תזרים מזומנים

מה זה תזרים מזומנים? מדוע בעלי עסקים חייבים להקפיד על ניהול תזרים מזומנים בעסק?

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

מה המבנה של דוח תזרים מזומנים לעסק? למי זה נחוץ? כיצד הדוח יכול לסייע לבעלי עסקים בפעילות העסקית השוטפות ובתהליכי קבלת החלטות להשקעות ולניצול הזדמנויות לצמיחת העסק?

באופן כללי, תזרים מזומנים הוא מונח חשבונאי המתייחס לאופן זרימת המזומנים את העסק וממנו החוצה. הדוח משקף את המצב הפיננסי העדכני של העסק ומאפשר לבעלים לקבל החלטות נכונות וחכמות יותר בכל נקודת זמן, ובנוסף הדוח מאפשר לבעלי העסק לשלוט בהוצאות, לעקוב אחר ההכנסות ולתכנן פעולות עסקיות שונות על סמך נתוני אמת ובמטרה להצעיד את העסק להצלחה ולשגשוג. ניהול תזרים המזומנים בעסק מהווה בסיס מרכזי לניהול תקני ומקצועי של הארגון, ובעלי עסקים שאינם מקפידים על כך עלולים לגלות כי העסק שלהם מפסיד כסף והם עשויים להיקלע לבעיות הון חוזר, לעיכוב משמעותי בהתפתחות הארגון ולהליך פשיטת רגל.

מה זה תזרים מזומנים?

כפי שציינו, תזרים מזומנים לעסק הוא מונח חשוב בתחומי הניהול והחשבונאות, זהו דוח פיננסי המשקף את מצבו הכספי של העסק או של חברה. התזרים מציג את סך התשלומים שהעסק משלם, בין היתר לספקים ולרשויות, ואת סך התקבולים זורמים לחשבון העסק (הכנסות).

התזרים משמש בין השאר לתכנון התקציב לתקופת זמן נתונה, לקבלת החלטות ניהוליות, לחישוב רווחיות וכו’. הדוח על תזרים המזומנים של העסק הוא דיווח נפרד מדוח רוח והפסד מאחר שהוא מציג רק את התנועות הכספיות שבוצעו בפועל במזומן.

הדוח משקף את יתרת הכספים בחשבון העסקי בבנק וכולל תשלומים לספקים, שכר ומשכורת לעובדים, דמי שכירות, רכש מלאי, רכש ציוד, מיסים, הוצאות לשיווק ופרסום העסק וכדומה, ובנוסף הדוח כולל פירוט הכנסות מגורמים שונים כמו תקבולים בגין מכירת מוצרים ושירותים, מענקים, רווח מהשקעות ועוד.

כדאי לדעת כי ישנם שני סוגים של תזרים מזומנים – חיובי או שלילי:

 • תזרים חיובי – ההכנסות שזורמות לעסק גבוהות מהוצאותיו.
 • תזרים שלילי – סך ההוצאות של העסק גבוה מהכנסותיו.

ראוי לציין כי תזרים שלילי עלול לגרום למחסור בכסף נזיל המקשה על בעל העסק לעמוד בהתחייבויותיו לגורמים שונים, וגם אם העסק רווחי הוא עלול להיקלע לקשיים כלכליים מהותיים, עד לכדי כינוס נכסים, פירוק נכסים ופשיטת רגל.

דוח תזרים מזומנים לשיקוף המצב הכספי של העסק או החברה

כאמור, דוח תזרים מזומנים מפרט את כל התשלומים והתקבולים שהתקבלו בעסק או יצאו ממנו, במסגרת תקופת זמן מוגדרת מראש. ניהול תזרים מזומנים לעסק מסייע לבעלים לעקוב אחר ההוצאות וההכנסות בקלות ובאופן שוטף, ובנוסף הדוח מסייע לבעל העסק לקבל החלטות פיננסיות, ניהוליות ועסקיות על סמך מצבו הכספי של העסק או החברה.

זהו דוח חשוב המהווה חלק מהדוחות החשבונאיים שכל בעלי עסק או חברה חייבים להפיק לצורכי מעקב ובקרה. הדוח מפרט ומשקף את המצב הכספי ובפסקה הבאה מציג את המבנה שלו. את הדוח החשבונאי חשוב לבנות ולהפיק בעזרת רואה חשבון מוסמך או על ידי יועץ פיננסי. בניית הדוחות החשבונאיים על ידי רואה חשבון מנוסה, ובהם גם דוח תזרים מזומנים לעסק, מבטיחה תחזית עדכנית ומבוססת על נתוני אמת לתקופה הקרובה (לרוב תקופה של 6-3 חודשים), וכך בעל העסק יכול לתכנן את התנועות הכספיות ולהימנע ממצבים שבהם העסק רווחי אך הקופה ריקה ואין אפשרות לעמוד בהתחייבויות הכספיות. למידע נוסף ולבניית דוח תזרים מזומנים לעסק על ידי רואה חשבון מנוסה – אנא צרו קשר עוד היום עם משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’.

חשוב להדגיש כי דוח תזרים מזומנים הוא אחד מ-4 הדוחות הכספיים לניהול העסק והדוחות החשבונאיים האחרים הם מאזן, דוח רווח והפסד ודוח שינויים בהון עצמי. הדוח על התזרים של העסק מפרט את התשלומים והתקבולים ששולמו והתקבלו בפועל על ידי העסק, לכן הדוח משפיע חלקית על תכנון המס לעסק, אך הוא מתייחס בעיקר לדוח רווח והפסד. כדאי לדעת כי דוח רווח והפסד מפרט את סך ההוצאות וסך ההכנסות של בית העסק ללא התייחסות למועד קבלת התשלומים או למועד תשלום ההוצאות, לכן הדוח מציג נתונים גם על כספים שטרם יצאו או נכנסו לחשבון העסקי.

הדוח על תזרים המוזמנים של העסק מציף בעיות הנוגעות לקשיי נזילות בעסק, מאחר שהדוח מציג בזמן אמת את המצב הפיננסי של העסק או החברה והוא משקף את היחס בין ההכנסות בפועל לבין ההוצאות בפועל, בתקופת זמן מוגדרת, ובעלי העסק יכולים לקבל החלטות פיננסיות שקולות ומיטביות, למשל דחיית תשלומים לספקים, גביית תשלומים מלקוחות העסק, השקעות, רכישת מלאי וציוד, לקיחת הלוואות, הגדלת אשראי (בנקים, ספקים וכו’) וכיוצא בזה.

ניהול תזרים מזומנים בצורה מקצועית ונכונה מאפשר לבעלים לעמוד בהתחייבויות השוטפות כמו תשלום שכר דירה, תשלום לספקים ותשלום מיסים, לנצל הזדמנויות עסקיות שנקרות על דרכו, להיערך נכון לקראת תנודתיות בהיקף מכירות או ירידה בהכנסות בגלל מצבי חירום, לבנות אמון עם משקיעים, נותני אשראי וספקים, להתייעל ולשפר רווחיות.

ניהול נכון של דוח תזרים המוזמנים של העסק מאפשר להסיק תובנות לגבי יכולת החברה לפרוע התחייבויות, לייצר הכנסות (מזומנים), לשלם דיבידנדים ועוד.

דוגמה למבנה דוח תזרים מזומנים

דוח תזרים מזומנים בנוי משלושה חלקים עיקריים:

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת – הכנסות העסק או החברה מפעילויות שוטפות לייצור הכנסות. חלק זה משקף את העצמאות הפיננסית של העסק והיעדר תלות בהון זר ובמקורות מימון חיצוניים. כמו כן, חלק זה מעיד על יכולת העסק לפרוע הלוואות וחובות. הכנסות העסק במזומנים כוללות הכנסות ממכירת מוצרים ושירותים, עמלות, מיסים, שכר לעובדים, ביטוחים ועוד.

תזרים המזומנים מפעילות השקעה – חלק זה מפרט את המזומנים שהעסק מרוויח מפעילויות השקעה שונות. בחלק זה משקללים את תשלומי המזומנים שנכנסו לקופת העסק או יצאו מהקופה למטרות כמו רכישת ציוד ורכוש קבוע, למשל רכישת מפעל או משרד, השקעות נדל”ן, השקעות בשוק ההון, הלוואות, מענקים, חוזים עתידיים וכד’.

תזרים המזומנים מפעילות המימון – מיפוי זרימת כספים לעסק וממנו החוצה מפעילות המימון וממקורות מימון זרים.

דוגמה לדוח מקוצר של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת

תשלומים מלקוחות (תקבולים)

500,000

תשלומים לספקים

(200,000)

תשלומים כלליים והנהלה

(50,000)

תשלומים עבור שיווק ומכירות

(30,000)

תשלומים אחרים

(20,000)

מזומנים נטו מפעילות שוטפת

200,000

איך מנהלים תזרים מזומנים אופטימלי?

לצורך ניהול תזרים מזומנים אופטימלי מומלץ לפנות לרואה חשבון. ניהול מקצועי ותקין של דוח התזרים מסייע לבעלי העסק לקבל החלטות חכמות ומושכלות על סמך נתוני אמת לגבי עתיד העסק. הדוח מסייע לנתח את דפוסי תזרים המזומנים של העסק או החברה, וניתן להסיק תובנות לגבי המצב הכספי, ההתנהלות הפיננסית של העסק, מחזורי הכנסות, מזומנים נטו בקופה ועוד.

הדוח מסייע לבעלי העסקים לתכנן את התנועות הכספיות לתוך העסק והחוצה ממנו, ובהתאם לנתוני הדוח בעל העסק יכול לקבל החלטות נכונות ולנקוט בפעולות שונות כמו הגדלת האשראי מהספקים, צמצום אשראי ללקוחות, לקיחת הלוואה בנקאית או חוץ בנקאית, הגדלת אשראי בחשבון העסקי בבנק, מבצע גבייה מהלקוחות כדי להכניס כספים מזומנים לחשבון ועוד.

את הדוח אפשר לבנות באקסל או בתוכנה להנהלת חשבונות, יש באינטרנט שלל דוגמאות לדוחות אקסל מוכנים לניהול ולהפקת דוח תזרים מזומנים לעסק, וכדי לנהל נכון את התזרים כדאי להתייחס לכללים הבאים:

 • הערכת תקבולים צפויים – הדוח כולל צפי לתקופה של 3 עד 6 חודשים, וניתן להעריך את התקבולים העתידיים על סמך ניתוח ההכנסות של העסק בתקופה מקבילה, בדרך כלל לפי רבעון, חצי שנה או שנה. חשוב לבצע הערכת תקבולים על ידי איש מקצוע כמו רואה חשבון, במיוחד אם זהו עסק בעל הכנסות עונתיות המשתנות בתדירות גבוהה. הערכה נכונה של התקבולים תסייע לבעל העסק לשלם את ההתחייבויות בזמן וללא בעיות הון חוזר בגלל פער בין תשלומי הלקוחות לבין מועד התשלומים של ההוצאות השונות (מיסים, ספקים, שכר דירה, ארנונה וכו’).
 • הערכת תשלומים צפויים – בנייה נכונה של הדוח ומילוי נתוני אמת מאפשרת לבעל העסק להסיק תובנות לגבי תשלומים צפויים. הערכה אופטימלית של התשלומים הצפויים מאפשרת לבעל העסק לנקוט בפעולות שונות כדי להבטיח שיהיה מספיק כסף בחשבון הבנק על מנת לשלם בזמן וללא פיגורים את התשלומים השונים, לרבות תשלום לספקים, מע”מ, מס הכנסה וכד’.
 • מיפוי פירעון הלוואות – מיפוי נכון של תזרים המזומנים של העסק מאפשר לקבל תובנות ולנקוט בפעולות מושכלות על מנת לעמוד בפירעון הלוואות שהעסק נטל. רוב העסקים לוקחים הלוואות כדי לממן את הפעילות השוטפת, אך כל הלוואה חייבים להחזיר בזמן והדוח מסייע לבעלי העסק לנהל נכון את התזרים כדי להבטיח מספיק כסף בחשבון לפירעון תשלומי ההלוואות.
 • צפי השקעות – בעזרת רואה חשבון ניתן להכין צפי השקעות של העסק, לאחר ניתוח הפעילות הפיננסית ואפיון המטרות והיעדים שהעסק מעוניין להשיג. את ההשקעות הצפויות קובעים על סמך השקעות של העסק בשנים הקודמות ובהתאם ליעדים שהעסק הגדיר לשנת המס הקרובה או לפרק זמן אחר.
 • ניתוח המצב הכספי לאותו יום – בדוח על תזרים המזומנים של העסק מציינים את היתרה הנוכחית והעדכנית בבנק, וניתן לעדכן את היתרה בכל יום מחדש על בסיס התקבולים והתשלומים כדי לדעת מה המצב הכספי העדכני לאותו יום שבו מבצעים בדיקה.

ניהול מקצועי ומעקב שוטף אחר התזרים וביצועי העסק דורש ידע, ניסיון וכלים ואם התזרים הופך לשלילי יש לנקוט בפעולות מאזנות, לכן חשוב להשאיר את המשימה לרואה חשבון המלווה את העסק. לניהול תזרים מזומנים תקני ומקצועי הנכם מוזמנים לפנות למשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’.

איך דוח תזרים מזומנים מספק תובנות למשקיעים פוטנציאליים?

ניהול תקני של תזרים המוזמנים משמעותי גם עבור משקיעים. תזרים חיובי ותקני משרה אמון בקרב המשקיעים כיוון שהוא מוכיח יכולת של העסק לעמוד בהתחייבויות השונות, לעמוד בהחזרי הלוואות ובתשלומים לספקים, לקבל מימון ואשראי בתנאים מועדפים ולנצל הזדמנויות עסקיות כדי לשפר רווחיות, להשקיע בפעילויות משתלמות המביאות לצמיחה ולמנף את הפעילות העסקית.

הדוח על תזרים המזומנים לעסק יכול לספק תובנות לשאלות פיננסיות ועסקיות שונות כגון:

 • כמה מזומן יש בקופה?
 • מהן ההוצאות השוטפות של העסק?
 • מה ההכנסות של העסק?
 • כמה כסף נזיל עומד לרשות העסק?
 • מה יכולת הפירעון של העסק?
 • כיצד החברה השקיעה את כספה?
 • האם העסק תלוי במקורות מימון חיצוניים וזרים?
 • מה הצפי להכנסות העסק בתקופה הקרובה?
 • מהם ביצועי העסק לעומת תקופות מקבילות קודמות?

טיפים לשיפור תזרים מזומנים

 • מבצע לזירוז הגבייה מלקוחות העסק (לקוחות חייבים) כדי לאזן את התזרים ולמלא את הקופה בכסף מזומן.
 • מתן הטבה ללקוחות המקדימים תשלומים.
 • הארכת תנאי האשראי מצד הספקים של העסק.
 • גידול בהיקף המכירות.
 • ייעול וצמצום הוצאות.
 • גיוס הון ממשקיעים.
 • ניכיון שיקים.
 • הזרמת הון בעלים (הון עצמי).
 • הגדלת האובליגו בבנק.
 • לקיחת הלוואות.

לסיכום, ניהול נכון של תזרים המוזמנים מסייע לבעלי העסק או החברה לקבל החלטות עסקיות ופיננסיות שקולות ואחראיות יותר, להימנע מבעיות הון חוזר ומפער משמעותי בין ההכנסות השוטפות להוצאות השוטפות, להימנע מתזרים שלילי העשוי להביא לקריסת העסק גם אם הוא רווחי ועוד. לכן, מומלץ לנהל את התזרים של העסק בעזרת רואה חשבון מנוסה – למידע נוסף ולייעוץ מקצועי בנושא ניהול תזרים מזומנים אנא צרו קשר עם משרד רואה חשבון זיו שיפר ושות’.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה