קיזוז מע"מ על רכב

האם ניתן לקזז מע"מ על קנייה או השכרת רכב שמשמש לעבודה?
מאת רו"ח יורם שיפר

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

חוק מע”מ קובע במפורש כי אין לקזז מע”מ מהוצאות רכישה או השכרת רכב.

החוק רואה רכישה והשכרה באותו אופן ולכן הוא מתייחס באותה אמת מידה הן להוצאות הרכישה והן להוצאות השכירות מכל סוג של רכב.

הגדרת רכב לעניין חוק זה הינה רכב שמשקלו הכולל המותר הוא עד 3.5 טון.

איסור לנכות מס תשומות על רכב מנועי

בסעיף 14 לתקנות מע”מ נקבע:

14. (א) המס שהוטל על מכירת רכב פרטי לעוסק או על ייבוא רכב כאמור בידי עוסק לא יהיה ניתן לניכוי.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו במקרים הבאים:
(1) (בוטלה ע”י תק’ (מס’ 5) תשמ”ו-1986);
(2) הייבוא או הרכישה נעשו –
(א) בידי עוסק שעיקר עסקו מכירת רכב, לרבות רכב פרטי משומש לגבי רכב שאין בו שימוש ואינו מיועד לשימוש לבד ממכירתו במהלך העסק;
(ב) בידי עוסק אחר אם הרכב משמש אך ורק לאחד מאלה:
ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה;
להשכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב;
להסעת נוסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים;
לסיורים וטיולי שטח, בידי מי שעסקו ארגון סיורים או טיולים כאמור.

כלומר , ככל שרכב משמש בעסק שלא לאחת מהמטרות הנזכרות בסעיף זה , לא ניתן לקזז את מס התשומות ברכישה או השכרה.

באחד המקרים עלתה בבית המשפט השאלה:האם ניתן לקזז מע”מ מרכישה או השכרת רכב שמיועד אך ורק לצרכי עסק , כגון רכב שמשמש לסירים בחברת שמירה וכדומה.

תשומות לעסק לצרכים אחרים

סעיף 18 לתקנות מע”מ קובע:

18. (א) בלי לפגוע בהוראות פרק זה, מס תשומות בשל רכישת נכסים או בשל קבלת שירותים לשימוש בעסקאות שלגביהן מותר מס התשומות בניכוי (להלן בתקנה זו – לצרכי העסק) וגם לשימוש בעסקאות שלגביהן אין מס התשומות מותר בניכוי או לכל שימוש אחר (להלן בתקנה זו – שלא לצרכי העסק) – יהא ניתן לניכוי בשיעור יחסי שהוא כיחס השימוש לצרכי העסק לכלל השימוש.
(ב) היה בשימוש שלא לצרכי עסק, שימוש בלתי מסויים ינהגו לפי הכללים כדלהלן –
(1) קבע המנהל את החלק היחסי לשימוש שלא לצרכי עסק, יראו את קביעתו כשומה וינהגו על פיה, כל עוד לא נקבע אחרת;
(2) לא קבע המנהל את החלק היחסי, ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא לצרכי עסק, רשאי העוסק לנכות שני שלישים ממס התשומות;
(3) לא קבע המנהל את החלק היחסי ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא שלא לצרכי עסק, רשאי העוסק לנכות רבע ממס התשומות.
כלומר , נטען שכאשר הרכב משמש אך ורק לצרכי עסק , הרי שסעיף 18 קובע כי ניתן לנכות את כל מס התשומות הגלום ברכישה או בהשכרת הרכב.

 

הסוגייה הזו עמדה בפני בית המשפט שקבע שסעיף 14 קובע תקנה ספציפית לגבי כלי רכב , קביעה שגוברת על סעיף 18 שהינו סעיף כללי בלבד ולכן , אין אפשרות לקזז מע”מ תשומות על רכב מכל סוג שמשקלו אינו עולה על 3.5 טון גם אם הוא משמש אך ורק לעסק ואין בו שימוש אחר ואפילו לא נסיעה של קילומטר אחד שלא לצרכי העסק.

 

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים בנושא מע”מ

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה