דוח שנתי לרשם החברות

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

חברה בע”מ היא ישות משפטית נפרדת לבעליה, הפועלת על פי שיקולים עסקיים ומטרתה היא להפיק רווחים. כדי לפתוח חברה חדשה בישראל יש לרשום אותה אצל רשם החברות ומידי שנה יש לשלם אגרה שנתית ולהגיש דוח שנתי לרשם. סעיף 141 לחוק החברות קובע את חובת הגשת הדוח השנתי ללשכת רשם החברות, ועל פי החוק כל חברה נדרשת בתשלום אגרה שנתית. אם החברה אינה מגישה דוח שנתי לרשם החברות, רשות התאגידים רשאית להכריז על החברה כ”חברה מפרת חוק”, לפי הוראות סעיף 262א לחוק החברות, השתנ”ט-1999.

יש לציין כי סיווג חברה כ”חברה מפרת חוק” גורר בעקבותיו שורת של סנקציות שהחוק מאפשר לרשם החברות לנקוט נגד החברה, לדוגמה עיצום כספי נגד החברה והדירקטורים שלה, אי ביצוע פעולות של החברה במרשם החברות, אי רישום שעבודים המקשה על החברה לגייס מימון בנקאי וחוץ בנקאי ועוד.

 

חובת הגשת דוח שנתי לרשם החברות

סעיף 141 לחוק החברות קובע את חובת הגשת הדוח השנתי לרשם החברות. לשון החוק: “חברה שאינה תאגיד מדווח תערוך ותגיש לרשם החברות אחת לשנה, דין וחשבון שנתי כפי שיקבע השר, בתוך 14 ימים לאחר האסיפה השנתית”.

אם החברה מקבלת מכתב רשמי מהרשם שכותרתו היא התראה לפני רישום חברה כחברה מפרת חוק – יש למהר ולהגיש את הדוח השנתי לרשם החברות בתוך 30 ימים מיום רישום ההתראה. החברה חייבת להגיש דוח שנתי עדכני בהתאם להנחיות, כלומר עליה למלא ולהגיש לרשם את טופס 5 – דוח שנתי של חברה פרטית.

 

הסבר כללי על דוח שנתי לרשם החברות

בשנים האחרונות החלה רשות התאגידים להחמיר ולאכוף את החובות של החברות כלפי הרשם, ועיקר מאמצי האכיפה מתמקדים בחברות שאינן מגישות דוח שנתי ומשלמות את האגרה השנתית לרשם החברות.
חובת הגשת הדוח השנתי לרשם החברות היא לאפשר לציבור הרחב ולמגזר העסקי לקבל מידע עדכני על החברות הפעילות במשק הישראלי. מאחר וחברות הן ישות משפטית הנפרדות מבעלי המניות שלהן, הציבור זקוק למידע חיוני ונגיש אודות פעילותן. אם חברה הופכת לחדלת פירעון או שהיא מתפרקת, אין אפשרות להיפרע מבעלי המניות. לכן, הדיווח השנתי שמוגש על ידי חברות בע”מ לרשם החברות מאפשר לכלל הציבור ובמיוחד לספקים, לעובדים ולחברות המימון מידע בסיסי אודות פעילות החברה שאיתה הם מעוניינים או שוקלים להתקשר.

דוח שנתי לרשם החברות כולל פרטים עדכניים על החברה, בעלי המניות והדירקטורים שבה, לרבות שם החברה, כתובת עדכנית תאריך קיום האסיפה השנתית, פרטי חלוקת הון מניות, פרטים עדכניים על בעלי המניות, פרטי דירקטורים מכהנים, פרטי רואה חשבון מבקר ועוד.

 

מהן ההשלכות לאי הגשה במועד של הדוח השנתי לרשם החברות?

אי הגשת דוח שנתי לרשם החברות היא עבירה על פי החוק הקיים. חברה בע”מ שאינה שולחת ומגישה דוח שנתי עדכני במועד, תקבל התראה לפני רישום החברה כמפרת חוק.

הרישום כחברה מפרת חוק במרשם החברות גורר בגינו את הסנקציות הבאות:

  • סיווג החברה כמפרת חוק יירשם בנסח החברה במרשם החברות ויופיע בכל המידע הניתן ללא תשלום באמצעות אתר רשם החברות.
    ההכרזה על חברה כמפרת חוק תועבר לגופים נוספים שיכולים להפעיל סנקציות נגד החברה, למשל גופים פיננסיים, לכן החברה תתקשה לגייס מימון ואשראי חדש.
  • הרשם לא יבצע פעולות של החברה במרשם החברות, לרבות רישום שעבודים על נכסי החברה, רישום שעבוד על נכסי אחרים לטובת החברה, רישום משכון לטובת החברה, שינוי בשם החברה ומטרותיה ועוד.
  • הטלת עיצום כספי כנגד החברה מפרת החוק, לרבות עיצומים כספיים על הדירקטורים בחברה. בגין הפרות חוזרות הרשם רשאי להטיל קנסות גבוהים עד לסך של 250,000 ₪.
  • בסמכות רשם החברות להביא לפירוק חברה שאינה משלמת את העיצום הכספי שהוטל עליה.
  • בעל מניות בחברה המוכרזת כמפרת חוק אינו רשאי להירשם כבעל מניות בחברה חדשה או כבעל שליטה בחברה החדשה.

חשוב לדעת כי ניתן לבצע בדיקה באתר של רשם החברות כדי לוודא שהחברה לא הוכרזה כחברה מפרת חוק. אמנם, רשות התאגידים שולחת מכתב אזהרה לפני רישום החברה כמפרת חוק, אך עדיף להיות עם האצבע על הדופק ולהימנע ממצב זה הגורר סנקציות חמורות. כיום, ניתן להגיש דוח שנתי לרשם החברות באופן מקוון לחלוטין, יש להזדהות במערכת וניתן להגיש את הדוח גם בעזרת מייצג מוסמך כמו רואה חשבון.

לאחר הגשת הדוח השנתי הרשם מבצע את בדיקותיו. תפקידו של הרשם לוודא שהדוח שהוגש תקין ועומד בדרישות החוק. אם הדוח תקין הרשם ימחק את רישום ההתראה או את רישום החברה כמפרת חוק.

 

כיצד משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ יכול לסייע לנו?

צוות המומחים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ מלווה אותנו לכל אורך הדרך ויכול למנוע מאיתנו בעיות מול רשויות המס ומול רשם החברות. המשרד מתמחה בין היתר במילוי דוח שנתי לרשם החברות, וחשוב לזכור כי הדוח חייב להיות חתום על ידי רואה חשבון מבקר. הדוח השנתי מחייב דיוק ומילוי פרטים העשויים להיות מעט מורכבים כמו פרטי בעלי המניות וחלוקת המניות בין הבעלים, לכן מומלץ לקבל שירות מקצועי ויעיל של משרד רואי חשבון גדול ומוביל כמו משרד זיו שיפר ושות’.

היכנסו למאמרים נוספים

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה