קיזוז הפסדי בורסה

כאשר הבורסות יורדות בכל העולם, הן מסבות לרבים ( שכירים ועצמאים) הפסדים כבדים.

כולם היו שמחים לנצל את האפשרות לקזז הפסדים אלו מהכנסותיהם ממשכורת או מעסק ולקבל החזרי מס שיכולים להגיע לכדי מחצית מההפסדים ולזכות אף בהחזרי ביטוח לאומי.

כל אחד יכול לנצל את חוקי המס ולקזז את ההפסדים שנגרמו לו כנגד ההכנסות השוטפות ולזכות בהחזרי מס שיצמצמו במידה ניכרת את ההפסדים הצורבים שנגרמים בעקבות נפילות השווקים בארץ ובעולם.

רוב המשקיעים בבורסה לא יכולים לקזז את ההפסדים שנגרמו בבורסה מההכנסות השוטפות , אלא כנגד רווחים מהבורסה אם וכאשר יוצרו – אבל מי ערב לכך שאכן יוצרו בעתיד רווחים ברי קיזוז?

בתי המשפט בישראל קבעו במספר הזדמנויות ואף חייבו במס אנשים שניהלו תיקי ניירות ערך על הרווחים שנוצרו למרות שרווחים כאלה היו פטורים ממס.

טענת הרשויות שנתקבלו בבתי המשפט קבעו כי אדם אשר מנהל פעילות ערה בניירות ערך , מבצע קניות ומכירות תדירות , מראה בקיאות ועוסק בכך ביום יום , למעשה מנהל עסק להשקעה – קנייה ומכירת ניירות ערך – ולכן , פעילות כזו העולה כדי עסק , תחויב במס ככל עסק.

סעיף 28 לפקודת מס הכנסה קובע כי ניתן לקזז הפסדים שנגרמו מעסק ( באותה שנת מס ) כנגד כל מקורות ההכנסה של הנישום , ולכן , אם הפסדי הבורסה יתורגמו להפסדים מעסק – ניתן יהיה לקזז אותם מהכנסות אחרות כגון שכר או עסק.

לאור הטענות הללו , ניתן להסיק כי אילו המשקיע היה מנהל את תיק ניירות הערך כעסק לכל דבר , יכול היה להשתמש בסעיף הנ”ל ולקבל החזרי מס שירככו את ההפסד הצורב.

ולכן , אם אותו משקיע , יהפוך את המסחר המתנהל על ידו לעסק – הוא יוכל ליהנות מהסעיף בפקודה המאפשר קיזוז הפסדים כאלה.

על מנת להפוך את העיסוק לעסק – על המשקיע לפתוח תיק במס הכנסה ולנהל ספרי חשבונות.

את כל הפעילות בניירות הערך יש לרשום בספרי העסק החדש וכך , ניתן יהיה להגיש דוח בו יקוזזו הפסדי הבורסה לצורך מס כאמור.

יש כמובן לקחת בחשבון כי במידה ויוצרו רווחים , הם יחויבו בשיעורי מס גבוהים יותר שכן המיסוי על רווח מניירות ערך (20%)נמוך יותר משיעורי המס על ההכנסות מעסק ( כ – 50% ) אולם ישנם מקרים מובהקים בהם ניתן לאתר כדאיות אבסולוטית בניהול ההשקעות כעסק הואיל ותמיד יוכל פקיד השומה להתלבש על העוסקים בשוק זה ולחייבם במס לאור הפעילות התדירה העולה כדי עסק על פי מבחני הפסיקה בשנים האחרונות.

חשוב מאד לבצע צעדים כגון אלה תוך קבלת יעוץ מתאים מ – רואה חשבון אולם , אין ספק שפעולה כזו תעזור לצמצם את הנזקים שנגרמים כתוצאה מנפילת השווקים.