שימוש בהעתקי חשבוניות

אני מניח שקרו מקרים בהם אבדה לך חשבונית מס מסויימת ומנהל החשבונות  ביקש להמציא לו העתק חשבונית עם חותמת “נאמן למקור” על מנת לרשום אותה בספרי החשבונות.

אדון כאן בשאלה , האם ניתן להשתמש בהעתק חשבונית לצרכי מע”מ ?

בחוק ובפסיקה, אין למעשה מענה ברור לשאלה , אם היעדרה של חשבונית המקור, בין אם אין היא קיימת עוד ובין אם יצאה מרשותו של העוסק, שוללת את הזכאות לניכוי מס תשומות, וזאת גם אם ברור מעל לכל ספק ,שאכן הוצאה חשבונית-מס כדין.

בספרו “הוצאות מוכרות” מתייחס עו”ד (רו”ח) רמי אריה לנושא זה מהבחינה של הוכחת קיומה של חשבונית שאבדה ונטל ההוכחה כי תביעת המע”מ אכן נעשתה לפי חשבונית מס כדין בעזרת העתק חשבונית המאושר על ידי מוציא החשבונית כ”נאמן למקור”.

דעה זו שהובאה בשנת 2004 אמנם מציינת כי ניתן להשתמש בהעתק חשבונית אבל הצורך באישור “נאמן למקור” – על פי פרשנות הכותב – לדעתי מיותר.

חוות דעת שניתנה  על ידי משרד עורכי הדין “דורון טיקוצקי עמיר” דנה בשאלה – האם ניתן לקזז מס תשומות על פי העתק חשבונית שהתקבלה בפקס או בכל דרך אחרת.

להלן עיקרי חוות הדעת:

סעיף 38 (א) לחוק מע”מ מחייב את הוצאתה כדין של החשבונית ולא את הימצאותו של המסמך המקורי בידי העוסק כלהלן:

“עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר”.

השאלה היא האם ניתן יהיה לנכות מס ששולם על תשומות בגין חשבונית אשר נשלחה באמצעות פקסימליה או שמא הגישה היא כי העוסק יכול להסתייע אך ורק בחשבונית המקורית לשם הניכוי?

חוות הדעת דנה בפרשנותם המשפטית של המונחים “שהוצאה לו” ו “מסמך אחר” כפי שנקבעו בחוק מס ערך מוסף,התשל”ו 1975 .

המסקנה העולה מתוך כל האמור לעיל הינה שניתן להשתמש לצורך מע”מ בהעתק חשבונית גם אם לא צוין עליו “נאמן למקור”.