טופס 6111

נספח לדוח השנתי

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה כל עצמאי חייב להגיש דוח שנתי הכולל נספחים שונים לרשות המיסים. הדוח השנתי מפרט את ההכנסה של הנישום ובהתאם לפקודת מס הכנסה יש לצרף אליו מאזן ודוח רווח והפסד. טופס 6111 הוא אחד מהנספחים של הדוח השנתי, ויש להגיש אותו לרשות המיסים יחד עם הדוח השנתי. הטופס הייעודי מהווה מפתח לדיווח המפרט את סעיפי הדוחות הכספיים, והטופס מורכב מ-3 חלקים עיקריים: מאזן, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס.

סעיף 240 ב(ג) לפקודת מס הכנסה קובע כי החל מהדוחות המוגשים לשנת המס 2010 ואילך חלה חובה להגיש את טופס 6111 באופן מקוון בלבד, כלומר שידור באמצעות האינטרנט או שידור הטופס על ידי מייצג המחובר למערכת המחשוב של רשות המיסים, לדוגמה רואה חשבון או יועץ מס.

מבנה הטופס

טופס 6111 מורכב מ-3 חלקים:

דוח רווח והפסד – חלק זה מפרו את הסעיפים התוצאתיים של העסק במהלך שנת המס עליה מדווחים לרשות המיסים.

מאזן – חלק זה מפרט את הנכסים וההתחייבויות של בית העסק בתום שנת המס.

דוח התאמה למס – חלק זה מפרט את ההתאמות שיש לבצע לצורכי מס על פי פקודת מס הכנסה, ועל פי הוראות המעבר לגבי תחום תחולתו של חוק מס הכנסה ועל פי חוקים נוספים.

הערה חשובה: בעת מילוי הטופס יש לוודא התאמה בין סעיפי הדוחות הכספיים והרישום בספרים לבין הסעיפים אותם ממלאים בטופס. מפאת מורכבות הטופס והדרישה למלא נתונים כספיים מדויקים כדאי לפנות לרואה חשבון מנוסה לצורך מילוי הטופס והגשתו במועד לרשות המיסים.

מי חייב בהגשת הטופס 6111?

חשוב לדעת כי הדרישה לדיווח אחיד בדוחות הכספיים באמצעות מילוי והגשת טופס 6111 חלה על כל בעלי העסקים (חברה, עצמאי שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות כפולה על פי הוראות ניהול פנקסי חשבונות ועצמאי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת על פי הוראות ניהול פנקסי חשבונות), למעט החריגים הבאים:

  • מוסדות ציבוריים
  • בנקים, חברות ביטוח, שותפויות נפט, חקלאים ונאמנים.
  • בעלי עסקים קטנים עם מחזור עסקאות שנתי הנמוך מ-300,000 ₪.

על כן, חובת ההגשה חלה על בעלי עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם עולה על 300,000 ₪, כולל מע”מ. עצמאי שחייב בהגשת דוח שנתי ומדווח על בסיס מזומן ואינו עורך מאזן לתום שנת המס נדרש למלא ולהגיש רק חלקים א’ ו-ב’ (דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס) של טופס 6111. עצמאי שחייב בהגשת דוח שנתי ומדווח על בסיס צבירה ועורך מאזן לתום שנת המס חייב למלא את הטופס בשלמותו.

תהליך שידור טופס 6111

  • יש למלא את הטופס “נספח לדוח השנתי – טופס 6111” – לחצו להורדה, באופן מקוון בלבד, הטופס נמצא באתר של רשות המיסים.
  • יש להזין את הנתונים בדיוק בהתאם לשדות הייעודיים בטופס המקוון.
  • בסיום מילוי הטופס יש להדפיס את עמוד ריכוז הנתונים הודפס עליו ברקוד, לחתום על המסמך ולהגיש אותו כחלק מהדוח השנתי אותו מגישים למס הכנסה.
  • אם גורם מייצג כגון רואה חשבון או יועץ מס סייע במילוי הטופס יש לרשום את שמו ואת מקצועו, כולל מספר העוסק של המייצג (מסייע).

איך משרד זיו שיפר יכול לעזור בהגשת טופס 6111?

טופס 6111 מפרט את נתוני הדוחות הכספיים באופן אחיד, מפורט ומקודד. כאמור, יש לצרף את הטופס כנספח לדוח השנתי המוגש למס הכנסה. את הטופס חייבים להגיש באופן מקוון, ובגלל חשיבות ומורכבות המסמך כדאי להיעזר בצוות המקצועי של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’.

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה