קרנות מימון פילנטרופיות

המאמר מאת: יורם שיפר

במקרים רבים בהם רמת האובליגו של הלקוח בבנק גבוהה והבנק אינו מעוניין להעמיד אשראי נוסף, ניתן לפנות למספר קרנות אשר נותנות אשראי חוץ בנקאי בתנאים טובים. גיוס האשראי הינו חיצוני ואינו נשען על האובליגו הקיים בבנק. חלק מהקרנות מגובות בביטחונות מדינה ונועדו לעודד עסקים אשר נמצאים במצוקת אשראי.

 

קרן סיוע לעסקים בינוניים בעלי מחזור מכירות שנתי בהיקף 15-200 מליון ₪

האוצר הקים קרן חדשה כאשר סכום ההלוואה המקסימאלי הינו עד 8% מהמחזור העסקי לעסקים מעל 22 מליון ₪ ולא יותר מ-16 מליון ₪, לעסקים שמחזור העסקאות שלהם מתחת ל-22 מליון ₪, סכום ההלוואה המקסימאלי הינו עד 5% מהמחזור – עד 1.1 מיליון ₪.

תנאי ההלוואה:

תקופת הלוואה 60 חודשים כולל תקופת גרייס 11 חודשים. ביטחונות מטריאלים עד 25% מגובה ההלוואה. ערבויות אישיות של בעלי העסק למלוא סכום האשראי. במידה והבעלים הוא תאגיד ימציא העסק ערבות או בטוחה אחרת בהתאם לדרישות הבנק. בנוסף ערבויות בן/בת זוג בעסקים שאינם תאגיד למלוא סכום האשראי

עמלות וריביות:

עמלת בדיקה של הגוף המתאם – 500 ₪ לבדיקת התוכנית העסקית – המועבר לחשב הכללי במשרד האוצר. עמלת העמדת בטוחה בגין ערבות מדינה – עמלה חד פעמית של 0.3% בעת העמדת ההלוואה. ריבית – בהתאם לשיקול הבנק.

תנאי הסף של המדינה:

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות, בלעדיהן לא ניתן לקבל את ההלוואה. מחזור שנתי האחרון – מעל 15 מיליון ₪ (לא כולל מע”מ). העסק אינו מוגבל ואין כנגדו או כנגד בעליו עיקולים או תביעות מהמערכת הבנקאית. העסק אינו מצוי בכינוס / פירוק / הקפאת תהליכים / הסדר נושים. אין לעסק חובות בלתי מוסדרים לרשויות המס. העסק יחתום על ויתור סודיות לצורך בדיקת העסק.

 

קרן סיוע לעסקים קטנים בשדרות ויישובי עוטף עזה:

הקרן הוקמה על ידי המדינה במטרה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים באזורים אלו. הטבת הקרן מתבטאת בבקשת ביטחונות נמוכה – 10% בלבד ובתקופת החזר ארוכה עד 5 שנים הכוללת 11 חודשי גרייס.

 

הקרן בערבות המדינה:

הקרן הוקמה על ידי המדינה במטרה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים. הלוואות ניתנות בשני מסלולים:

א. הלוואות להון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.
ב. הלוואות במסלול השקעות להקמת עסקים חדשים ולהרחבת עסקים קיימים.

ההלוואות יועמדו באמצעות הבנק לעסקים קטנים, אשר על פי בדיקת הגוף המתאם ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה. הטבת הקרן מתבטאת בבקשת ביטחונות נמוכה – 30% בלבד ובתקופת החזר ארוכה עד 5 שנים הכוללת 6 חודשי גרייס.

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לצורך ההלוואה:

3.1 מחזור שנתי עד 22 מיליון ₪.
3.2 מספר עובדים עד 70.
3.3 במסלול ההשקעות: השקעת הון העצמי של 20% מסך תוכנית ההשקעה.
3.4 העדר חובות לרשויות המס.
3.5 חשבונות של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל.
3.6 לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו גוף.
3.7 אין לבנק תביעה משפטית נגד העסק והוא אינו בכינוס נכסים או בפירוק.

סכום ההלוואה:

סכום מקסימאלי 500,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי עד 10 מיליון ₪, ו-750,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי 10-22 מיליון ₪.

תקופת ההלוואה:

עד 5 שנים, מתוכם חצי שנת גרייס ועוד 55 תשלומי החזר.

ריבית:

צמודת מדד, צמודת דולר ושקלית – לפי תנאי השוק.

בטחונות:

70% מהערבות ניתנת על ידי המדינה. הבנקים עשויים לדרוש מהלווים ביטחונות עבור היתרה של 25%-30% -תלוי בבנק. בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים.

מסמכים נדרשים:

דוחות מבוקרים 3 שנים אחרונות.
מאזן מסוקר/מבוקר לשנה אחרונה.
מאזן בוחן לשנה נוכחית.
דוחות מע”מ לשנה נוכחית.
טפסי 102/ביטוח לאומי עובדים שנה אחרונה.
דוח רשם החברות – חברה בלבד.
מאזנים של חברות קשורות במידה וישנן.
דו”ח אובליגו ודפי חשבון חודשיים אחרונים בכל החשבונות של העסק.
במקר של עוסק מורשה שאינו חברה – דוחות רווח והפסד, מע”מ ושומות מס.
הצגת שובר קבלה על תשלום על-סך 250 ₪ עבור בדיקה כלכלית.
במידה וקיימות הצעות מחיר לגבי פריטי ההשקעה.
תצהיר  רואה חשבון אשר יכלול עדות על מחזור כספי, מספר עובדים, אי קבלת סיוע ממשלתי, אי קיום חובות לרשויות המס או חוב מוסדר.
במקרה של בקשה במסלול ההשקעות ניתן לצרף תוכנית עסקית מלאה.

 

קרן דיסקונט לעסקים קטנים:

סכום מקסימאלי עד 100,000 ₪.

תקופת ההלוואה:

עד 60 חודשים, ניתן לקבל 6 חודשי גרייס על תשלום הקרן.

ריבית:

ריבית שקלית או צמודת מדד.

בטחונות:

30%-50% מסך ההלוואה המאושרת, על-פי החלטת הבנק. בנוסף יידרשו ערבויות אישיות של בעלי העסק וכן ערבות בן/בת הזוג בעסק שאינו חברה/תאגיד. ההלוואות יינתנו למימון השקעות והון חוזר.

דרישות הסף:

מחזור שנתי עד 5 מיליון דולר, מספר עובדים מועסקים: עד 70, העסק אינו מוגבל ואין כנגדו עיקולים או תביעות מהמערכת הבנקאית.

מסמכים נדרשים:

דוחות מבוקרים 3 שנים אחרונות.
מאזן מסוקר/מבוקר לשנה אחרונה.
מאזן בוחן לשנה נוכחית.
דוחות מע”מ לשנה נוכחית.
דוח רשם החברות – חברה בלבד.
מאזנים של חברות קשורות במידה וישנן.
דו”ח אובליגו ודפי חשבון חודשיים אחרונים בכל החשבונות של העסק.
במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דוחות רווח והפסד, מע”מ ושומות מס.

 

קרנות האגודה להלוואות ללא ריבית

קרן הלוואות פרטיות להקמה והרחבה של עסקים קטנים ובינוניים. סכום מקסימאלי עד 15,000 ₪.

תקופת ההלוואה:

עד 30 חודשים, לא ניתן לקבל תקופת גרייס (דחיית תחילת פירעון ההלוואה)..

ריבית:

ריבית צמודה לדולר ואינה נושאת ריבית.

בטחונות:

ערבות אישית של הלווה וכן 3-4 ערבים חיצוניים.

 

קרן לעולה העצמאי:

קרן הלוואות של משרד הקליטה בשיתוף בנק הפועלים להקמה והרחבה של עסקים קטנים ובינוניים עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים. סכום מקסימאלי עד 35,000 ₪. כאשר 15% מסכום ההלוואה (ועד 3,000 ₪) יינתנו במסגרת מענק מותנה לשלוש שנים.

תקופת ההלוואה:

עד 72 חודשים, כאשר ניתן לקבל תקופת גרייס של עד שנה.

ריבית:

ריבית צמודה למדד+2% או צמוד דולר+4%.

בטחונות:

הון עצמי בשיעור של לפחות 35% מסכום ההלוואה, ערבות אישית של הלווה וכן 2-3 ערבים חיצוניים.

 

קרן קורת לנשים:

עמותה אשר תומכת בשיתוף עם קרנות קורת הנותנת הלוואה לנשים לצורך פתיחת עסק זעיר (סה”כ השקעה בעסק לא תהיה גבוהה מ-50,000 ₪). יתרונה של ההלוואה זו הוא דרישה מינימאלית לביטחונות. קהל היעד הינו נשים בגילאי 20-60 המעוניינות לפתוח עסק זעיר.

סכום מקסימאלי להלוואה עד 20,000 ₪.

תקופת ההלוואה:

עד 36 חודשים, תקופת גרייס עד 3 חודשים.

ריבית:

ריבית פריים + 1%.

בטחונות:

ערבות אישית.

 

קרן קורת:

קרן קורת הוקמה בשנת 1994 ומעניקה מימון להקמת עסק חדש, הרחבת עסק קיים, סיוע להשלמת הון חוזר, עידוד צמיחה כלכלית ויצירת מקומות עבודה בסקטור הפרטי הישראלי וזאת על-ידי תיעול כספים מקרנות פילנתרופיות.

מסלול הלוואות קרן קורת:

 

סכום ההלוואות:עד 200,000 ₪
שיעור ריבית:פריים +1.8%
תקופת החזר:עד 60 חודשים
תקופת גרייס:עד 6 חודשים
25% ביטחונות מטריאלים
הביטחונות יאושרו בהתאם לדרישות הבנק והקרן
ערבויות אישיות של היזמים ובני/בנות זוגם (חובה)
ניתן להגיש בקשות עד 100 א’ ₪ כנגד ערב אחד בלבד

 

קרן קורת מסלול סוכנות:

קרן הסוכנות הוקמה לסייע לעסקים בצפון, בעקבות מלחמת לבנון השנייה, על-ידי הסוכנות, במימון UJC. הקרן פועלת בשיתוף עם קרנות קורת ישראל.

דרישות מהיזם:

א. אי קיום מגבלות בנקאיות – קבלת מידע עסקי חיובי מהבנק בנוגע ליזם.
ב. שימוש בכספי ההלוואה למטרות המוצהרות בתוכנית העסקית. הקרן אינה מאשרת בקשות לרכישת נכסים דלא ניידי ו/או בקשות להחלפת אובליגו קיים באובליגו חדש מטעמה.
ג. הון עצמי- לפחות 10% מתוכנית ההשקעה בעסקים קיימים ו-25% בעסקים חדשים.

מסלולי ההלוואה:

 

סכום ההלוואות:עד 200,000 ₪
תקופת החזר:עד 60 חודשים
תקופת גרייס:עד 3 חודשים
ריבית:פריים
ביטחונות:30% ביטחונות מטריאלים
הביטחונות יאושרו בהתאם לדרישות הבנק והקרן
ערבויות אישיות של היזמים ובני/בנות זוגם (חובה)

 

סכום ההלוואות:עד 350,000 ₪
תקופת החזר:עד 60 חודשים
תקופת גרייס:עד 3 חודשים
ריבית:פריים + 0.5%
ביטחונות:40% ביטחונות מטריאלים

 

40% ביטחונות מטריאלים הביטחונות יאושרו בהתאם לדרישות הבנק והקרן ערבויות אישיות של היזמים ובני/בנות זוגם (חובה)

 

קרן מיקרו קרדיט

הקמת הקרן באה על מנת למלא חוסר במסלולי מימון לעסקים זעירים, בסכומים קטנים ובסיוע קבלת המימון על-ידי העמדת בטחונות לטובת הלווים. מטרת הקרן – מתן הלוואות בתנאים מועדפים לפיתוח, הרחבת עסקים קיימים והקמת עסקים חדשים תוך בקרה ואבחון עסקים. ומתן הלוואות להון חוזר לעסקים עם פוטנציאל ויכולת, הנמצאים במצוקה תזרימית, לסייע בהישרדותם והגברת התעסוקה.

 

סכום ההלוואות:40,000-60,000
שיעור ריבית:פריים +2.25%
תקופת החזר:עד 36 חודשים
תקופת גרייס:עד 3 חודשים לעסק חדש/קיים
הלוואה עד 40,000 ₪- חתימת בן/בת הזוג (אם אין בני זוג 1 ערב)
הלוואה עד 60,000 ₪- חתימת בן/בת הזוג+ערב (אם אין בני זוג 2 ערבים)

 

קרן שמש

קרן שמש הוקמה לעידוד יזמים צעירים כדי לסייע ליזמים הנמצאים מחוץ למעגל העבודה מסיבות של חוסר בתמיכה כלכלית ו/או הדרכה מתאימה, להפוך רעיון מוצלח – לעסק מצליח. מטרת הקרן הינה מתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים לכל מטרה עסקית כולל למטרות הון חוזר.

תנאי הקרן למתן הלוואה:

גיל היזם 20-30, ההלוואה ניתנת לצורך פתיחת עסק חדש בלבד., הרעיון העסקי ימצא הולם והיזם יעמוד בתבחיני התאמה אישית ליזמות.

 

סכום ההלוואות:עד 90,000 ₪
שיעור ריבית:פריים
תקופת החזר:עד 60 חודשים (מתחת ל-50,000 ₪ החזר עד 36 חודשים)
אפשרות להקפאת החזר ההלוואה במהלך 6 חוד’ ראשונים
ביטחונות:שני ערבים
הון אישי 15%
עמלת הלוואה 400-900 ₪ במימון היזם

 

קרן רש”י

הלוואות ללא ריבית, מטרת הקרן היא סיוע בפיתוח והקמה של עסקים חדשים בישראל באמצעות מתן הלוואות ליזמים אשר מעוניינים להגיע לעצמאות כלכלית תוך יצירת מקומות תעסוקה חדשים בכל רחבי הארץ ותוך מתן דגש לאזורי הפריפריה.

תנאי סף:

עסק שמחזור חודשי שלו אינו עולה על 100,000 ₪
דרושה השקעה מינימאלית (הון עצמי) של היזם בגין הפרויקט
חשבון בנק שאינו מוגבל ולא היה מוגבל בעבר.
לא תינתן הלוואה לחיסול חובות או רכישת נדל”ן.
היזם חייב תיק בע”מ.
כל השותפים או בעלי מניות צריכים לחתום באופן אישי על כל הניירת.
בן או בת הזוג של היזם צריך להחתים לווה נוסף.
ההלוואות מיועדות ליזמים נשואים בגילאים 22-65 או ליזמים רווקים בגילאים 24-65.

הענקת ההלוואה תוענק בשני שלבים, מחצית לאחר סיום החתמת כל הניירת ומחצית השנייה לאחר הצגת הוכחה על שימוש בכספים על-ידי חשבוניות.

סכום ההלוואות:45,000-67,500 ₪
שיעור ריבית:ללא ריבית ותהיה בשקלים חדשים ללא הצמדה וללא ריבית לאורך כל תקופת ההלוואה
תקופת החזר:עד 30 חודשים, ניתן להקדים החזר ההלוואה בכל עת ללא קנס
ביטחונות:הלוואה עד 45,000 ₪- 3 ערבים
הלוואה עד 67,500 ₪- 4 ערבים

 

פנה לקבלת ייעוץ בנושא בחירת קרן מימון פילנטרופית המתאימה לך ולעסק שלך מאת רואה חשבון מומחה ובעל ניסיון התקשרו עכשיו 073-2520000

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה