חזון ואסטרטגיה ולהגדיר נכון את מטרות העמותה (המטרות יופיעו בתקנון), ומומלץ להגדיר מדדים לבחינת השגת היעדים ובדיקת השפעת פעילות העמותה בהתאם לאסטרטגיה שנקבעה לטווח זמן בינוני וארוך.

תהליך רישום עמותה

תהליך רישום עמותה מבוסס על השלבים הבאים:

רישום מקוון – רישום העמותה החדשה באמצעות מילוי טופס מקוון באתר רשם העמותות במשרד המשפטים. ניתן להגיש את הטופס באמצעות מייצג מוסמך עם כרטיס חכם כמו רואה חשבון או עורך דין. יש לצרף מסמכים כגון: תקנון (מצוי או אישי), תצהיר התומך בבקשה לרישום העמותה ועוד – פירוט בפסקה הבאה.

מסמכים נדרשים:

  • טופס בקשה מקוון על ידי מייסדי העמותה, אפשר להדפיס ולשלוח גם במייל.
  • תצהיר תומך בבקשה לרישום העמותה, לפי הנוסח הקיים בטופס הבקשה או נוסח אחר, כוללת חתימה של מייסדי העמותה בפני עורך דין.
  • הצהרה על נסיבות הקמת העמותה כולל חתימה של שני מייסדים.
  • תקנון מוצע לעמותה (מצוי או אחר), התקנון המצוי מופיע בתוספת הראשונה לחוק העמותות ומקצר את משך הטיפול בהקמת העמותה. בהתאם לצורך יש להוסיף את שני הסעיפים הייעודיים כדי לקבל הכרה כמוסד ציבורי מרשות המיסים.
  • בהתאם לצורך ניתן למלא טופס למינוי מורשי חתימה שאינם נמנים על חברי הוועד המנהל.
  • אישור על תשלום אגרת רישום עמותה ופרסום ברשומות.

ניהול שוטף של העמותה

חברי הוועד המנהל אחראים על יישום ההחלטות והאסטרטגיה של האספה הכללית, הם פועלים בשני אשכולות מרכזיים:

פיקוח – תפקידי הפיקוח כוללים תפקידים כמו אישור תוכניות העבודה, אישור תקציב, עקרונות למימון העמותה ופעילותה, בקרה תקופתית, מינוי ופיטורים של המנכ”ל וצוות הבכירים בעמותה, אישור דוחות כספיים והצגתם בפני האספה הכללית ועוד.

מנהיגות – ניסוח חזון, יישום יעדים ותוכנית אסטרטגית של העמותה, גיוס משאבים לפעילות השוטפת, ייצוג העמותה ומטרותיה מול גורמים שונים, לרבות תורמים, ניהול שוטף (אם אין צוות שכיר) הכולל תכנון תקציב, תוכניות עבודה וכדומה.

האם עמותה חייבת רואה חשבון?

כל עמותה חייבת להגיש דוחות כספיים ודיווחים נוספים בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות. יש לתעד את ההוצאות וההכנסות באמצעות מערכת הנהלת חשבונות, להפיק קבלות עבור הכנסות שהתקבלו, ולתעד גם תרומות ומענקי תמיכה. אם המחזור הכספי של העמותה עולה על 1.1 מיליון ₪ החוק מחייב מינוי רואה חשבון מבקר, ובאופן כללי עמותה הפועלת לפי סעיף 46 לפקודת המס חייב למנות רואה חשבון ללא קשר למחזור הכספי שלה.

משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ מתמחה ברישום והקמת עמותות, בליווי מקצועי בהקמת מוסדות העמותה, בביצוע בקרה פיננסית ובשירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון לכל סוגי העמותות. נשמח לסייע גם לכם – צרו איתנו קשר עוד היום!

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה