ניכוי מס במקור משירותים ונכסים

על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז-1977, חלה חובה על ניכוי מס במקור עבור גופים ועוסקים בגין התשלומים השונים שלהם.

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

חשוב לדעת כי מס הכנסה רואה בניכוי מס במקור כאמצעי חשוב וככלי יעיל להבטחת גביית תשלומי המס מהנישומים, וזאת בסמוך למועד קבלת התקבול לאחר תשלום הלקוח לבית העסק. החובה לנכות מס במקור משירותים ונכסים מוטלת על נישומים שמחזור העסקאות שלהם גבוה מסך של 5.3 מיליון ש”ח (כולל מע”מ), וכן על כל נישום שחייב בניהול חשבונות לפי השיטה הכפולה, בין הוא הנישום הוא יחיד ובין אם הוא במעמד של חברה בע”מ.

חשוב להדגיש כי חובת  ניכוי מס במקור משירותים או מנכסים חלה רק על גופים גדולים במשק הישראלי, וחובה זו מוטלת על הגוף הגדול כאשר תקנות ספציפיות לניכוי מס במקור לא חלות עליו, כמו בדוגמה של התקנה המחייבת לבצע ניכוי מס במקור מעבודות בנייה. לכן, בעזרת רואה חשבון מוסמך יש לבדוק האם חלה חובה על ניכוי במקור מכוח של תקנה ספציפית כזו או אחרת, ואם התשובה היא שלילית, במצב זה יש לבדוק האם יש חובה לבצע ניכוי במקור על פי התקנה והצו בדבר ניכוי מס במקור משירותים ו/או נכסים.

כך לדוגמה, חברה בע”מ חייבת לבצע ניכוי מס במקור משירותים ונכסים אם מחזור המכירות השנתי שלה עולה על סך של 5.3 מיליון ₪ או אם החברה חייבת על פי התקנות בניהול של מערכת חשבונות כפולה, וזאת בהתאם להוראות שנקבעו לניהול פנקסים.

 

מה זה תשלומים בעד שירותים או נכסים?

על פי תקנות מס הכנסה יש לחלק את חובת ניכוי המס במקור לשני מקרים מרכזיים – ניכוי מס במקור על פי תקנה ספציפית (לדוגמה שכר סופרים, שירותי הובלה, שכר דירקטורים, שכ”ד, עמלות ביטוח וכו’) ולניכוי מס במקור משירותים ונכסים. אם התשלום מבוצע לפי תקנה ספציפית חובה הניכוי במקור תהיה על פי תקנה ספציפית ולא על פי התקנה המחייבת ניכוי במקור משירותים ונכסים.

חובת ניכוי מס במקור משירות ונכסים חלה על משלמים החייבים בניכוי מס במקור ללא תלות לגובה מחזור ההכנסות השנתי בעסק שלהם, והמשלמים החייבים בכך הם:

  • רשויות המדינה, אלו גופים שדינם הוא כדין המדינה, למשל רשויות מקומיות, המוסד לביטוח לאומי, בנק ישראל, קרן קיימת לישראל, מועצה דתית, הסוכנות היהודית ועוד)
  • מוסד כספי על פי הנקבע בחוק מס ערך מוסף.
  • בתי חולים ומוסדות להשכלה גבוהה.
  • חברות שקיבלו זיכיון לכריית מחצבים, נפט, מים וחשמל וכן חברות עם זיכיונות לעריכת הגרלות ו/או הימורים.

המשלמים שחייבים בניכוי מס במקור הם:

  • חברה, כולל אגודה שיתופית, כאשר מחזור העסקאות של חברת האם והחברות הבנות שלה או שהמחזור של כל חברה בנפרד עולה על התקרה הנקובה, כלומר מעל 5.3 מיליון ₪ (כולל מע”מ).
  • נישום שחייב בניהול מערכת חשבונות כפולה, על פי הקבוע בהוראות ניהול ספרים.
  • שותפות שאחד או יותר מהשותפים הוא חבר בני אדם שחייב בניכוי מס במקור מתשלומים עבור שירותים ונכסים.

 

תקנות מס הכנסה בהקשר של ניכוי מס במקור משירותים ונכסים

סעיפים 162 ו-173 לפקודת מס הכנסה עוסקים בחובת הניכוי במקור. יש לציין כי תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים) קובעות את חובת הניכוי במקור משירותים ונכסים, והתקנות מחייבות את המשלם תשלומים בעד שירותים ונכסים, למעט תשלומים בעד נכס או שירות אשר השווי שלהם לא עולה על הסכום המעודכן בסעיף 2(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, לנכות מתשלומים אלה מס בשיעור של 20%.

אם פקיד השומה אינו סבור כי המשלם ניהל פנקסים קבילים לתיעוד הכנסותיו או שהוא לא הגיש דוחות כנדרש, יש לנכות מס בשיעור 30%. כמו כן, חשוב לדעת כי פקיד השומה רשאי על פי החוק להקטין או להגדיל את הסכום לניכוי מס במקור לפי קביעתו ובהתאם לאמור בתקנת המשנה.

תקנות המס מחייבות את הנישום המשלם להגיש עד ה-15 לכל חודש דין וחשבון מפורט באמצעות מילוי טופס 0852, הטופס כולל פרטים על מקבלי התשלום, מידע על התשלומים בעד שירותים ונכסים ונתונים על סכום המס שנוכה על פי התקנות במהלך החודש הקודם.

חשוב לזכור כי נישום החייב בהנהלת חשבונות כפולה חייב גם בחובת ניכוי מס במקור, והימנעות או אי ניכוי מס במקור משירותים ונכסים יכולה להביא לסנקציות ועונשים על העסק. לכן, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי בכל הנוגע לחובת הניכוי.

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה