דוח fbar – דיווח על חשבון בנק מחוץ לארה"ב

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

דוח ( fbar Foreign Bank Account Report) הוא דיווח על חשבונות פיננסיים זרים, מחוץ לגבולות ארצות הברית. הדוח מהווה מעין הצהרת הון עבור תושבי ואזרחי ארה”ב לצורכי מס ומיועד גם למי שמחזיק בתושבות קבע וברשותו גרין קארד, גם אם לא מתגוררים בארה”ב. יש להגיש את הדוח אחת לשנה ולכלול בו מידע על חשבונות בנק ונכסים פיננסיים זרים ומחוץ לארה”ב.

 

מי צריך למלא דוח fbar?

ישראלים המחזיקים באזרחות ובדרכון אמריקאי, ובעלי גרין קארד אמריקאי, נדרשים להגיש דוח fbar לצורך דיווח על חשבונות בנק ונכסים פיננסים אחרים מחוץ לגבולות ארצות הברית. חובה הדיווח חלה עליהם גם אם הם חיים בישראל הרבה שנים, וגם אם הם לא ביקרו בארה”ב תקופה ארוכה.
חובת הדיווח על חשבון בנק מחוץ לארה”ב חלה מתוקף חוק ה-FATCA שאושר בקונגרס בשנת 2010. החוק האמריקאי FATCA (ראשי תיבות של Foreign Account Tax Compliance Act) נועד להילחם בתופעת העלמות המס על ידי תושבי ואזרחי ארה”ב המנהלים חשבונות פיננסיים מחוץ לגבולות המדינה, ובנוסף החוק מחייב גופים וארגונים פיננסיים להצהיר ולהעביר מידע עדכני אודות חשבונות הבנק שאינם בארצות הברית. בחוק נקבעו אמצעי אכיפה וסנקציות למי שמפר את החוק, ומומלץ לכל הישראלים בעלי דרכון אמריקאי או גרין קארד להגיש דוח fbar בזמן ועל פי הוראות החוק, מאחר ואי עמידה בחובת הדיווח גוררת סנקציות אזרחיות או פליליות חמורות.
החוק החדש יחסית הוא כולל, מקיף וללא פשרות, ההוראות שנקבעו חלות על כל מי שמחזיק חשבונו פיננסיים בישראל (ו/או במדינות אחרות שאינן ארה”ב), כל עוד יש בחשבון הפיננסי לפחות 10,000$ במהלך שנת המס. אגב, החוק מחייב דיווח גם על חשבונות פיננסיים של ילדים קטינים בעלי אזרחות אמריקאית, גם אם הם לא עבדו מעולם והמקור לכסף בחשבון הוא הפקדה של הוריהם.
החשבונות הפיננסיים עליהם יש לדווח בדוח fbar כוללים בין היתר חשבונות עובר ושב בבנקים שמחוץ לגבולות ארה”ב (כלומר חשבונות בנק המנוהלים בבנקים בישראל וכן חשבונות בנק במדינות אחרות בעולם), קופות גמל, קרנות פנסיה (בהתאם להוראות החוק), קרנות השתלמות, פוליסות ביטוח עם מרכיב חיסכון כמו ביטוח מנהלים, קרנות השקעה, תוכניות חיסכון וחשבונות פיננסיים נוספים.

 

חובת הדיווח לתושבים בישראל המחזיקים באזרחות אמריקאית

כל ישראלי בעל אזרחות אמריקאית או גרין קארד המתגורר בישראל ומנהל במדינה חשבון בנק וחשבונות פיננסיים אחרים חייב להגיש דיווח למשרד האוצר בארה”ב. רבים מהישראלים החייבים בדיווח זה אינם מודעים לחוקים העדכניים בארצות הברית ולהסכמים שנחתמו בשנים האחרונות בין שתי המדינות.
לכן, אין להקל ראש בהגשת דוח fbar למשרד האוצר האמריקאי, ומי שלא מגיש את הדוח חשוף לעבירה פלילית ואזרחית. חוק FATCA מחייב גם מוסדות פיננסיים הפועלים ברחבי העולם, בין היתר בישראל, להגיש דיווח מפורט הנוגע ללקוחות שלהם המחזיקים באזרחות אמריקאית, לכן אין אפשרות לעצום עיניים ולהימנע מהגשת הדוח כנדרש בחוק.
למעשה, רוב האזרחים האמריקאים אשר חיים בישראל חייבים למלא ולהגיש את הדוח מאחר והטופס כולל מידע גם על יתרות קיימות בקרנות הפנסיה, בקרנות ההשתלמות ובביטוחים עם מרכיב חיסכון. אזרח אמריקאי החי בישראל ומפקיד כספים בקרן פנסיה, בקרן השתלמות או בקופת גמל לחיסכון נדרש לדווח על החשבונות הפיננסיים שהוא מחזיק מחוץ לארה”ב, ובדרך כלל הוא צובר מעל 10,000$ בחיסכון הפנסיוני לכן חלה עליו חובת דיווח.
ראוי לציין כי החל משנת 2008 חלה חובה להפריש כסף לביטוח הפנסיוני עבור כל העובדים במשק הישראלי, וגם עצמאי חייבים להפקיד כסף לעצמם ולדאוג לפנסיה. אי לכך, רוב הסיכויים שהנכס הפיננסי צבר סכום גבוה מ-10,000$ לכן חלה עליו חובת דיווח.
הדיווח לא כרוך בתשלום מס, את דוח fbar לא מגישים יחד עם דוח המס השנתי האמריקאי, ויש להגיש את הדיווח באופן מקוון באתר משרד האוצר האמריקאי, לאגף הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים. חשוב להגיש את הדוח בזמן אחרת חשופים לעונשים ולקנס גבוה.

 

תהליך הגשת דוח fbar

הגשת הדיווח על חשבונות פיננסיים מחוץ לגבולות ארצות הברית היא מטלה ביורוקרטית בחיי הישראלים שמחזיקים אזרחות אמריקאית או שיש להם גרין קארד, אך ברוב המקרים מדובר במשימה יחסית פשוטה. מומלץ להגיש את הדיווח בזמן כדי להימנע מסנקציות ועונשים, וכדי להקל על מי שחייב להגיש את הדוח ניתן לפנות לרואה חשבון מוסמך ומנוסה בתחום המיסוי בארה”ב.
בעזרת רואה חשבון מומחה במיסוי אמריקאי קל למלא את הטופס ולהגישו בזמן למשרד האוצר האמריקאי, כאשר רואה החשבון ממלא את כל הפרטים הנדרשים, כולל חשבונות פיננסיים מחוץ לארצות הברית על שמם של הילדים. את הדיווח יש להגיש עד ל-15 באפריל בשנה העוקבת, חובת הדיווח חלה משנת המס 2016, ובהתאם לצורך ניתן לקבל אורכה למילוי ולהגשת הדוח עד ה-15 באוקטובר.
את הדוח מגישים באופן מקוון, הדיווח כולל בין היתר פרטים על סוג החשבון התנהל מחוץ לגבולות ארה”ב, פירוט על השותפים בחשבון הפיננסי (אם רלוונטי), מספר חשבון, שם וכתובת המוסד או הגוף הפיננסי הן מתנהל החשבון, יתרה מקסימלית בחשבון הפיננסי במהלך שנת המס המדווחת ועוד.

 

מה ההשלכות למי שאינו מגיש את הדוח בזמן או שהדיווח אינו כנדרש?

חוק FATCA שאושר על ידי הקונגרס האמריקאי במרץ 2010 ונכנס לתוקף בחודש יולי 2013 מחייב את כלל אזרחי ארצות הברית ובעלי הגרין קארד להגיש דוח fbar. חוק FATCA מחייב גם את רשות המסים בישראל לדווח לרשויות המס בארצות הברית על חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל ע”י אזרחי ארה”ב או על ידי ישראלים בעלי גרין קארד, אשר חייבים בדיווח ובהגשת דוחות מס בארה”ב.
אי הגשת הדוח עלולה לגרור קנס כבד בגובה 10,000$ או קנס בגובה של עד 50% מיתרת החשבון המקסימלית בשנת המס המדווחת. משרד האוצר האמריקאי רשאי לקנוס בגין כל חשבון פיננסי שלא דווח, ובנוסף אי הגשה הדוח עלולה להוביל לנקיטת צעדי נוספים מרשויות המס בארה”ב, מאחר וזו עבירה אזרחית ופלילית.

 

חשיבות הייעוץ עם רואה חשבון למילוי ולהגשת דוח fbar

מומלץ למלא את דוח fbar בעזרת רואה חשבון מנוסה ובעל ידע מעמיק במיסוי אמריקאי, במיוחד אם זו הפעם הראשונה שיש למלא ולהגיש את הדיווח למשרד האוצר האמריקאי. בעת מילוי הדוח בעזרת רואה חשבון מייצג ומנוסה מתייחסים להיבטים שונים, במיוחד היבטי מיסוי, ואין להשמיט פרטים מהדיווח מאחר ורשויות המס בישראל מעבירות מידע לרשות המסים בארה”ב.

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה