הוצאות עודפות

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

חברות שיש להן הוצאות אשר עונות על הגדרות של הוצאות עודפות בפקודת מס הכנסה חייבות למלא ולהגיש טופס 1235 שמטרתו דיווח על ההוצאות העודפות. יש לצרף את הטופס לדוח השנתי של החברה או המלכ”ר.

מה זה בדיוק הוצאות עודפות? מהן הוראות סעיף 181 ב’ לפקודת מס הכנסה לעניין זה? אלו מההוצאות העודפות נחשבות לשכיחות? כיצד מדווחים על הוצאות מסוג זה והאם ניתן לקזז את ההוצאה כדי להקטין את חבות המס? מדוע כדאי לחברות ולמלכ”רים להיעזר ברואה חשבון לצורך דיווח וקיזוז תקני של ההוצאות העודפות של החברה? כל המידע במדריך שהכנו עבורכם.

רקע כללי בנושא הוצאות עודפות

סעיף 181 ב’ לפקודת מס הכנסה מגדיר הוצאה עודפת כהוצאה שהמטרה שלה זהה לתקנות שנקבעו מכוח סעיף 131 לפקודה, או כהוצאה אשר אינה מותרת בניכוי וזאת על פי סעיף 32 (11) לפקודה והתקנות שמכוחן. על פי הוראות סעיף 181 ב’ לפקודה יש לשלם את המקדמות בגין ההוצאות העודפות בדרך הבאה:

  • חבר בני אדם שהוא מוסד ציבורי בהתאם למשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה או שההכנסה שלו פטורה ממס או שהעיסוק שלו אינו מיועד לקבלת רווחים או שנקבע בחוק כי דינו לעניין תשלום מס הוא כדין המדינה, כלומר חבר בני אדם שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודת מס הכנסה. במקרה זה חבר בני אדם נדרש לשלם מקדמה בסך 90% מסך ההוצאה העודפת.
  • חבר בני אדם אחר נדרש לשלם 45% מסך ההוצאה העודפת.

על פי סעיף 181 ב’ לפקודה נקבע כי חברה אשר הוציאה הוצאות שאינן מותרות בניכוי, על פי התקנות, או שההוצאה של החברה עולה על התקרה הקבועה בחוק, או שההוצאה לא מותרת לפי סעיף 32(11), חייבת לשלם מקדמות מס על ההוצאות העודפות שלה, והחוק קובע שעליה לשלם מס זה מידי תקופה ולהגיש דיווח באמצעות מילוי טופס 102. כאמור, בנוסף לחובת הדיווח התקופות באמצעות טופס 102 החברה חייבת למלא ולהגיש גם את טופס 1235 יחד עם הגשת הדוח השנתי.

הוצאות עודפות שכיחות

נושא ההוצאות המותרות בניכוי נחשב למורכב מאוד, לכן כדאי לפנות לרואה חשבון מנוסה על מנת לטפל בהוצאות השונות המוכרות לצורכי מס. סעיף 17 לפקודה מגדיר וקובע מהי הוצאה מותרת בניכוי, ומדובר בהוצאות המשמשות בייצור הכנסה בלבד. יחד עם זאת, התקנות מאפשרות להכיר גם בהוצאות מעורבות וניתן להכיר בחלק היחסי שלהן, למשל הוצאות בגין כיבוד, נסיעות לחו”ל, אירוח, שכירות רכב, טלפון נייד ועוד.

ההוצאות העודפות השכיחות ביותר הן:

כיבוד במקום העסק – יותרו בניכוי 80% מהוצאות הכבוד במקום העסק של הנישום, לדוגמה כיבוד קל ובסיסי כמו מים, חלב, קפה, תה, סוכר, שתייה קלה ועוגיות. לפי חוזר מס הכנסה 14/2000 יוכרו רק ההוצאות לכיבוד קל בבית העסק, כולל כיבוד המיועד לעובדים ולא רק ללקוחות.

אירוח – הוצאות בשל אירוח בארץ אינן מותרות למעט האפשרות לניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו”ל, כל עוד נוהל לגבי אירוח זה רישום כנדרש בתקנות, כלומר יש לרשום את פרטי האורח, הארץ ממנה האורח הגיע, מספר ימי האירוח ונסיבותיו, סכום ההוצאה והקשר לנישום.

מתנות – הוצאות כגין מתנות ללקוחות ולעובדים מותרות בניכוי עד לסכום של 220 ₪ לאדם לשנה ועד 15 דולר למתנות הניתנות בחו”ל או לתושב חוץ. מתן המתנה מוגבל לשתי האפשרויות הבאות: קיים קשר עסקי עם מקבל המתנה (ספקים, לקוחות וכו’), או שהמתנה הוענקה לעובדים שכירים בעסק לרגל אירוע אישי כמו חתונה, בר מצווה, לידה, אך לא יום הולדת. יש לערוך רשימה מסודרת הכוללת את פרטי מקבלי המתנות מהנישום, לרבות מקום הענקת המתנה וקבלות לאימות ההוצאה.

אש”ל בארץ – חשוב לדעת כי החל מיום 1 בינואר 2011 לא יותרו בניכוי הוצאות אש”ל בארץ בשל ארוחת בוקר, ארוחת צהריים או ארוחת ערב.

נסיעות לחו”ל – הוצאות נסיעה ושהייה בחו”ל מותרות בניכוי אם ההוצאה הכרחית בייצור הכנסה. הוצאה עבור כרטיס טיסה במחלקת תיירים או עסקים תותר במלואה, והוצאה בגין כרטיס טיסה במחלקה ראשונה תותר עד לגובה עלות כרטיס טיסה במחלקת עסקים, באותה הטיסה. בנסיעה לחו”ל הכוללת עד 90 לינות בחו”ל יוכרו כל הוצאות הלינה עבור 7 הלינות הראשונות, ועד 289 דולר ללינה, והחל מהלילה השמיני יותרו מחירי הלינה שעלותן עד 127 דולר ללינה, אך אם מחיר הלינה גבוה מ-127 דולר יותרו רק 75% מההוצאה. אם הנסיעה כוללת מעל 90 לינות יוכרו ההוצאות לפי קבלות, אך לא יותר מ-127 דולר ללינה.

הוצאות שהייה בחו”ל (אש”ל) – אם נדרשו הוצאות לינה בחו”ל לפי קבלות ניתן להכיר בהוצאות אש”ל עד 81 דולר לכל יום שהייה בחו”ל. אם לא נדרשו הוצאות לינה יותרו הוצאות אש”ל עד 136 דולר לכל יום שהייה בחו”ל.

הוצאות שכירת רכב – יותר בניכוי הסכום שהוצא בפועל בגין שכירת רכב על פי קבלות, ויש תקרה עד 64 דולר ליום.

הוצאות עסקיות אחרות (חו”ל) – יותרו הוצאות עסקיות אחרות בחו”ל כמו טלפון נייד, אירוח ספקים ולקוחות וכדומה, באותו אופן שבו מותרות הוצאות מותרות בניכוי שהוצאו בארץ.

סעיף 181ג – קיזוז כנגד מס בעתיד

על פי סעיף 181 לפקודת מס הכנסה אם שילם חבר בני אדם, שהוראות סעיף 3(ז) לא חלות עליו, מקדמות בהתאם לסעיף 181ב לשנת מס מסוימת בסכום העולה על המס שעליו לשלם באותה שנה, לא יוחזר לו הסכום העודף, אלא אם ההכנסה שלו בעסק או במשלח ידו חייבת במס, לרבות מס שבח בשנים הבאות, ואז מקזזים את הסכום העודף כנגד המס או כנגד מס שבח. הסכום העודף יתואם לשינויים במדד.

חברה אשר שילמה מקדמות מס בגין ההוצאות העודפות בסכום העולה על סך המס שעליה לשלם, למעט מקרה של חברה אשר הוראות סעיף 3(ז) חלות עליה, לא תקבל החזר עבור הסכם העודף שהיא שילמה. יחד עם זאת, אם החברה תהיה רווחית ותשלם מס (כולל מס שבח) הרי במקרה זה הסכום שהחברה שילמה בגין ההוצאות העודפות בשנים הקודמות יקוזז כנגד המס.

יש להתייחס נכון לשני המצבים הבאים:

מס עודפות כאשר החברה מרוויחה – כאשר החברה מרוויחה ובדוח רווח והפסד שלה מופיע רווח החייב במס חברות בשנת המס הרלוונטית, תשלום מס עודפות יהיה תשלום על חשבון המס הכולל.

מס עודפות כאשר החברה מפסידה – אם החברה מפסידה, לא יוחזר מס העודפות והוא יועבר לשנים הבאות ויהיה על חשבון המס שעל החברה לשלם כאשר היא תהפוך לרווחית ואז עליה לשלם מס.

כיצד להימנע מתשלום מס מקדמות בגין עודפות?

  • אם ניתנו הטבות לעובדים אפשר לזקוף שווי שימוש ברכב ו/או בנייד בתלוש השכר ואז ההוצאות תהיה מותרת במלואה עבור החברה, מבלי לשלם מס מקדמות עודפות.
  • אם יש הוצאות עסקיות אחרות כמו כיבוד ונסיעות לחו”ל מעל התקרה.

כיצד משרד רואי חשבון זיו שיפר יכול לעזור לחברה שלך?

את המקדמות על הוצאות עודפות משלמים באופן שוטף במהלך שנת המס, באמצעות טופס 102, על פי תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות). הנושא מורכב מבחינה חשבונאית ויש להתייחס האם החברה רווחית או לא, לכן כדאי להיעזר במשרד רואי חשבון זיו שיפור ושות’ ולבצע תכנון מס מיטבי ולנהל נכון את ההוצאות של החברה.

 

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה