ניתוח מגמות בדוחות כספיים

דוחות כספיים של חברה מהווים תצוגה של מצב כספי שבו היא נתונה. בעזרת הדוחות ניתן לתת מושגים כספיים לפעילות החברה והישגיה בתקופת זמן מוגדרת. דו”ח רווח והפסד מציג תוצאה של פעילות על פני תקופה, רבעון, מספר רבעונים או שנה לעומת המאזן המציג מצב לנקודת זמן, לתאריך מסוים. ניתוח דוחות כספיים יכול לשמש כלי עזר חשוב לבעלי החברה, משקיעים נוכחים ופוטנציאלים, בעלי עניין בחברה, בנקאים ומנתחים פיננסים ולצורך ביצוע הערכות שווי לחברות.

 

במאמר הקודם “הכרת מרכיבי הדוחות הכספיים” הוסברו מרכיבי הדוחות, כעת ננסה להבין את משמעותם בעזרת ניתוח הנתונים. אחת הדרכים לבחון ביצועים תפעוליים של עסק היא לבחון מגמות המסתמנות בדוחות הכספיים לאורך מספר תקופות. רצוי להפוך את הנתונים הכספיים לנתונים של אחוזים, לנתח את המגמות וכך לתת את הדעת על מצב עסקי של חברה או עסק מסוים. הפיכת נתונים לאחוזים מאפשרת לראות תמונה נכונה יותר של החברה לאורך זמן, לא תמיד נתונים מספריים ניתנים להשוואה לדוגמא אם בשנה מסוימת קיים רווח של 250,000 ? לעומת השנה שלאחר מכן בה יש רווח של 350,000 ?, אין הדבר מעיד על עליה ברווח, יש לדעת מהו שיעור הרווח מהמכירות ולהשוות את שיעורי הרווח.

 

לצורך ניתוח הדוחות צריכה להיות נגישות לדוחות כספיים של מספר שנים. חברות פרטיות אינן נדרשות לפרסם את הדוחות הכספיים בציבור, כך שלאדם פרטי יכולה להיות נגישות לדוחות כספיים של חברות שמניותיהן או אג”ח שלהן נסחרות בבורסה והן מחויבות בפרסום הדוחות מדי רבעון. להלן מספר דוגמאות לניתוח מגמות בדו”חות הכספיים.

 

מכירות

עלייה במכירות היא מצב חיובי אליו כל חברה שואפת. אם מכירות חברה מורכבות ממספר שירותים או מוצרים הנמכרים על ידיה, רצוי לדעת את הרכב המכירות הפנימי בין המוצרים ולהבין ממה נובע גידול או קיטון במכירות. אם נבחנת תנודתיות במכירות בין רבעונים ניתן אולי ללמוד על עונתיות במוצרים. לדוגמא ברשתות שיווק מוצרי מזון וחומרי ניקוי יש עליה ניכרת במכירות בתקופות החגים.

 

עלות המכר

עליה או ירידה מבטאת את מידת יעילותה של החברה ברכישת אמצעי יצור או רכישת מוצרים למכירה. שמירה על יציבות בשיעור עלות המכר יחד עם עליה במכירות מציגה יעילות גבוהה בתפעול אמצעי היצור או פעילות הרכש המסחרי בחברה.

 

רווח גולמי ורווח תפעולי

שיעור הרווח הגולמי מציג את תוצאת פעילות המכירות. שמירה על שיעור רווח גולמי לאורך שנים למרות תחרות הקיימת בשוק, מראה על שליטה של החברה ברמת מחירי הקניה של המוצרים או חומרי הגלם וכן שליטה ברמת מחירים לצרכן. רווח גולמי חשוב במיוחד בקמעונאות והוא מהווה מדד לבקרה ניהולית, לתמחור ולמדיניות רכש. רווח תפעולי לאחר הוצאות הנהלת וכלליות מודד את היעילות התפעולית של מחלקת השיווק, ואת אפקטיביות ההנהלה בתכנון ובקרה על הפעילות. רווח תפעולי נמוך לעומת רווח גולמי גבוה מצביע על הוצאות תפעול שאינן קשורות באופן ישיר למכירה, גבוהות מאד.

 

כאן כדאי לבחון את מרכיבי ההוצאות ולבדוק האם החברה צריכה לנקוט בצעדי התייעלות והבראה. רווח תפעולי בשיעור נמוך יכול בנקל להפוך להפסד. כמובן שמדאיג במיוחד מצבה של חברה שעל אף רווח גולמי בשיעור טוב מציגה הפסד בתחום התפעולי. חשוב לציין שלעיתים רווח בשורה תחתונה בדו”ח רווח והפסד אינו בהכרח מצביע על רווחיות החברה. לעיתים מימוש רכוש של חברה היוצר רווח הון מציג רווחיות בדו”ח שאינה מעידה על מצבה האמיתי של החברה מבחינת רווחיות. רווח הון יכול בנקל להפוך חברה מפסידה לחברה מרוויחה למראית עין בלבד. מכאן החשיבות לבחינת הרווחיות בכל הרמות. בדיקת המגמות בשיעורי הרווח יכול להצביע על כשלים או הצלחות בתחומי הפעילות של החברה וכן בכל דרגיה. מבחינת המאזן ניתן להתבונן ברכוש ובהתחייבויות.

 

רכוש שוטף ומרכיביו

בחינת עליה או ירידה בכמות המזומנים, ביתרות חייבים ובמלאי החברה. עליה ביתרות חייבים למשל יכולה להצביע על בעיות בגביית חובות, או הארכת ימי אשראי ללקוחות. גידול ביתרות חייבים יכול גם להראות על מאמצי החברה להורדת מלאים, כלומר, מתן תנאי אשראי נדיבים יותר שניתנו ללקוחות על מנת לעודד מכירות ולהקטין מלאי. לעומת זאת עלייה ביתרת מזומנים, ירידה ביתרות חייבים וירידה במלאי יכולה להצביע על צעדי התייעלות הננקטים בכל רובדי החברה ובאים לידי ביטוי בצמצום עלויות, צעדי גביה טובים יותר וצמצום עלויות טיפול במלאי.

 

התחייבויות והון עצמי

מתוך התבוננות בסעיפים אלה ניתן ללמוד על מקור המימון של פעילות החברה. האם החברה נשענת על התחייבויות חיצוניות כמו הלוואות מבנקים או עיקר המימון נובע מהון בעלי המניות. אם ניכרת במאזן שמירה על אחוזים קבועים של המרכיבים השונים ויחס קבוע בין רכוש שוטף לעומת התחייבויות שוטפות ניתן לומר שלחברה יכולת התמודדות טובה עם משברים בטווח הקצר. ניתוח מגמות הוא רק חלק מניתוח דוחות כספיים שניתן לבצע בחברות. יש להתבונן בתמונה המלאה על חברה ולהכיר את פעילותה העסקית.

 

ניתן ללמוד על החברה מתוך מאמרים חיצוניים שנכתבו עליה, מתוך ניתוחי אנליסטים שנכתבו בתקופות שונות ומדוחות של רואה חשבון. גם הביאורים עצמם המצורפים לדוחות הכספיים מהווים מקור ידע על הנעשה בחברה ועל קשריה העסקיים. בניתוח המגמות יש גם לבודד מרכיבים הנובעים משערוכים והפחתות של שיטות הערכה חשבונאית ומאירועים חד פעמיים היכולים להשפיע על הדוחות. רק לאחר ניתוח של כל הפעילות העסקית ניתן להסיק מסקנות ביחס לחברה עצמה. ניתוח מגמות ניתן לבצע בחברה עצמה והנתונים להשוואה הנם לאורך מספר תקופות, רבעונים עד שנים, אך, גם ניתן לבצע ניתוח מגמות השוואתי בין שתי חברות או בין מספר חברות באותו ענף.

מקור המאמר: www.Articles.co.il – מאמרים לשימוש חופשי

בעלת תואר במינהל עסקים התמחות במימון. בעלת ותק של 20 שנה כמנהלת חשבונות בכירה. עוסקת בכתיבה יצירתית ועריכת מצגות – קסם של מילים.

חגית גלטנר
סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה