דוח רווח והפסד

מדריך חשוב ומקיף שיעזור לעסק שלך, הכולל טבלאות והסברים מקצועיים נגישים.

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

כל עצמאי וכל בעל עסק או חברה חייב לנהל נכון את העסק שלו ולהיעזר בדוחות חשבונאיים שונים כדי לפקח, לעקוב ולנטר את תוצאות הפעילות העסקית. אחד הדוחות החשבונאיים החשובים ביותר לניהול נכון של העסק נקרא דוח רווח והפסד, באנגלית (P&L – Profit and Loss). הדוח מסכם את התוצאות הכספיות של החברה בפרק זמן מסוים, בדרך כלל רבעון או שנה. הדוח מפרט את הכנסות העסק, ההוצאות והרווחים/הפסדים שנרשמו בתקופת הדיווח.

כדאי לדעת כי דוח רווח והפסד הוא אחד מהכלים המרכזיים לבחינת רווחיות העסק או החברה. הדוח מסכם את סך ההכנסות פחות סך ההוצאות ומציג את שורת הרווח בפרק זמן מוגדר מראש. ברוב המקרים משווים את תוצאות הדוח העדכני לתוצאות שדווחו בשנת המס הקודמת וכך ניתן להסיק תובנות לגבי רווחיות החברה ולאתר דרכים לייעול הפעילות העסקית או לבחון את כדאיות ההשקעה, המיזוג או הרכישה של חברה אחרת, והמידע יכול לסייע גם בתכנון מס.

למה דוח רווח והפסד חיוני לניהול לעסק שלך?

כל עצמאי חייב לנהל את העסק שלו ולעקוב אחר ההכנסות וההוצאות כדי לחשב רווחים או הפסדים ולהסיק תובנות פיננסיות. חשוב לציין כי חברות גדולות במשק אשר נסחרות בבורסה חייבות לפרסם דוח רווח והפסד על מנת לאפשר למשקיעים לבחון את מצבן הפיננסי.

הדוח החשבונאי הוא כלי ניהול חשוב והכרחי לחברות וגם לעצמאים, כולל עוסק מורשה ועוסק פטור. מה שטוב למשקיעים בבורסה לבטח טוב גם לעצמאים, וכדאי להפיק את הדוח אחת לחודש או לכמה חודשים כדי לנווט את העסק להצלחה ולהבטיח את שרידותו לאורך שנים.

הדוח כולל פירוט של כל הוצאות העסק, ואם לא מפיקים את הדוח קשה להעריך את סך ההוצאות, מאחר שיש הוצאות משתנות גדולות, חלקן לא מתוכננות, ויש אירועים בחיים ובכלכלה המשפיעים על ההכנסות וההוצאות, לדוגמה מלחמה, התפרצות מגפה וכדומה. לכן, חשוב להפיק את הדוח ולפקח אחר סך ההוצאות של העסק כדי לנתח את הרווח ולייעל את ההתנהלות הפיננסית.

בנוסף לזאת, הדוח חשוב בתהליכי רכישה, השקעה ומיזוג בין חברות. כאשר רוכשים חברה או מעוניינים להשקיע בחברה מסוימת חשוב לנתח את מצבה הפיננסי והדוח מהווה כלי מרכזי בקבלת ההחלטות במקרים אלה.

כמו כן, כאשר עוסק מורשה או פטור מעוניין לגייס הלוואה מהבנק או מגוף פיננסי גדול אחר, לרוב הוא יידרש להציג דוח רווח והפסד עדכני. הדוח המפורט מאפשר לגוף הפיננסי לבחון את ההתנהלות הפיננסית בעסק, לקבל אומדן כללי והערכה גסה יחסית של הכנסות העסק מול הוצאותיו ולהעריך בצורה מדויקת האם העסק מרוויח או מפסיד כסף. ניתוח הדוח מאפשר לבנק או לחברת המימון להעריך את הסיכון במתן הלוואות או פתרון מימון אחר לעסק או לחברה. יש גם ספקים שדורשים מבעלי עסקים לשלוח להם דוח רווח והפסד עדכני כדי לבחון שיפור בתנאי האשראי לעוסק.

יש לציין כי הדוח מופיע גם בתוכנית עסקית שמכינים לעסק חדש או להקמת מיזם כלשהו. נתוני הדוח מהווים מרכיב חשוב ומרכזי כאשר מתכננים לפתח את העסק ולהרחיב אותו, והדוח מסייע בפעולות כמו גיוס משקיעים, גיוס הלוואות לעסק, מיזוגים בין עסקים וחברות, צירוף משקיעים חדשים, גיוס הון מקרנות מימון, הנפקה בבורסה וכו’.

מונחים שצריך להכיר בדוח רווח והפסד

כאשר מעוניינים להפיק דוח רווח והפסד מומלץ להיעזר באנשי המקצוע המנוסים כמו רואה חשבון או יועץ מס. עם זאת, חשוב שכל עצמאי יכיר את הדוח והמושגים המרכזיים שבו, מאחר שהמידע נחוץ לייעול העסק, לשיפור ההתנהלות הפיננסית ולהסקת תובנות על הפעילות. להפקת הדוח בעזרת רואה חשבון מוסמך ומקצועי אנא פנה למשרד דרך הווטסאפ או בטופס יצירת קשר.

הדוח כולל מונחי יסוד חשובים כגון:

מכירות נטו – פירוט של סך המכירות שהעסק ביצע בתקופת הדיווח, כלומר כמה כסף נכנס בעקבות מכירת מוצרים ו/או שירותים.

עלות המכירות – סך כל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות בייצור המוצרים שהעסק מכר בסעיף המכירות נטו, לדוגמה עלות חומרי הגלם, שכר עבודה, פחת על ציוד בקווי הייצור, הוצאות חשמל וארנונה וכו’.

רווח גולמי – רווח ברוטו של העסק המחושב באמצעות ניכוי עלות המכירות מההכנסה הנובעת ממכירת המוצר (הכנסה פחות הוצאה).

רווח תפעולי ניכוי הוצאות התפעול השוטפות מתוך הרווח או ההפסד הגולמי אשר חושב בסעיף הרווח הגולמי. לרווח התפעולי יש להוסיף הוצאות והכנסות שאינן קשורות לפעילות השוטפת בעסק, למשל מכירת רכוש קבוע ורווחי הון.

הכנסות והוצאות מימון – הכנסות שהתקבלו בבית העסק כתוצאה מרווחי הון וריבית, והוצאות מימון המתייחסות להפרשי שערי מט”ח, הצמדות למדדים, הפסד ממסחר בניירות ערך, עמלות ועוד.

רווח לפני מס ורווח נקי – ניכוי הוצאות והכנסות המימון מתוך הרווח התפעולי שחושב קודם, לפני ניכוי מיסים על הכנסה. הרווח הנקי מחושב על ידי הפחתת הוצאות המס מחישוב הרווח/הפסד לפני מס הכנסה.

כדי להוריד דוח רווח והפסד למס הכנסה המיועד לעצמאים יש להוריד טופס 1320 מאתר רשות המיסים, יש גם אפשרות לשדר את הדוח באמצעות תוכנה מאושרת להנהלת חשבונות. עדיף למלא ולהגיש את הדוח בעזרת מייצג כמו רואה חשבון או יועץ מס.

מהן הוצאות פחת בדוח רווח והפסד?

רבים מהעצמאים מתייחסים רק לדוח של ההכנסות וההוצאות השוטפות במהלך שנת המס, זהו דוח בסיסי המופק על ידי רואי חשבון ובמערכות הממוחשבות להנהלת חשבונות. עם זאת, הדוח הבסיסי אינו כולל את כל ההוצאות שיש לעסק, לדוגמה הדוח הרגיל אינו מתייחס להוצאות פחת.

באופן כללי, הוצאות פחת בדוח רווח והפסד הן הוצאות בגין רכישות של נכסים וציוד קבוע לעסק שהערך שלהם יורד עם הזמן, לדוגמה מחשבים שנרכשו לעסק. ברשות המיסים הגדירו את תקנות הפחת כדי לחשב את ירידת הערך של נכסים מרכזיים שונים הנמצאים בשימוש נרחב בעסקים ובחברות. בדוח השנתי המוגש לרשות המיסים מחשבים את הוצאות הפחת, אך הנתון חשוב גם בדוח רווח והפסד מאחר שפורסים את הוצאות הפחת על פני מספר שנים.

דוגמה מספרית: נניח ורכשתם מחשב נייד חדש לעסק, בעלות של 10,000 ₪. לפי תקנות הפחת של רשות המיסים יש לפרוס את הוצאות הפחת על המחשב על פני שלוש שנים, כלומר מדי שנה מפחיתים מהרווח סכום של כ-3,333 ₪.

חישוב הוצאות פחת נחשב לפעולה מורכבת מבחינה חשבונאית ויש להכיר את התקנות של רשות המיסים. לכן, כדאי להשאיר את החישוב לרואה חשבון מנוסה הן לדוח רווח והפסד תקופתי והן למילוי הדוח השנתי. למידע נוסף וליצירת קשר עם משרדנו לחצו על הלינק.

איפה מוצאים דוח רווח והפסד?

ברחבי רשת האינטרנט ניתן למצוא דוגמאות שונות של דוח רווח והפסד, וברוב המקרים המסמך דומה יחסית. כדי להגיש דוח רווח והפסד במסגרת הדרישה למילוי ולשידור הדוח השנתי למס הכנסה ניתן להוריד טופס 1320 מאתר רשות המיסים (לחץ על הקישור להורדת הטופס).

בנוסף לזאת, ניתן לפנות לרואה החשבון המייצג ולבקש ממנו טופס למילוי הדוח (גיליון אקסל). רואה חשבון יכול להפיק את הדוח ישירות מהמחשב שלו עם הנתונים העדכניים ביותר. אפשרות נוספת הנחשבת למומלצת מאוד עבור בעלי עסקים קטנים ובינוניים, כמו גם פרילנסרים ועוסקים פטורים, היא להפיק את הדוח החשוב באמצעות תוכנה ממוחשבת להנהלת חשבונות, כל עוד התוכנה מאושרת על ידי רשות המיסים.

דוגמה לחישוב רווח והפסד לעסק המייצג דובוני גומי

נניח ויש לך עסק באזור הצפון שמתמחה בייצור דובוני גומי. לצורך הדוגמה, נניח והיקף המכירות ברבעון האחרון עמד על 600,000 ₪, כלומר בדוח רווח והפסד עליך לרשום בסעיף מכירות נטו את הסכום 600,000 ₪. אם עלויות המכירה (עלות המכר) בעסק שלך ברבעון האחרון היו 100,000 ₪, הרי הרווח הגולמי של העסק הוא 500,000 ₪, לפי הטבלה הבאה:

מכירות נטו

600,000 ש"ח

עלות המכירות (מכר)

100,000 ש"ח

רווח גולמי

500,000 ש"ח

לאחר חישוב הרווח הגולמי עליך לחשב את סך ההוצאות וסך ההכנסות לפני מיסים. יש לחשב את סך ההוצאות בגין מכירה, שיווק והפצה, סך הוצאות הנהלה וכלליות וסך הכנסות והוצאות אחרות כדי לחשב את הרווח התפעולי.

נניח וההוצאות בגין מכירה, שיווק והפצה כוללות שכר דירה לחנות 20,000 ש”ח, משכורות לעובדים – 30,000 ₪, עמלות לסוכני מכירות – 3,000 ₪, עלויות הפצה – 5,000 ₪ ועלויות פרסום ויח”צ – 2,000 ₪, כלומר 60,000 ₪.

כעת נניח וההוצאות הנהלה וכלליות כוללות שירותים משפטיים בסך 4,000 ₪, שירותי הנה”ח וראיית חשבון בסך 5,000 ₪ והוצאות משרדיות בסך 1,000 ₪, כלומר סך הוצאות הנהלה וכלליות הן בגובה 10,000 ₪. ונוסיף גם הכנסה מדיבידנד של 12,000 ₪ והוצאות משנים קודמות (הוצאות אחרות) בסך 8,000 ₪.

הוצאות מכירה, שיווק והפצה

60,000 ₪

הוצאות הנהלה וכלליות

10,000 ₪

הוצאות אחרות

8,000 ₪

הכנסות אחרות

12,000 ₪

רווח תפעולי

434,000 ש"ח

בהנחה שלא היו בעסק שלך הכנסות מימון, נוסיף לדוח הוצאות מימון בגובה 70,000 ₪ (לדוגמה הפסד בגין מסחר בניירות ערך, תשלום ריבית וכד’). כעת אתה יכול לחשב את הרווח לפני מס, ובשלב הבא עליך להזין בדוח את הוצאות המס כדי לחשב את הרווח הנקי של העסק שלך. הטבלה תיראה כך:

הכנסות מימון

0

הוצאות מימון

70,000 ₪

רווח לפני מס

364,000 ₪

הוצאות מס (מיסים על הכנסה)

60,000 ₪

רווח נקי

304,000 ₪

חשוב לציין כי הדוח שהצגנו בפניכם במדריך זה למפעל לייצור דובוני גומי נועד לצרכי ידע והבנה כללית בלבד, הדוח נועד לסייע לך להבין את מושגי היסוד בדוח רווח והפסד ולהכיר את המבנה הכללי של הדוח החשוב.

בשורה התחתונה, דוח רווח והפסד מסייע לך להבין האם העסק שלך רווחי או שהוא מפסיד כסף, כלומר אתה מקבל תמונת מצב עדכנית על המצב הפיננסי של העסק ואתה יכול להסיק מסקנות ולשפר את הפעילות הפיננסית כדי להביא את העסק לצמיחה ולשגשוג. הדוח כולל פירוט של ההוצאות וההכנסות של העסק שלך, בפרק זמן מסוים, והמידע מסייע לך לנהל את העסק ולקבל החלטות שקולות ונכונות יותר.

כפי שציינו, מדובר בדוח חשבונאי חשוב המהווה כלי יעיל לניהול העסק. לכן, מומלץ להפיק את הדוח בעזרת רואה חשבון מנוסה ולקבוע איתו פגישה כדי לעבור על הנתונים, לנתח במקצועיות את הדוח ולהסיק תובנות לגבי המשך הפעילות העסקית, היתכנות כלכלית, השקעות, תכנון מס אופטימלי ועוד.

במדריך זה עסקנו בנקודות המרכזיות הבאות:

  • מה זה דוח רווח והפסד.
  • מה החשיבות של הדוח לכל עצמאי ובעל חברה.
  • מונחי יסוד שחשוב להכיר.
  • חישוב הוצאות פחת לדוח רווח והפסד.
  • חשיבות הליווי של רואה חשבון.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה