יגיעה אישית

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

פקודת מס הכנסה מגדירה מהי הכנסה מיגיעה אישית וקובעת באילו מצבים ההכנסה של הנישום נחשבת להכנסה מיגיעה אישית, למשל הכנסה שהנישום מקבל ממקום עבודתו כשכיר או כעצמאי. על הכנסה זו חלים שיעורי מס נמוכים מאלה שחלים על הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית. שיעור המס החל על ההכנסות מיגיעה אישית נקבע על ידי מדרגות המס, אך רבים זכאים לקבל החזר מס בגלל תשלום יתר ונקודות זיכוי, ובעזרת צוות המומחים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ ניתן לקבל את ההחזר, לאחר בדיקת זכאות מהירה.

שיעור המס החל על ההכנסות מיגיעה אישית נקבע על ידי מדרגות המס, ומדרגות מס הכנסה מתעדכנות אחת לשנה והן קובעות כמה מס יש ישלם בהתאם להכנסה של הנישום ולפי נתונים נוספים. יש הבחנה בין הכנסה מיגיעה אישית (הכנסה מעבודה של אדם) לבין הכנסה שאינה מיגיעה אישית (לדוגמה הכנסה מדמי שכירות של דירה), ולכל אחת מההכנסות נקבעו מדרגות מס בשיעורים שונים, והכנו עבורכם טבלאות עדכניות בהמשך המדריך עם נתונים עדכניים לשנת 2024.

כדאי לדעת כי באתר רשות המיסים יש לוח עזר שיכול לסייע לכם לחשב כמה מס הכנסה עליכם לשלם ממשכורות ומשכר עבודה חודשי, נכון לשנת 2024.

הכנסה מיגיעה אישית – רקע כללי

שיטת המיסוי בישראל מבוססת על שיטת המס הפרוגרסיבית והפרסונלית, כלומר ככל שההכנסה החייבת גבוהה יותר כך משלמים יותר מס. באופן כללי, הכנסה מיגיעה אישית, באנגלית Personal Exertion Earnings, היא הכנסה שהאדם מקבל, כשכיר או כעצמאי, עבור עבודתו, והכנסה זו כוללת גם קצבה המשולמת ממעסיק לשעבר, קצבאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי, מענקי פרישה ועוד.

סעיף 1 לפקודת מס הכנסה מגדיר מהי הכנסה מיגיעה אישית ובאילו מקרים ההכנסה של אדם נחשבת כהכנסה מיגיעה אישית. בתוך כך, הפקודה קובעת שיעורי מס נמוכים יותר על הכנסה זו בהשוואה לשיעור המס החל על הכנסה שאינה מיגיעה אישית.

פקודת מס הכנסה מגדירה כי ההכנסה מיגיעה אישית היא הכנסה ממקורות כגון:

  • הכנסה מעבודה (שכר ומשכורת).
  • הכנסות מעסק או ממשלח יד (עצמאי).
  • קצבאות שונות, לרבות קצבאות מאת המוסד לביטוח לאומי, קצבה ממעסיק לשעבר (לדוגמה פנסיה תקציבית), קצבת שאירים וכד’, לרבות תקבולים מביטוח לאומי עבור ימי מילואים, דמי לידה ודמי פגיעה מעבודה.
  • מענק פרישה או מענק המשולם עקב מוות.
  • הכנסה מדמי שכירות בגין השכרת נכס, כל עוד במשך 10 שנים לפחות לפני התחלת השכרת הנכס הוא שימש את האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד.
  • הכנסה אקטיבית על פי הגדרתה בפקודת המס.

מהי הכנסה מיגיעה אישית?

כאמור, הכנסה מיגיעה אישית היא הכנסה של אדם בצורה של שכר ומשכורת, עסק, משלח יד, מענקים שונים, קצבאות שונות וכל הכנסה אקטיבית אחרת שמוגדרת בפקודת מס הכנסה. ההכנסה מיגיעה אישית חייבת במס והיא ממוסה בהתאם למדרגות המס הקבועות בפקודה:

כדאי לדעת כי סעיף 9(5)(א) לפקודת המס מעניק פטור מתשלום מס הכנסה עד לסכום מסוים מהיגיעה האישית של נכים או עיוורים (90% נכות לפחות).

המס המוטל על הכנסות האדם מחושב על פי מדרגות מס הכנסה, ויש שיעורי מס שונים החלים על הכנסה מיגיעה אישית ועל הכנסה שאינה מגיעה אישית. ראוי לציין כי נקודות הזיכוי ממס הכנסה ניתנות רק על המס שחל עם הכנסות מיגיעה אישית, ובנוסף גם זיכוי ממס הכנסה המיועד לתושבי הפריפריה חל רק על המס שמוטל על ההכנסה מיגיעה אישית.

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית (נכון לשנת 2024)

שיעור המס (%)

הכנסה חודשית (₪)

הכנסה שנתית (₪)

10%

עד 7,010

עד 84,120

14%

10,060 – 7,011

120,720 – 84,121

20%

16,150 – 10,061

193,800 – 120,721

31%

22,440 – 16,151

269,280 – 193,801

35%

46,690 – 22,441

560,280 – 269,281

47%

60,130 – 46,691

721,560 – 560,281

50%

60,131 ומעלה

721,561 ומעלה

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית (נכון לשנת 2023)

שיעור המס (%)

הכנסה חודשית (₪)

הכנסה שנתית (₪)

10%

עד 6,790

עד 81,480

14%

6,791 – 9,730

81,481 – 116,760

20%

9,731 – 15,620

116,761 – 187,440

31%

15,621 – 21,710

187,441 – 260,520

35%

21,711 – 45,180

260,521 – 542,160

47%

45,181 – 58,190

542,161 – 698,280

50%

58,191 ומעלה

698,281 ומעלה

חשוב לדעת:

  • אדם שהכנסתו השנתית מעל 698,280 ₪ חייב גם במס בשיעור 3% בנוסף למדרגת המס הרגילה.
  • ההכנסה החייבת אצל שכיר היא ההכנסה ברוטו.
  • ההכנסה החייבת אצל עצמאי היא סך הכנסותיו בניכוי הוצאות מותרות, ניכויים, קיזוזים ופטורים.

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית (נכון לשנת 2024)

שיעור המס (%)

הכנסה חודשית (₪)

הכנסה שנתית (₪)

31%

עד 22,440

עד 269,280

35%

46,690 – 22,441

560,280 – 269,281

47%

60,130 – 46,691

721,560 – 560,281

50%

60,131 ומעלה

7218,561 ומעלה

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית (נכון לשנת 2023)

שיעור המס (%)

הכנסה חודשית (₪)

הכנסה שנתית (₪)

31%

עד 21,710

עד 260,520

35%

21,711 – 45,180

260,521 – 542,160

47%

45,181 – 58,190

542,161 – 698,280

50%

58,191 ומעלה

698,281 ומעלה

הערה: אם לאדם מלאו 60 שנה במהלך שנת המס (או לפניה) החוק קובע כי מדרגות המס החלות עליו יהיו זהות למדרגות המס החלות על הכנסה מיגיעה אישית.

ראוי לציין כי רשות המיסים בישראל מבחינה בין הכנסות פסיביות שאינן נובעות מיגיעה אישית להכנסות מגיעה אישית. במס הכנסה מטילים מס גבוה יחסית על הכנסות פסיביות, בדרך כלל החל מ-31%, אך יש הכנסות שלגביהן הוחלט על שיעור מס קבוע וסופי, לדוגמה 25% על רווחי הון, 25% על הכנסות מריבית או מדיבידנד וכיוצא בזה.

דוגמה מספרית לחישוב המס על הכנסת האדם

נניח וההכנסה החודשית שלך מיגיעה אישית כשכיר היא 10,000 ₪. עבור ההכנסה עד 6,790 תשלם מס בשיעור 10% (679 ₪), על חלק ההכנסה בין 6,791 – 9,730 תשלם מס בשיעור 14% (441.6 ₪), ועל החלק שנותר תשלם מס בשיעור 20%, כלומר 54 ₪. סך הכול המס שיחול על ההכנסה שלך עומד על 1,174.6 (נכון לשנת 2024), לפני הפחתת זיכויים שונים.

אם יש לך גם הכנסה שאינה מיגיעה אישית בסך 5,000 ₪ והשכר החודשי עומד על 10,000 ₪, במקרה זה מחשבים קודם את המס מיגיעה אישית לפי מדרגות המס, ועל ההכנסה שאינה מיגיעה אישית מחשבים את המס לפי מדרגות המס הרלוונטיות ולפי חישוב הכנסה בטווח של 10,001 – 15,000 ₪.

הכנסות מיגיעה אישית ומס – איך מקבלים החזר

כפי שציינו, ההכנסה מיגיעה אישית כשכיר או כעצמאי היא ההכנסה עבור עבודה (והכנסות אחרות המפורטות בפקודת המס), ועם תחילת שנת המס קובעים את שיעור המס לפי צפי הכנסות האדם. יש מצבים שבהם האדם עובד אצל מעסיק אחד וממשיך בשנת המס לעבוד אצל מעסיק אחר, על כן הוא עשוי להיות זכאי להחזר מס אם חלו שינויים באופן העסקתו.

אם לעובד יש הכנסות נוספות מעבר לשכר ומשכורת, כלומר הכנסות שלא קשורות לעבודתו, הוא עשוי להיות חייב במס הכנסה גבוה מזה שנוכה בפועל משכר עבודתו ויש להגיש דוח שנתי למס הכנסה. אם העובד מפריש לביטוח פנסיוני באופן עצמאי ניתן לממש זכאות לזיכוי ממס הכנסה, שלא במסגרת חישוב השכר, ויש להגיש בקשה מסודרת להחזר מס.

על מנת לממש את הזכאות לקבלת החזר מס הנכם מוזמנים לפנות למשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ לצורך ייעוץ, בדיקת הזכאות והגשת בקשה להחזר מס.

 

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה