אישור ניכוי מס במקור

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

אישור על ניהול ספרים כמו גם אישור על ניכוי מס במקור, הם שני מסמכים חשובים הנחוצים לרוב צורות ההתאגדות העסקית הקיימות, כלומר עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע”מ ושותפות. שני האישורים נחוצים לפעילות העסקית השוטפת, יש להציג את המסמכים הרלוונטיים ללקוחות של בית העסק, כאשר אישור על ניהול ספרים מעיד כי העסק מדווח על העסקאות שלו על פי חוק ובהתאם לפקודת מס הכנסה, בעוד אישור על ניכוי מס במקור מספק מידע על אחוז מס ההכנסה שיש לנכות במקור מהתשלום המגיע לבית העסק, המידע נחוץ ללקוחות העסק.

 

מה זה בדיוק ניכוי מס במקור?

אישור על ניכוי מס במקור הוא מסמך מטעם רשות המיסים המראה כמה אחוז מס הכנסה הלקוחות של בית העסק צריכים לנכות במקור בכל תשלום לבית העסק. במילים אחרות ופשוטות יותר, ניכוי מס במקור הוא אישור של רשות המיסים המציג כמה מס הכנסה יש לשלם כבר במועד התשלום בגין העסקה ומה החלק שמגיע לעסק מההכנסה שהוא ייצר.

כדאי לדעת כי ניכוי המס במקור מהווה את אחת הדרכים הלגיטימיות של רשות המיסים לגביית מס מעסקים. החוק בישראל קובע כי יש לקוחות מסוימים שחייבים לנכות מס (או חלק ממנו) במקור מתוך התשלום שעליהם להעביר לבעל העסק, ושיעור המס לניכוי נקבע על ידי פקיד השומה לכל עוסק ו/או חברה בע”מ.

יש לציין כי גם המעסיקים מנכים מס במקור באמצעות התשלום של השכר לעובדים בחברה. המעסיק נדרש לנכות מס בתלוש השכר של העובד. כאשר העסק מפיק חשבונית מס ללקוח, האחריות לניכוי המס במקור מוטלת על הלקוח, לכן הוא אחראי מבחינת רשויות המס להעברת החלק מהתקבול המגיע לבית העסק, לכן בפועל התשלום שמגיע לחשבון של בית העסק נמוך מהסכום המצוין בחשבונית, והמס שנוכה מועבר ישירות למס הכנסה.

כאשר העסק מוציא חשבונית מס וקבלה בגין העסקה שבוצעה עם לקוח מסוים, יש להפיק חשבונית על מלוא הסכום וחשוב להוסיף את הסכום שנוכה כדי להסביר את הפער בין סכום העסקה לבין הסכום שהתקבל בפועל בחשבון של בית העסק.

כדי להבין כיצד מנכים מס במקור לפניכם דוגמה: נניח וקיבלתם ממס הכנסה אישור על ניכוי מס במקור בשיעור של 10%. במצב זה, לקוח של בית העסק שלכם נדרש לנכות 10% מהתשלום שעליו לבצע בתמורה לעסקה שביצעתם איתו, והלקוח חייב להעביר את הסכום שנוכה מהחשבונית למס הכנסה. לכן, הלקוח ישלם 90% מסכום החשבונית שהפקתם עבורו, ואת יתרת ה-10% עליו להעביר בשמכם לרשויות המס. אם הפקתם ללקוח חשבונית בסך 10,000 ₪, הוא ינכה סכום של 1,000 ₪ ויעביר את הכסף למס הכנסה, ואת היתרה על סך 9,000 ₪ הוא יעביר אליכם.

אגב, כאשר בעל העסק מבצע הזמנה מבית עסק אחר, לדוגמה הוא מעוניין לרכוש חומרי גלם, ציוד או שירות כלשהו לעסק שלו, עליו לבדוק האם יש לבעל העסק האחר אישור על ניכוי מס במקור, כמו כן עליו לדרוש מבעל העסק האחר אישור על ניהול ספרים, וכך הוא יודע כמה מס עליו לנכות מהתשלום לבעל העסק, ואת הכסף שנוכה מהתשלום הוא חייב להעביר למס הכנסה.

 

מהו אישור ניהול ספרים?

אישור ניהול ספרים הוא אישור פורמלי מרשות המיסים המהווה מעין תעודת יושר לבית העסק שלכם. האישור מעיד על כך שהעסק שלכם מנוהל נכון ובאופן תקין מול רשויות המס. לכן, האישור מעיד שבית העסק משלם בזמן את המיסים המוטלים עליו, הוא מקפיד על דיווח על הכנסותיו בהתאם לדרישות ולפקודת המס וכי העסק עומד בהתחייבויותיו בהתאם להגדרות הקבועות בחוק.

יש לציין כי אם אין לעסק שלכם אישור על ניהול ספרים בתוקף – סביר להניח כי עסקים במגזר הציבורי וגם חברות גדולות וארגונים מובילים, לא יעבדו אתכם.

למעשה, אישור ניהול ספרים הוא אישור המופק על ידי רשות המיסים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), והאישור מעיד שלמיטב הבנתו וידיעתו של פקיד השומה – הנישום מנהל את פנקסי החשבונות של העסק בהתאם לקבוע בפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 

דוגמאות לניכוי מס במקור

ניתן לבצע ניכוי מס במקור בכמה אופנים, המקרים השונים מפורטים בפקודת מס הכנסה. כפי שציינו בתחילת הדברים, המעסיק נדרש לנכות מס משכר העובדים השכירים, המעסיק אחראי גם להעברת הכסף שנוכה משכר העבדים אל מס הכנסה.

בדרך כלל עושים ניכוי מס במקור מהתשלום שיש להעביר עבור שירות שניתן על ידי עצמאי. עם זאת, עסקים קטנים שאינם נדרשים להנהלת חשבונות כפולה לרוב אינם צריכים לבצע את הניכוי, אך חברות עסקיות חייבות לבצע זאת.

מוסדות ציבוריים מסוגים שונים חייבים לבצע ניכוי מס, לכן גופים ציבוריים כמו בתי חולים, קופות חולים, מוסדות להשכלה גבוהה, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות וכיוצא בזה מבצעים ניכוי מס כאשר הם מבצעים תשלומים לספקים שונים ולגורמים אחרים.

דוגמאות נוספות לניכוי מס במקור הן ניכוי על שכר עבודה, ניכוי על תשלום לעצמאים, ניכוי על שכר המיועד לאמנם ולסופרים, מרצים, בוחנים ועוד. בנוסף על זאת, ניתן לנכות מס גם מתשלום עבור דמי שכירות, ממענקי פרישה שונים, מרווח המתקבל בגין הגרלה או פרס כלשהו, וניתן לנכות מס גם מתשלומי ריבית, דיבידנדים, מענקים שונים וכו’.

 

מתי ניתן לקבל פטור מלא מניכוי מס במקור?

בחודש ספטמבר 2017 הוחלט על ידי רשות המיסים להעניק אישור לפטור מניכוי מס במקור לכל בעלי תיק חדש במס הכנסה, כל עוד הסיווג במע”מ הוא עוסק פטור.

יש לציין כי מס הכנסה מוכן לתת פטור מלא מניכוי מס במקור לעסקים העומדים בהתחייבויות הכספיות שלהם כלפי רשויות המס. לכן, אם פקיד השומה משתכנע כי העסק שלכם ישלם את מלוא חבות המס עם פרסום הדו”ח השנתי, הוא יכול להורות על ביטול ההנחיה לנכות מס ולהוריד את שיעור ניכוי המס במקור לאפס. כאשר עסק עובד מול גופים גדולים, ביניהם גם גופים ציבוריים, ההתעסקות עם ניכוי המס במקור מהווה כאב ראש וטרטור, לכן כדאי להגיש בקשה לפטור מניכוי מס.

כל בעלי העסקים במדינת ישראל יכולים לפנות לפקיד השומה במס הכנסה על מנת לקבל פטור מלא מניכוי מס במקור. בדרך כלל פקיד השומה מתחשב בבקשה ונענה אליה בחיוב. פקיד השומה יכול לסרב לבקשה לקבלת פטור מניכוי מס, בדרך כלל הוא יסרב אם מדובר בעסק חדש או בעסק שיש לו חובות לרשות המיסים שעדיין לא הוסדרו.

 

אילו עסקים נדרשים לנכות מס במקור?

שיעור המס שיש לנכות אינו קבוע ומשתנה מעסק אחד לאחר. פקיד השומה קובע את אחוז המס שיש לנכות בהתאם לסוג העסק והיקף הכנסותיו. בעת קביעת אחוז הניכוי פקיד השומה מתייחס גם להיסטוריה של בית העסק מבחינת תשלומי מס.

באופן כללי, על פי החוק בישראל, עסקים בעלי מחזור עסקאות גבוה נדרשים לבצע ניכוי מס במקור. גם עסק גדול יכול לקבל פטור מניכוי מס, אם הפטור לא מאושר במלואו הוא יכול לפנות לפקיד השומה כדי להפחית את גובה הניכוי.

בתקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומי בעל שירותים או נכסים) נקבע כי ניכוי מס במקור נדרש רק מארגונים, חברות ויחידים בעלי מחזור עסקאות גבוה, לפחות כמה מיליוני שקלים בשנה, בהתאם לטבלה העדכנית המפורטת בחוק.

אישור ניהול ספרים נדרש בדרך כלל רק מגופים ציבוריים ומעסקים גדולים. כל גוף ציבורי חייב לקבל את האישור כדי להזמין ציוד או שירות מספק כלשהו שעובד איתו.

אם לא יודעים או לא בטוחים האם צריך לבצע ניכוי מס במקור ומתי להציג אישור ניהול ספרים – מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או עם יועץ מס מנוסה. הנכם מוזמנים לפנות למומחים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ על מנת לקבל ייעוץ מקצועי בנושא אישורים לצורך ניכוי מס.

 

מתי מקבלים פטור או הפחתה בניכוי מס במקור?

ניתן לקבל פטור מניכוי מס אם יש היסטוריית תשלומים תקינה לרשויות המס, לכן כל עסק המתנהל בצורה תקינה יכול לקבל פטור. עסקים חדשים נדרשים בניכוי מס מינימלי, בדרך כלל בשיעור של 5%. כאמור, עוסק פטור החל מ-2017 מקבל פטור מלא מניכוי מס. אם העסק לא זכאי לפטור מלא באפשרותו לקבל הפחתה בגובה הניכוי.

חשוב לזכור כי בעת הפקת חשבונית יש לציין את הסכום המקורי המלא, אך בפועל הלקוח יעביר אליכם תשלום בניכוי המס שעליו לנכות.

 

הפקת אישור ניכוי מס במקור באינטרנט

הדרך המהירה והנוחה ביותר להפקת האישורים היא באזור האישי באתר של רשות המיסים. לחצו על הקישור כדי להיכנס לאתר ולהוריד למחשב או לנייד אישור על ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים.

 

מדוע אין לי אישור על ניהול ספרים

אם חיפשת באתר רשות המיסים אישור על ניהול ספרים לעסק שלכם ולא מצאתם, כדאי לפנות לרואה חשבון מנוסה. במצבים מסוימים פקיד השומה במס הכנסה שולל את אישור ניהול הספרים של העוסק בגלל בדיקה שהעלתה כי הוא אינו מנהל את ספרי החשבונות כחוק. בעזרת רואה חשבון מייצג ניתן לפתור את הבעיה בהתנהלות מול רשויות המס ולחדש את האישור על ניהול ספרים.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה