מס על מכירת מניות

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

ב-1 בינואר 2003 נכנסה לתוקף הרפורמה להנהגת מס על רווחי הון, במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשס”ב-2002. במציאות החדשה מאז הנהגת הרפורמה הרווחים בבורסה מוגדרים על ידי רשות המסים כרווחים חד פעמיים, לכן מס הכנסה ממסה את הרווח בניכוי הרווחים האינפלציוניים שנובעים מהשינוי שחל במדד המחירים לצרכן, או לפי השינוי בשער מטבע חוץ.
הרפורמה קובעת כי רווחים בבורסה הנובעים מניירות ערך ישראלים או זרים, כולל תשלום דיבידנדים וריבית, חייבים בתשלום מס בעת המכירה ומימוש הרווחים, שיעור המס שנקבע עומד על 25% של הרווח הריאלי, ובעלי השליטה משלמים מס בשיעור של 30% בגין חלוקת הדיבידנדים. ראוי לציין כי חובת התשלום ושיעור המס חלה באופן אישי, החובה על תשלום המס לא תלויה במיקום הגיאוגרפי שבו נוצרו הרווחים, לכן גם אדם המחליט לסחור בעזרת ברוקר זר בבורסות השונות בחו”ל, חייב באותם כללי וחובות המיסוי, עליו לדווח לרשות המסים והוא חייב לשלם למס הכנסה בסוף שנת המס על רווחים או הפסדים בגין השקעותיו בחו”ל.

 

מס על מניות

כדאי לדעת כי הרווחים בבורסה נובעים מהשקעה הונית, לכן המשקיע במניות מרוויח על ההשקעה המקורית שלו. לפי הרפורמה החדשה גובים מס רק על הרווח הריאלי, ומנכים את הרווח האינפלציוני, לכן אם יש שינוי במדד המחירים לצרכן מפחיתים מהרווח מההשקעה בבורסה את הרווח שהושג בתקופה זו מרווחים אינפלציוניים.
חישוב המס על ניירות ערך זרים נעשה באופן דומה לשיטת החישוב על רווחים בבורסה הישראלית, אך ההבדל הוא שלא מחשבים סכום אינפלציוני אלא מחשבים את השינוי בשער החליפין החל מרגע רכישת ניירות הערך ועד מכירתן.
שיעור המס משתנה בהתאם לסוג המכשיר או נייר הערך ואופי ההכנסה, בטבלה הבאה ניתן לראות את שיעורי המס החלים על מכירת מניות ורווחים החל מינואר 2021:

סוג מכשיר וניירות ערך

אופי ההכנסה

שיעור המס

מניות, אופציות ונגזרים (ישראלים)

רווח הון

25%

מניות ואופציות

דיבידנד

25%

מניות, אופציות ונגזרים (זרים)

רווח הון

25%

ניירות ערך (זרים)

דיבידנד

15% – 25%

קרנות נאמנות וקרנות סל

רווח הון

25%

קרנות נאמנות חייבות

רווח הון

0%

אגרות חוב סחירות (הנפקה לאחר מאי 2000)

רווח הון

25%

אגרות חוב סחירות (הנפקה לאחר מאי 2000)

ריבית

25%

אג”ח לא סחיר

רווח הון

15%

אג”ח לא סחיר

ריבית

15%

פיקדונות ותוכניות חיסכון צמודות למדד

רווח הון

25%

פיקדונות ותוכניות חיסכון לא צמודות למדד

רווח הון

15%

מתי משלמים את המס על רווחים מהבורסה?

רווחים מעליית ניירות ערך ממוסים רק כאשר מתבצע בפועל אירוע מס, לכן כל עוד הרווח על הנייר עדיין לא מומש אין צורך לשלם למס הכנסה, ומשלמים רק לאחר מימוש ניירות הערך בגין מכירה, פדיון, דיבידנד או תקבול ריבית. בעת המימוש יש לחשב את המס שמגיע למס הכנסה, כמובן בהתאם למימושים ולרכישות שבוצעו באותו החודש ותוך התייחסות גם להפסדים, ובסוף החודש מנכים את המס מהחשבון.

 

טופס 867 לריכוז תוצאות הפעילות בתיק ההשקעות

לקראת סוף שנת המס, כלומר לקראת סוף חודש מרץ, אמורים לקבל מהבנק בו מתנהל החשבון טופס 867. הטופס השנתי מרכז את תוצאות הפעילות של המשקיע, בשילוב חיובי מס שנוכו מהחשבון, כולל רווחים או הפסדים מניירות ערך סחירים ולא סחירים, הכנסות מדיבידנדים וריביות והכנסות מפיקדונות בנקאיים.
טופס 867 נדרש לצורך הדיווח למס הכנסה והוא דרוש גם לצורך תביעת החזרים כאשר ממלאים טופס 1344.
כדי לדווח ולשלם בצורה נכונה למס הכנסה מומלץ לעשות תכנון מס על ידי רואה חשבון און יועץ מס, מאחר ועקרונות חישוב המיסוי בגין רווחי הון הם מורכבים ומסובכים, ויש גורמים שונים המשפיעים על החישוב.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים בנושא תכנון ומיסוי

 

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה